NMBU Bærekraftsarenaer 2021-2024

NMBUs Bærekraftsarenaer for 2021-2024 

Les mer om de nye Bærekraftsarene her.

Navn

Fakultet og andre

Prosjektleder

Smart Farming og Grønn Innovasjon REALTEK, BIOVIT, SKP, SHF Professor Nils Bjugstad
Integrering av naturens tålegrenser i vitenskap, politikk og utdanning LANDSAM, HH, MINA Professor Erik Gomez-Baggethun
NMBU Bærekraftsarena for grønne og smarte byer (GreenSmart) BIOVIT, REALTEK, HH, VET, KBM, LANDSAM, MINA, Læringssenteret, Vitenparken, Pådriv Professor Trine Hvoslef-Eide
Mot bærekraftige byer og lokalsamfunn: Utforske lokale transformasjoner i møte med globale utfordringer (TOWARDS)  LANDSAM, HH, MINA, REALTEK Professor Siri Ellen Hallstrøm Eriksen
Senter for miljøbioteknologi: NMBUs bærekraftsarena for framtidsretta løsninger på plastproblematikken  KBM, MINA, BIOVIT Professor Vincent Eijsink

 

Om tildelingen

Bærekraftsarenaene får en 4-årig grunnfinansiering på 700.000 NOK per år per arena. Følgende kriterier lå til grunn for utlysning og tildeling:

 1. Det er en forutsetning at NMBU Bærekraftsarenaer blir tverrfaglig
 2. NMBU Bærekraftsarenaer må få studentene aktiv med i arbeidet. Etter avtale med de relevante dekaner må arenaene forplikte seg til å utvikle og undervise i 1-2 relevante emner på master/ ph.d.-nivå. Det bør også etableres kurs/ emner innen etter- og videreutdanning (EVU).
 3. NMBU Bærekraftsarenaer bør etablere nye kontakter/ samarbeidsrelasjoner med omverdenen som for eksempel andre universiteter, institutter, næringslivet, organisasjoner, NGOer (Non-governmental organization (ikke-statlige organisasjoner)), lokale/ sentrale myndigheter.
 4. NMBU Bærekraftsarenaer skal bidra til å profilere og markedsføre NMBU nasjonalt (og gjerne internasjonalt) i arbeidet med «det grønne skiftet». Profiileringen bør være løsningsorientert og innovativ, og kan gjerne gi «Science Advise» til samfunnet underveis.
 5. NMBU Bærekraftsarenaer skal avholde åpne bærekraftseminarer på NMBU underveis i prosjektperioden (minimum ett årlig). Man kan også avtale felles seminarer bærekraftsarenaene imellom.
 6. NMBU Bærekraftsarenaer skal legge til rette for aktiviteter som gjør forskningsmiljøene klare til å søke store eksterne prosjekter. Det forventes at miljøene bak bærekraftsarenaene søker om senterstatus eller et større tverrfaglig prosjekt (SFF, SFI, FME, EU koordinatorprosjekt e.l) senest i løpet av det siste året i prosjektperioden.
 7. NMBU Bærekraftsarenaer bør ha en erfaren forsker som leder (prosjektleder) samt solid administrativ kapasitet. Arenaene må være oppmerksomme på mangfolds og likestillings-perspektivet i sin organisering.
 8. Prosjektleder skal hvert år gi 1) en kortfattet skriftlig rapport samt 2) en muntlig rapportering til universitetsledelsen om bærekraftsarenaenes resultater, fremdrift og økonomisk status. Prosjektet forplikter seg til å delta i et avslutningsseminar for bærekraftsarenaene i 2024.

Fast ansatte i vitenskapelige stillinger i minimum 80% stilling kunne søke om midler og være prosjektleder. Det forutsettes at bærekraftsarenaenes faglige aktiviteter inkluderer vitenskapelig personale fra minst 2 av NMBUs fakulteter. 

Om utlysning og evaluering

Krav til søknaden

 1. Prosjektleder
 2. Tittel/navn på NMBU Bærekraftsarenaen (norsk og engelsk)
 3. Problemstilling og relevans ift. NMBUs strategi 2019-2023
 4. Prosjektets faglige mål, planlagte forsknings-, undervisnings- og innovasjonsaktiviteter samt plan for formidling/ekstern profilering av NMBU Bærekraftsarenaen.
 5. Hvem skal samarbeide og hvordan?
 6. Prosjektgjennomføring - Hva og hvordan skal midlene brukes?
 7. Prosjektets tidsplan over 4 år
 8. Prosjektets budsjett i 4 år -  inkludert egenfinansiering i form av stilling(er) og eventuell cash fra de involverte fakultetene.
 9. Prosjektleders faglige kompetanse samt beskrivelse av samarbeidspartnernes kompetanse
 10. Dato og signatur av prosjektleder
 11. Dato og signaturer av de relevante dekaner

Til søknaden skal det legges ved følgende:

 1. Prosjektleders CV med publikasjonsliste og/eller beskrivelse av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning fra de siste 3 årene.
 2. Et kort felles brev fra dekanene ved de involverte NMBU-fakulteter som gir informasjon om potensiale for å utvikle NMBU Bærekraftsarenaen i fagmiljøene.

Evalueringskriterier:

 1. Relevans og potensiell nytte/«impact» i forhold NMBUs strategi 2019-2023 – Tverrfaglighet for bærekraft.
 2. Originalitet
 3. Forsknings,- undervisnings,- og innovasjons-aktiviteter
 4. Profilering av NMBU nasjonalt
 5. Mulighetene for utvikling av et internt og/eller eksternt langsiktig tverrfaglig samarbeid,
 6. Prosjektets organisering
 7. Søkernes kompetanse og gjennomføringsevne

En komite, bestående av 3 interne og 3 eksterne medlemmer skal behandle søknadene og innstille i henhold til kriteriene gitt i utlysningen. Forskningsavdelingen vil være sekretariat. Endelig valg av deltakere besluttes av Rektor.

Dokumenter til inspirasjon

 1. «Tverrfaglighet og tverrfaglig kompetanse ved NMBU» (Sæbø, S et al., 2020)
 2. FNs Global Sustainable Development Report 2019: The Future is Now – Science for Achieving Sustainable Development (UN, New York 2019) - A. Human well-being and capabilities, B. Sustainable and just economies, C. Food system and nutrition patterns, D. Energy decarbonization with universal access, E. Urban and peri-urban development, F. Global environment commons
 3. SDG Quality in higher education (Sæbø, S et al., 2020)
Published 10. september 2020 - 11:08 - Updated 18. juni 2021 - 10:36