Nasjonal finansiering

Alle søknader skal følge rutinebeskrivelse for søknadsutvikling og prosjektgjennomføring ved NMBU. 

Forskningsrådet

Planlegging og utvikling av søknad:

Forskningsrådet har noen hovedsøknadsfrister eller løpende søknadsfrister.

Alle søknader må sendes inn elektronisk ved bruk av eSøknad (NB! Tjenesten sperres ved fristens utløp!). 

Aktuelle utlysninger finnes i Forskningsrådets søkbar liste over utlysninger

Støtte ved søknadsutvikling og drift:

NMBU tilbyr støtte ved søknadsutvikling og tilbud om rekrutteringsstilling(er) og kontanter i driftfasen av prosjekter med midler fra Forskningsrådet. Les mer om støtteordningene her.

Budsjettering:

Forskningsrådets satser for personalkostnader, indirekte kostnader (TDI-modellen) og stipender skal benyttes. Dersom du skal bruke leiesteder ved NMBU (laboratorier og forskningsinfrastrukturer) i forskningsprosjektetet, må du budsjettere for dette i søknaden Forskningsrådet. Les mer om leiesteder her.  

Alle budsjetter skal kvalitetssikres av økonomiansvarlig ved fakultetene. 

Godkjenning av søknader:

Søknader som sendes fra NMBU skal godkjennes av fakultetet (dekan). Søkeren må involvere dekan/ administrasjonen i god tid før søknadsfristen.

Søknader om Senter for fremragende forskning (SFF), Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), INFRASTRUKTUR og Fellesløftet skal godkjennes av dekan og rektor før den kan sendes. Søkeren må involvere dekan/ administrasjonen ved fakultetet og Forskningsavdelingen (sentralt) i god tid før søknadsfristen.

Krav til prosjektleder:

Du må ha godkjent doktorgrad eller tilsvarende før søknadsfristen.

Du kan være prosjektleder på kun én søknad som sendes inn til enten Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter, Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet, Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet eller Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv. 

Det er ikke begrensning på hvor mange søknader du kan være samarbeidspartner på. 

Vurderingskriterier:

Søknader vil bli behandlet ut fra disse kriteriene:

Forskningskvalitet – potensial for å flytte forskningsfronten (Excellence)
  • I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
Forskningskvalitet – kvalitet i FoU-aktiviteter (Excellence)
  • Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
Virkninger og effekter (Impact)
  • Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
  • Formidling, kommunikasjon og utnyttelse

Gjennomførbarhet (Implementation)
  • Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe
  • Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse

Behandlingsprosedyren:

Her kan du lese mer om behandlingsprosedyren av Forskerprosjekt.

 

Relevans for valgt tema fra utlysningen:

I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller prioriteringene i valgt tema i utlysningen.

Les mer om utvikling av søknad og gjennomføring av Forskningsrådsprosjekter her.

Informasjon om andre finansieringskilder:

Olav Thon Stiftelsen

Olav Thon Stiftelsen utlyser prosjektmidler og nasjonale priser innen naturvitenskaplige fag og medisin hvert år. 

Regional forskningsfinansiering

Les mer om regionale forskningsfond skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. 

Nasjonal forskningsfinansiering

Les mer om ulike nasjonale fnansieringskilder - Forskningsmidler for jordbruk og matindustri (FFL-JA), Grofondet, Det norske Videnskaps-Akademi, Senter for grunnforskning (CAS), Fritt Ord, Kreftforeningen m.m. 

Nordisk forskningsfinansiering

Les mer om finansiering av forskning hos Nordisk Råd, NordForsk, NOVA, Novo Nordisk, Nordic Innovation m.m. 

 
Published 1. mars 2019 - 12:19 - Updated 31. mars 2022 - 13:17