Støtte ved utvikling av søknader og drift av prosjekter

Her finner du informasjon om støtteordninger, bl.a. interne midler til søknadsutvikling, krav og retningslinjer i forbindelse med søknader og drift av prosjekter i Forskningsrådet og EU. 

Støtte ved utvikling av søknader og drift av prosjekter

Midler til søknadsutvikling:

Dersom du er prosjektleder for en søknad om SFF, SFI, FME, INFRASTRUKTUR eller Fellesløftet midler kan du søke om interne midler fra NMBU til søknadsutvikling.

Det gis max 100 000 kr i støtte per søknad. I tillegg gjelder følgende:

 • Midler til eksterne konsulenter                             inntil 50 000 kr
 • Midler til frikjøp av tid (for NMBU ansatte)        inntil 50 000 kr
 • Midler til illustrasjoner, nettsider, video m.m     inntil 10 000 kr
 • Midler til workshops                                               inntil 20 000 kr (dekker matservering (ihht NMBUs retningslinjer) og leie av lokale samt reisekostnader til faglige eksperter/ bidragsytere/ inspiratorer)

NB! NMBU dekker ikke reisekostnader til interne eller eksterne deltakere som er partnere i søknaden. 

Se mer info under hvert program/ utlysning.

SFF: Senter for fremragende forskning ved NMBU

 • NMBU tilbyr sentrale midler til søknadsutvikling (se over). 
 • Søknader om Senter for fremragende forskning (SFF) skal godkjennes av rektor før de kan sendes.
 • Ved innvilgelse tilbyr NMBU ca. 1.4 MNOK kr per år i kontanter.
 • Ved innvilgelse tilbyr NMBU at senteret til enhver tid har to rekrutteringsstillinger (ph.d. eller postdoktor). I tillegg skal fakultetene som deltar, til enhver tid til sammen, yte to rekrutteringsstillinger til senteret.
 • SFF - Senter for fremragende forskning (forskningsrådet.no)

Søk om midler til SFF søknadsutvikling ved å fylle ut e-skjema: https://nettskjema.no/a/soknadsutvikling.

Kontaktperson Anna Lewandowska-Sabat i Forskningsavdelingen.

SFI: Senter for forskningsdrevet innovasjon ved NMBU

 • NMBU tilbyr sentrale midler til søknadsutvikling (se over). Søknad sendes til Anna Lewandowska-Sabat i Forskningsavdelingen.
 • Søknader om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal godkjennes av rektor før de kan sendes. 
 • Ved innvilgelse tilbyr NMBU ca. 1.4 MNOK kr per år i kontanter.
 • Ved innvilgelse tilbyr NMBU at senteret til enhver tid har to rekrutteringsstillinger (ph.d. eller postdoktor). I tillegg skal fakultetene som deltar, til enhver tid til sammen, yte to rekrutteringsstillinger til senteret.
 • SFI - Senter for forskningsdrevet innovasjon (forskningsrådet.no)

FME: Forskningssentre for miljøvennlig energi ved NMBU

 • NMBU tilbyr sentrale midler til søknadsutvikling (se over). Søknad sendes til Anna Lewandowska-Sabat i Forskningsavdelingen.
 • Søknader om Forskningssenter for miljøvenlig energi (FME) skal godkjennes av rektor før de kan sendes. 
 • Ved innvilgelse tilbyr NMBU 0,5 MNOK kr per år i kontanter.
 • Ved innvilgelse tilbyr NMBU at senteret til enhver tid har tre rekrutteringsstillinger (ph.d. eller postdoktor). I tillegg skal fakultetene som deltar, til enhver tid til sammen, yte to rekrutteringsstillinger til senteret.
 • FME - Forskningssentre for miljøvennlig energi (forskningsrådet.no)

INFRASTRUKTUR: Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur

 • NMBU tilbyr sentrale midler til søknadsutvikling (se over). 
 • Søknaden om INFRASTRUKTUR skal godkjenes av rektor før den kan sendes.
 • INFRASTRUKTUR (forskningsrådet.no)

Søk om midler til INFRASTRUKTUR søknadsutvikling ved å fylle ut e-skjema: https://nettskjema.no/a/soknadsutvikling.

Kontaktperson Solveig Fossum-Raunehaug i Forskningsavdelingen.

Fellesløftet:

 • NMBU tilbyr sentrale midler til søknadsutvikling (se over). Søknad sendes til Anna Lewandowska-Sabat i Forskningsavdelingen.
 • Søknader om FRIPRO Tverrfaglige prosjekter skal godkjennes av rektor før de kan sendes.
 • Prosjektene er et spleiselag mellom Forskningsrådet og institusjonene 50/ 50. Ved innvilgelse av prosjekt tilbyr derfor NMBU rekrutteringsstilling(er) (ph.d. eller postdoktor). NMBU sin andel er et spleiselag mellom universitetsadministrasjonen og fakultet(ene).  
 • FRIPRO (forskningsrådet.no)

FRIPRO Forskerprosjekt:

 • NMBU tilbyr ekstern konsulenthjelp ved søknadsutvikling (må betales av fakultetet).
 • Søknader som sendes fra NMBU må godkjennes av fakultetet.
 • FRIPRO (forskningsrådet.no)

FRIPRO Unge Forskertalenter:

 • NMBU tilbyr ekstern konsulenthjelp ved søknadsutvikling (må betales av fakultetet).
 • Søknader som sendes fra NMBU må godkjennes av fakultetet.
 • Ved innvilgelse tilbyr NMBU en rekrutteringsstilling (ph.d. eller postdoktor).
 • FRIPRO (forskningsrådet.no)

Nærings- og offentlig sektor ph.d.-ordningen:

_________________________________

EU finansierte prosjekter:

 • Bistand i søknadsprosesser for søknader til EU.
 • NMBU gir bistand fra EU-teamet (EU-rådgiverne, EU project controller og jurist), ekstern konsulenthjelp og finansiell støtte (Prosjektetableringsstøtte (PES)) ved søknadsutvikling.
 • Søknader til Horisont 2020 eller andre europeiske finansieringskilder skal godkjennes av instituttleder før de sendes. Hvis budsjettet gjelder flere institutt eller går ut over instituttets egne budsjettrammer skal søknaden godkjennes av forskningsdirektøren eller universitetsdirektøren.
 • Ved innvilgelse av koordinatorprosjekter (Horisont 2020) og av ERC-stipend tilbyr NMBU rekrutteringsstilling(er) (ph.d. eller postdoktor).
 • NMBU har en toårig prøveordning med toppfinansiering av MSCA ITN-prosjekter. Ordningen gjelder for prosjekter innvilget i 2020 og 2021 (call MSCA-ITN-2020 og MSCA-ITN-2021).
 • I driftsfasen kan EU project controller bistå instituttene med økonomisk rapportering.

Kontaktperson Monica Holthe i Forskningsavdelingen

________________________________

Ekstern konsulenthjelp ved søknadsutvikling:

NMBU tilbyr ekstern konsulenthjelp ved søknadsutvikling til utlysninger. For disse programmene finnes det midler fra sentral pott (se over):

 • Forskningsrådet (SFF, SFI, FME, INFRASTRUKTUR, Fellesløftet)
 • EU koordinator søknader (ERC, MSCA, Societal Challenges m.m)

Kontakt Monica Holthe (EU) eller Anna Lewandowska-Sabat (Forskningsrådet) for mer informasjon.

 

 

 

     

Published 5. February 2016 - 11:33 - Updated 3. juli 2020 - 8:13