Forskningsutvalget

Møtedatoer, sakslister og saksframlegg og møteprotokoll:

 • Oversikt over planlagte møter finnes på Forskningsutvalgets nettside og møtetidspunkt blir lagt i medlemmenes Outlook kalender. 
 • FU følger halvårlige eller årlige møteplaner.
 • Saksliste og saksfremlegg finnes Forskningsutvalgets nettside minimum fem arbeidsdager før møte og sendes også til medlemmene på e-post.   
 • Utkast til møteprotokoll sendes medlemmene for godkjenning per e-post.
 • Godkjent møteprotokoll finnes på Forskningsutvalgets nettside og legges ved innkallingen til neste møte.

Informasjon for studentrepresentanter:

Studentrepresentanter i Forskningsutvalget honoreres (med midler fra NMBU sentralt) med 184 pr. møtetime (for hver påbegynte time), samt to timer forberedelse pr møte. Feriepenger er inkludert i denne satsen. Videre gis det godtgjørelse for pågåtte arbeidstimer når studentene oppnevnes i ulike arbeidsgrupper og styringsgrupper.

Ny studentrepresentant:

Etter hvert møte:

 • Send informasjon om møtedato, antall timer til forberedelse (max to timer) og antall timer på møte i denne malen per e-post til Solveig Fossum-Raunehaug (solvfoss@nmbu.noetter hvert møte.
 • Send informasjon om eventuelle reiseutgifter i statens blankett. Må dokumenteres med kvitteringer.
 • Lønn utbetales den 12. hver måned, og frist for innlevering av timelister for lønnskjøring er den 20. måneden før.

Informasjon for ph.d.-kandidater:

Ph.d.-representanter i Forskningsutvalget honoreres med kontraktsforlengelse eller direkte overføring av midler. Midler for å dekke dette betales fra NMBU sentralt ved adminstrasjonsdirektøren. 

Gjeldende for ph.d.-kandidater (fast representant og vara) med arbeidskontrakt ved NMBU:

Ved avsluttet tid som representant i Forskningsutvalget:

 • Fyll ut timer for medgått tid til forberedelse (max to timer) og timer på møte(r) i denne malen. Angi dato på møtene.
 • Ved avsluttet tid som representant i Forskningsutvalget leveres timeliste med totalt antall timer til Solveig Fossum-Raunehaug (solvfoss@nmbu.no).
 • For ph.d.-kandidater som har deltatt på fire eller flere møter i løpet av ett år, gjelder 0,5 måndesverk forlengelse av arbeidskontrakt og ph.d.-avtale.
 • For ph.d.-kandidater som har deltatt på mindre enn fire møter i løpet av ett år, gjelder regler som for kandidater med ekstern arbeidskontrakt (se under).
 • Midler for medgått tid overføres fra adminstrasjonsdirektøren til fakultetet.
 • Fakultetene er ansvarlige for å forlenge arbeidskontrakten.

Gjeldende for ph.d.-kandidater (fast representant og vara) som har ekstern arbeidskontrakt eller som er ansatt ved NMBU og har bidratt mindre enn fire møter i løpet av ett år:

Ved avsluttet tid som representant i Forskningsutvalget:

Ønsker du attest for vervet i Forskningutvalget?

Dette kan fås ved henvendelse til Solveig Fossum-Raunehaug (solvfoss@nmbu.no).

Published 31. oktober 2016 - 18:13 - Updated 3. February 2020 - 8:27

Sider