Nasjonal finansiering

Alle søknader skal følge rutinebeskrivelse for søknadsutvikling og prosjektgjennomføring ved NMBU. 

Forskningsrådet

1. Planlegging og utvikling av søknad:

Forskningsrådet har noen hovedsøknadsfrister eller løpende søknadsfrister i 2021.

 • 10. februar
 • 17. februar
 • 17. mars
 • 15. september
 • 20. oktober
 • 24. november

Alle søknader må sendes inn elektronisk ved bruk av eSøknad (NB! Tjenesten sperres ved fristens utløp!). 

Aktuelle utlysninger finnes i Forskningsrådets søkbar liste over utlysninger.

Støtte ved søknadsutvikling og drift:

NMBU tilbyr støtte ved søknadsutvikling og tilbud om rekrutteringsstilling(er) og kontanter i driftfasen av prosjekter med midler fra Forskningsrådet. Les mer om støtteordningene her.

Budsjettering:

Forskningsrådets satser for personalkostnader, indirekte kostnader (TDI-modellen) og stipender skal benyttes. Dersom du skal bruke leiesteder ved NMBU (laboratorier og forskningsinfrastrukturer) i forskningsprosjektetet, må du budsjettere for dette i søknaden Forskningsrådet. Les mer om leiesteder her.  

Alle budsjetter skal kvalitetssikres av økonomiansvarlig ved fakultetene. 

Godkjenning av søknader:

Søknader som sendes fra NMBU skal godkjennes av fakultetet (dekan). Søkeren må involvere dekan/ administrasjonen i god tid før søknadsfristen.

Søknader om Senter for fremragende forskning (SFF), Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), INFRASTRUKTUR og Fellesløft IV skal godkjennes av dekan og rektor før den kan sendes. Søkeren må involvere dekan/ administrasjonen ved fakultetet og Forskningsavdelingen (sentralt) i god tid før søknadsfristen.

Krav til prosjektleder
Du må ha godkjent doktorgrad eller tilsvarende før søknadsfristen.

Du kan være prosjektleder på kun én søknad som sendes inn til enten Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter, Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet, Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet eller Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv, alle med søknadsfrist enten 10. eller 17. februar 2021. 

Det er ikke begrensning på hvor mange søknader du kan være samarbeidspartner på. 

Vurderingskriterier:

Søknaden vil bli behandlet ut fra disse kriteriene:

Kvalitet (Excellence)
 • I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst, nytenkende og i forkant av forskningsfronten
 • Kvaliteten på de foreslåtte forsknings- og utviklingsaktivitetene
Virkninger og effekter (Impact)
 • Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
 • Formidling, kommunikasjon og utnyttelse

Gjennomførbarhet (Implementation)
 • Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe
 • Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet:

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskningskvalitet, Virkning og effekter og Gjennomføring (Excellence, Impact og Implementation).

Relevans for valgt tema fra utlysningen:

I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller prioriteringene i valgt tema i utlysningen.

Les mer om utvikling av søknad og gjennomføring av NFR prosjekter her.

Informasjon om andre finansieringskilder:

 • Olav Thon Stiftelsen - Olav Thon Stiftelsen utlyser prosjektmidler og nasjonale priser innen naturvitenskaplige fag og medisin hvert år. 
 • Regional forskningsfinansiering - Les mer om regionale forskningsfond skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. 
 • Nasjonal forskningsfinansiering - Les mer om ulike nasjonale fnansieringskilder - Forskningsmidler for jordbruk og matindustri (FFL-JA), Grofondet, Det norske Videnskaps-Akademi, Senter for grunnforskning (CAS), Fritt Ord, Kreftforeningen m.m. 
 • Nordisk forskningsfinansiering - Les mer om finansiering av forskning hos Nordisk Råd, NordForsk, NOVA, Novo Nordisk, Nordic Innovation m.m. 

 

 
 
Published 1. mars 2019 - 12:19 - Updated 6. juli 2021 - 15:09