Forskningsutvalget

Oversikt møter, innkallinger og møteprotokoller

Lenke til EMeetings (kun for utvalgsmedlemmer)

Innkallinger og møteprotokoller

Årsplaner inkl. vedtak

For 2022

Årsplan for 2022
For 2021

Årsplan FU 2021

 

For 2020

Årsplan FU 2020

 

For 2019

Årsplan FU 2019

For 2018Årsplan FU 2018

Mandat og sammensetning

NMBU-FU er universitetets rådgivende forsknings- og innovasjonspolitiske organ, og skal gi råd og innspill til rektor i strategiske saker som gjelder forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid (videre omtalt som forskning) og innovasjon.

NMBU-FU skal bidra til å styrke kvalitet i forskning og innovasjon.

NMBU-FUs mandat omfatter forskningsstrategi og prioriteringer, forskerutdanning, rekruttering til forskning, forskningsinfrastruktur, forskningsformidling og bibliotekstjenester, internasjonalt forskningssamarbeid, eksternt samarbeid, innovasjon og verdiskaping, etter- og videreutdanning samt forskningsetikk og god vitenskapelig praksis.

Følgende skal være representert i utvalget:

 • Prorektor for forskning og innovasjon (leder)
 • Forskningslederne/ prodekan for forskning og innovasjon for hvert av de 7 fakultetene
 • 1 midlertidig vitenskapelig tilsatt foreslått av prorektor
 • 2 studenter oppnevnt av Studentdemokratiet
 • 2 ph.d-kandidat oppnevnt av doktorgradsforeningen ved NMBU (SoDoc)
 • 1 tilsatt i teknisk og administrativ stilling oppnevnt av administrasjonsdirektøren etter forslag fra tjenestemannsorganisasjonene

Forsknings- og innovasjonsdirektøren er utvalgets sekretær.

Begge kjønn skal være representert i utvalget jf. Likestillingsloven § 21.

NMBU-FU utpeker selv nestleder blant medlemmene ved det første møtet i funksjonsperioden.

NMBU-FU følger universitetsstyrets funksjonsperiode.

Årshjul faste saker

Når?

Saker

Februar

Informasjon om tildeling utenlandsstipend

Behandling og innstilling av søknader  

 • Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr
 • NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer
 

Årlig gjennomgang - NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer (eksterne søknader, drift, leiestedsmodell og nettsider)

Juni

Årlig gjennomgang - Kvalitet i forskningen

August

Behandling av utlysningstekster (interne utlysninger):

 • Utenlandsstipend
 • Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr
 • NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer
 Desember

Årlig gjennomgang - Kvalitet i Forskerutdanningen

 • Fakultetenes årsrapport
 • Periodiske evalueringer
Published 12. February 2014 - 11:21 - Updated 6. januar 2022 - 15:30

Sider