Forskningsutvalget

Oversikt møter, saker og møteprotokoller for 2021

Lenke til OpenGov (åpen nettside for alle)

Lenke til EMeetings (kun for utvalgsmedlemmer)

Lenke til Årsplan FU 2021 (per august) med oversikt over saker og vedtak

Mandat og sammensetning

NMBU-FU er universitetets rådgivende forsknings- og innovasjonspolitiske organ, og skal gi råd og innspill til rektor i strategiske saker som gjelder forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid (videre omtalt som forskning) og innovasjon.

NMBU-FU skal bidra til å styrke kvalitet i forskning og innovasjon.

NMBU-FUs mandat omfatter forskningsstrategi og prioriteringer, forskerutdanning, rekruttering til forskning, forskningsinfrastruktur, forskningsformidling og bibliotekstjenester, internasjonalt forskningssamarbeid, eksternt samarbeid, innovasjon og verdiskaping, etter- og videreutdanning samt forskningsetikk og god vitenskapelig praksis.

Følgende skal være representert i utvalget:

 • Prorektor for forskning (leder)
 • Forskningslederne/prodekan for forskning og innovasjon for hvert av de 7 fakultetene
 • 1 midlertidig vitenskapelig tilsatt foreslått av prorektor
 • 2 studenter oppnevnt av Studentdemokratiet[1]
 • 2 ph.d-kandidat oppnevnt av doktorgradsforeningen ved NMBU (SoDoc)
 • 1 tilsatt i teknisk og administrativ stilling oppnevnt av administrasjonsdirektøren etter forslag fra tjenestemannsorganisasjonene

Forskningsdirektøren er utvalgets sekretær.

Begge kjønn skal være representert i utvalget jf. Likestillingsloven § 21.

NMBU-FU utpeker selv nestleder blant medlemmene ved det første møtet i funksjonsperioden.

NMBU-FU følger universitetsstyrets funksjonsperiode.

Årshjul faste saker

Når?

Saker

Februar

Informasjon om tildeling utenlandsstipend

Behandling og innstilling av søknader knyttet til  

 • Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr
 • NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer
 

Årlig gjennomgang - NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer (eksterne søknader, drift, leiestedsmodell og nettsider)

 

Årlig gjennomgang - Kvalitet i Forskerutdanningen

 • Fakultetenes årsrapport
 • Periodiske evalueringer
Juni

Årlig gjennomgang - Kvalitet i forskningen

August

Behandling av utlysningstekster knyttet til interne utlysninger:

 • Utenlandsstipend
 • Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr
 • NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer
Published 12. February 2014 - 11:21 - Updated 12. august 2021 - 14:43

Sider