Utforming av kontrakter og avtaler

Bidragsforskning

Forskningsrådspropsjekter - Konsortieavtale

Kontraktsmalen kan benyttes i prosjekter der Forskningsrådet har tildelt midler til gjennomføringen av et prosjekt, NMBU er prosjektansvarlig og prosjektet er definert som et bidragsprosjekt. Malen skal ikke benyttes ved oppdragsprosjekt. 

Oppdragsforskning

Konktraktsmalen kan benyttes i oppdragsprosjekt. Det vil si prosjekter NMBU utfører mot vederlag (betaling) fra ekstern(e) oppdragsgiver(e), med krav til leveranser (med motytelse). Kontraktsmalen kan også benyttes som utgangspunkt i oppdragsprosjekt der NMBU er oppdragsgiver. Malen skal ikke benyttes ved bidragsprosjekt. 

Oppdrag for offentlig sektor: Når offentlig sektor bestiller forsknings- og utredningsoppdrag fra NMBU eller når NMBU som offentlig oppdragsgiver bestiller forsknings- og utredningsoppdrag fra andre forsknings- og utredningsinstitusjoner, skal man vurdere å benytte Kunnskapsdepartementets standardavtale. 

EU forskningsavtaler

Fortrolighetsavtaler

Fortrolighetsavtale: Dette er en mal for konfidensialitetsavtale i perioden før et samarbeidsprosjekt kommer i gang. Malen er basert på et utkast fra den europeiske organisasjonen IPR-helpdesk.

Material Transfer Agreement - MTA 

Når NMBU utleverer fysisk materiale (bakteriestammer m.m) som er frembrakt ved NMBUs ressurser, skal MTA avtalemalen benyttes. Avtalemalen kan brukes både der mottakeren er en ekstern forskningspartner og der mottakeren er en privat bedrift

Studenters deltakelse i forskningsprosjekter

Malen kan brukes når NMBU involverer en student i et forskningsprosjekt og det er behov for å regulere eierskap til resultater, forskningsdata og konfidensialitet. Prosjektet defineres som et bidragsprosjekt og forskningsprosjektets avtale sier at NMBU skal eie resultater som skapes av NMBU.

Malen skal ikke brukes ved oppdragsprosjekter, det vil si prosjekter NMBU utfører mot vederlag (betaling) fra ekstern(e) oppdragsgiver(e), med krav til leveranser (med motytelse). Studenter skal i utgangspunktet ikke delta i slike prosjekter.

Intensjonsavtaler om generelt samarbeid

"Memorandum of Understanding” (MoU). Dette er ganske kortfattede og generelle intensjonsavtaler som utgjør et formelt rammeverk for samarbeid innen forskning eller utdanning. Avtaler med eksterne parter (universiteter) skal inngås med NMBU som avtalepart, signert av rektor, og ikke med enkeltforsker. Avtaler på et lavere nivå, det vil si mellom NMBU forsker/institutt/fakultet med ekstern forsker/institutt/fakultet, kan signeres av dekan/instituttleder.

Databehandleravtale

En databehandlaravtale skal sikre at personopplysningar blir behandla i samsvar med regelverket og sett ei klar ramme for korleis ein databehandler kan behandle opplysningar. Databehandleravtalen regulerer også ansvarsfordeling.

Avtale om felles behandlingsansvar 

Formålet er å sørge for at alle forpliktelsar etter personvernregelverket vert etterlevd og at ansvaret for behandling av sensitive data deles mellom aktørane som er involvert. Ansvarsfordelingen er viktig for å sørge for at ingen pliktar/ oppgåvar vert glem fordi to aktørar deler eit ansvar. 

Avtale om FoU-oppdrag i Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Forskningsrådspropsjekter 

Konktraktsmalen kan benyttes i Innovasjonsprosjekter i næringslivet der NMBU er FoU-leverandør. 

Myndighet og kompetanse til å signere avtaler og kontrakter

Dekan har myndighet og kompetanse til å signere avtaler for aktiviteten på sitt fakultet. Dekan har mulighet til å delegere denne myndigheten videre til for eksempel instituttleder eller senterleder. 

Økonomiske betingelser og prosjektorganisering

 

Published 28. April 2014 - 12:45 - Updated 11. February 2022 - 9:54