Søknad og prosjektgjennomføring - nasjonale finansieringskilder

Denne siden finner du informasjon om utlysning og søknad i Forskningsrådet og andre nasjonale finansieringskilder.

Nasjonal finansiering

Forskningsrådet

I 2019 endrer Forskningsrådet søknadskravene og vurderingskriteriene for Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend (Annen støtte). ​Programmer og aktiviteter som skal lyse ut midler til Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend med søknadsfrist 10. april 2019, vil ha en rekke felles krav til søknadene. Du finner informasjon om de felles kravene på denne siden. Informasjon om krav som er spesifikke for hvert program og aktivitet, vil stå i utlysningene.

Formål

Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend skal fremme fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder.

​Hvem kan søke?

  • Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke og være prosjektansvarlig.
  • Prosjektet kan gjennomføres av søkerinstitusjon alene eller i samarbeid med andre forskningsorganisasjoner.
  • Aktører som driver økonomisk aktivitet kan ikke være samarbeidspartnere.​

Du kan sende inn maksimalt to søknader

Du kan være prosjektleder for maksimalt to søknader (identiske eller forskjellige) om Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og/eller Mobilitetsstipend til søknadsfristen 10. april 2019. Dette gjelder på tvers av alle programmer og aktiviteter som lyser ut midler til disse tre søknadstypene, og uavhengig av hvilke(n) av de tre søknadstypene du søker på. Mange programmer og aktiviteter vil tillate kun én søknad per prosjektleder til deres utlysning. Du kan være prosjektdeltaker i et ubegrenset antall søknader.

Utlysninger

Oversikt over alle utlysninger i Forskningsrådet

Vurderingskriterier

​I 2019 innfører Forskningsrådet nye vurderingskriterier: Excellence, Impact og Implementation. (Gå til engelsk versjon av denne siden for å se de fullstendige vurderingskriteriene på engelsk). Kriteriene er tilpasset slik at de vil være egnet til å vurdere både grunnleggende og anvendt forskning. De nye vurderingskriteriene har en struktur som er gjennomgående for alle søknadstyper (kriteriene kommer snart i fullstendig versjon også på norsk, her er en kortversjon): 

Kvalitet (Excellence)
  • I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst, nytenkende og i forkant av forskningsfronten
  • Kvaliteten på de foreslåtte forsknings- og utviklingsaktivitetene
Virkninger og effekter (Impact)
  • Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
  • Kommunikasjon og utnyttelse
Gjennomførbarhet (Implementation)
  • Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe
  • Kvaliteten på prosjektets organisering og styring​ 

Les mer om utvikling av søknad og gjennomføring av NFR prosjekter her.

 

Andre nasjonale finansieringskilder:

Olav Thon Stiftelsen - Olav Thon Stiftelsen utlyser prosjektmidler og nasjonale priser innen naturvitenskaplige fag og medisin hvert år. 

Regional forskningsfinansiering - Les mer om regionale forskningsfond skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. 

Nasjonal forskningsfinansiering - Les mer om ulike nasjonale fnansieringskilder - Forskningsmidler for jordbruk og matindustri (FFL-JA), Grofondet, Det norske Videnskaps-Akademi, Senter for grunnforskning (CAS), Fritt Ord, Kreftforeningen m.m. 

Nordisk forskningsfinansiering - Les mer om finansiering av forskning hos Nordisk Råd, NordForsk, NOVA, Novo Nordisk, Nordic innovation m.m. 

 

Alle søknader skal følge rutinebeskrivelse for søknadsutvikling og prosjektgjennomføring ved NMBU. 

 
 
Published 1. mars 2019 - 12:19 - Updated 5. juni 2019 - 15:25