Søknadsutvikling - Forskningsrådet og andre nasjonale kilder

Her finner du nyttig informasjon knyttet til utvikling av søknad til Forskningsrådet og andre nasjonale finansieringskilder.

Nasjonal finansiering

Forskningsrådet

1. Planlegging og utvikling av søknad:

Forskningsrådet har fire hovedsøknadsfrister eller løpende søknadsfrister til sine programmer.  Fire søknadsfrister hos Forskningsrådet i 2020:

 • 12. februar
 • 20. mai
 • 2. september
 • 16. september
 • 18. november

Alle søknader må sendes inn elektronisk ved bruk av eSøknad (NB! Tjenesten sperres ved fristens utløp!). 

Aktuelle utlysninger finnes i Forskningsrådets søkbar liste over utlysninger.

Støtte ved søknadsutvikling og drift:

NMBU tilbyr støtte ved søknadsutvikling og tilbud om rekrutteringsstilling(er) og kontanter i driftfasen av prosjekter med midler fra Forskningsrådet. Les mer om støtteordningene her.

Budsjettering:

Forskningsrådets satser for personalkostnader, indirekte kostnader (TDI-modellen) og stipender skal benyttes. Dersom du skal bruke leiesteder ved NMBU (laboratorier og forskningsinfrastrukturer) i forskningsprosjektetet, må du budsjettere for dette i søknaden Forskningsrådet. Les mer om leiesteder her.  

Alle budsjetter skal kvalitetssikres av økonomiansvarlig ved fakultetene. 

Godkjenning av søknader:

Søknader som sendes fra NMBU skal godkjennes av fakultetet (dekan). Søkeren må involvere dekan/ administrasjonen i god tid før søknadsfristen.

Søknader om Senter for fremragende forskning (SFF), Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), INFRASTRUKTUR og FRIPRO Toppforsk skal godkjennes av dekan og rektor før den kan sendes. Søkeren må involvere dekan/ administrasjonen ved fakultetet og Forskningsavdelingen (sentralt) i god tid før søknadsfristen.

Du kan maksimalt sende inn to søknader:

Du kan være prosjektleder for maksimalt to søknader (identiske eller forskjellige) om Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og/eller Mobilitetsstipend til søknadsfristen 10. april 2019. Dette gjelder på tvers av alle programmer og aktiviteter som lyser ut midler til disse tre søknadstypene, og uavhengig av hvilke(n) av de tre søknadstypene du søker på. Mange programmer og aktiviteter vil tillate kun én søknad per prosjektleder til deres utlysning. Du kan være prosjektdeltaker i et ubegrenset antall søknader.

Vurderingskriterier:

​I 2019 innfører Forskningsrådet nye vurderingskriterier: Excellence, Impact og Implementation. (Gå til engelsk versjon av denne siden for å se de fullstendige vurderingskriteriene på engelsk). Kriteriene er tilpasset slik at de vil være egnet til å vurdere både grunnleggende og anvendt forskning. De nye vurderingskriteriene har en struktur som er gjennomgående for alle søknadstyper (kriteriene kommer snart i fullstendig versjon også på norsk, her er en kortversjon): 

Kvalitet (Excellence)
 • I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst, nytenkende og i forkant av forskningsfronten
 • Kvaliteten på de foreslåtte forsknings- og utviklingsaktivitetene
Virkninger og effekter (Impact)
 • Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
 • Kommunikasjon og utnyttelse
Gjennomførbarhet (Implementation)
 • Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe
 • Kvaliteten på prosjektets organisering og styring​ 

Les mer om utvikling av søknad og gjennomføring av NFR prosjekter her.

 

Informasjon om andre nasjonale finansieringskilder:

Olav Thon Stiftelsen - Olav Thon Stiftelsen utlyser prosjektmidler og nasjonale priser innen naturvitenskaplige fag og medisin hvert år. 

Regional forskningsfinansiering - Les mer om regionale forskningsfond skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. 

Nasjonal forskningsfinansiering - Les mer om ulike nasjonale fnansieringskilder - Forskningsmidler for jordbruk og matindustri (FFL-JA), Grofondet, Det norske Videnskaps-Akademi, Senter for grunnforskning (CAS), Fritt Ord, Kreftforeningen m.m. 

Nordisk forskningsfinansiering - Les mer om finansiering av forskning hos Nordisk Råd, NordForsk, NOVA, Novo Nordisk, Nordic innovation m.m. 

Alle søknader skal følge rutinebeskrivelse for søknadsutvikling og prosjektgjennomføring ved NMBU. 

 
 
Published 1. mars 2019 - 12:19 - Updated 26. mars 2020 - 10:17