IPR-retningslinjer

Innmelding av forskningsideer og meldeplikt

Innmelding av forskningsideer og meldeplikt

Arbeidsgiver overtar eiendomsretten til alle arbeidsresultater og rettigheter som arbeidstaker skaper eller utvikler i tilknytning til sin stilling ved NMBU. Les mer i denne artikkelen om meldeplikt, melderett og NMBUs retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater.

Intellectual Property Rights (IPR) - retningslinjer

Intellectual Property Rights (IPR) - retningslinjer

IPR er en forkortelse for Intellectual Property Rights og er en samlebetegnelse som tar opp i seg alle ikke-fysiske frembringelser/ forskningsresultater som det kan knytte seg rettigheter til. Fysisk materiale produsert ved forskningsaktivtitet på universitetet inngår også i retningslinjene.