Forskningsutvalget

Oversikt møter, saker og møteprotokoller for 2021

Lenke til EMeetings (kun for utvalgsmedlemmer)

Mandat og sammensetning

NMBU-FU er universitetets rådgivende forsknings- og innovasjonspolitiske organ, og skal gi råd og innspill til rektor i strategiske saker som gjelder forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid (videre omtalt som forskning) og innovasjon.

NMBU-FU skal bidra til å styrke kvalitet i forskning og innovasjon.

NMBU-FUs mandat omfatter forskningsstrategi og prioriteringer, forskerutdanning, rekruttering til forskning, forskningsinfrastruktur, forskningsformidling og bibliotekstjenester, internasjonalt forskningssamarbeid, eksternt samarbeid, innovasjon og verdiskaping, etter- og videreutdanning samt forskningsetikk og god vitenskapelig praksis.

Følgende skal være representert i utvalget:

 • Prorektor for forskning (leder)
 • Forskningslederne/prodekan for forskning og innovasjon for hvert av de 7 fakultetene
 • 1 midlertidig vitenskapelig tilsatt foreslått av prorektor
 • 2 studenter oppnevnt av Studentdemokratiet[1]
 • 2 ph.d-kandidat oppnevnt av doktorgradsforeningen ved NMBU (SoDoc)
 • 1 tilsatt i teknisk og administrativ stilling oppnevnt av administrasjonsdirektøren etter forslag fra tjenestemannsorganisasjonene

Forskningsdirektøren er utvalgets sekretær.

Begge kjønn skal være representert i utvalget jf. Likestillingsloven § 21.

NMBU-FU utpeker selv nestleder blant medlemmene ved det første møtet i funksjonsperioden.

NMBU-FU følger universitetsstyrets funksjonsperiode.

Årshjul faste saker

Når?

Saker

Jan/ feb

Info om tildeling utenlandsstipend

Behandling og innstilling av søkander knyttet til  

 • Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr
 • NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer
Mars

Årsrapport NMBUs forskerutdanning

Mai/ juni

Kvalitet i NMBUs forskerutdanning

Aug/ sept

Behandling av utlysningstekster knyttet til interne utlysninger:

 • Utenlandsstipend
 • Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr
 • NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer
Published 12. February 2014 - 11:21 - Updated 5. mars 2021 - 8:09

Sider