Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr

NMBU lyser årlig ut interne midler til avansert vitenskapelig utstyr. Det forutsettes budsjettvedtak i universitetsstyret. Utlysning legges årlig ut i september/ oktober og fakultetene har søknadsfrist 15. des. Les mer om utlysningen her.


Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr

NMBUs interne midler til avansert vitenskapelig utstyr (basisutstyr). 

NMBU støtter etablering og oppgradering av avansert vitenskapelig utstyr (basisutstyr) i mellomklassen, fra 0,5-2,5 MNOK

Med forskningsinfrastruktur menes vitenskapelig utstyr som skal brukes til forskningsformål og omfatter

  • Avansert vitenskapelig utstyr
  • Vitenskapelige databaser og samlinger
  • E-infrastruktur (store beregningsressurser, avanserte lagringssystemer, Grid-infrastruktur, høyhastighetsnettverk og nødvendige støttetjenester)

Midlene som er tilgjengelig fordeles mellom fakultetene, og tildelingene vil følge fakultetenes investeringsplaner innenfor den økonomiske rammen. Fakultetene som tildeles midler til utstyr er ansvarlig for framtidig praktisk og finansiell drift av utstyrsenheten. 

Prosess og saksgang:

  • Midler (ca. 7-7,5 MNOK) lyses ut i høstsemesteret (sept/ okt).
  • Hvert enkelt fakultet prioriterer 3-5 søknader ut i fra sine viktigste behov, og sender inn sin prioriterte liste via opplastning i P360 innen 15. des.
  • Forskningsutvalget anbefaler fordeling midler basert på søknadene fra hvert fakultet i møte jan/ feb.
  • Prorektor vedtar tildeling basert på Forskningsutvalgets anbefalinger.
  • Investeringene skal gjøres i løpet av bevilgningsåret.

NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer vil få prioritering ved tildeling av interne midler i to år. Slike plattformer kan ikke tildeles midler for mer enn 50% av den totale potten.

Det forutsettes at dekanene kontinuerlig arbeider med å holde investeringsplanene oppdatert og fremskaffe de prioriterte utstyrsbehovene i samarbeid med sine forskergrupper og forskningsledere.


 

 

 

 

Published 11. mars 2014 - 14:12 - Updated 17. oktober 2019 - 10:32