Såkornmidler til «Tverrfaglighet for økt bærekraft»

Det lyses årlig ut interne såkornmidler til prosjekter  innen «Tverrfaglighet for økt bærekraft». Såkornmidlene skal bidra til at NMBUs strategi (https://www.nmbu.no/om/strategi/2019-2023) realiseres. Prosjektene skal bygge opp under et eller flere av FNs bærekraftsmål og være en start på allianser som i neste omgang vil bli viktige kunnskapsnoder.

For 2020 er budsjettrammen på 2 mill. kroner. Søknadsfristen er 15. april 2020.

 

Såkornmidler til «Tverrfaglighet for økt bærekraft»

Rektor stilte med 1,5 MNOK i 2018 og 2,5 NOK til disposisjon for interne prosjekter. Rektor selv besluttet tildelingen etter innstilling fra en komite på 6 medlemmer.

Såkornmidlene skal bidra til at NMBUs strategi (https://www.nmbu.no/om/strategi/2019-2023) realiseres. Strategiens overordnede satsing er «Felles innsats for en bærekraftig framtid», og innsatsområdet «Tverrfaglighet» er sentralt for denne utlysningen.

Hvem kan søke, prosjektvarighet og budsjett

NMBU-ansatte i faste og midlertidige vitenskapelige stillinger kan søke såkornmidler. Utlysningen gjelder for inneværende budsjettår, men prosjektmidlene må benyttes innen desember 2021. Det blir tildelt ca. 300 – 500.000 kroner pr. prosjekt, dvs. at det gis såkornmidler til ca. 5 -7 prosjekter i 2020. En tilsvarende utlysning er også planlagt for 2021.  

Midlene vil bli gitt til internt tverrfaglig samarbeid under temaet økt bærekraft

Såkornmidlene er et av flere tiltak som bygger oppunder NMBUs innsatsområde «Tverrfaglighet». I NMBUs strategi 2019 – 2023 står det: «En rekke av de komplekse samfunnsutfordringene som NMBU jobber med, må løses gjennom samarbeid mellom miljøer med utfyllende kompetanser og perspektiver. Dette forutsetter at våre forskere og studenter har solid faglig dybde innen enkeltdisipliner. Samtidig må kompetansen brukes til å løse problemer i samarbeid med og på tvers av forskjellige fagmiljø- både nasjonalt og internasjonalt. Det forutsetter at vi legger innsats i å fremme tverrfaglig samarbeid, og at barrierer for dette identifiseres og fjernes.».

Prosjektforslagene skal primært være initiativ som har ambisjoner om å utvikle seg til mer langsiktige interne samarbeidsallianser. De tverrfaglige prosjektene kan inneholde integrasjon mellom forskning, utdanning og innovasjon og gjerne involvere et samarbeid med samfunns- og arbeidslivet. Det kan gis såkornmidler til forskningsaktivitet, forskerutdanning og innovative undervisningsmetoder. Dessuten kan forslag om studentaktiv forskning, utvikling av emner - inkludert etter- og videreutdanning komme i betraktning. Det kan også dreie seg utvikling av studieprogram, forskerskoler, «proof of concept» i innovasjonsprosessen og/eller workshop-serier for styrket tverrfaglighet for økt bærekraft. Innovasjonsrådgivere som skal bidra til å styrke innovasjons- og entreprenørskapsarbeidet innen bærekraft, utvikling av konsepter for «eksperter i team» samt innovasjonsarenaer kan også tildeles finansiering.

Vurderingskriterier og innstillingskomite

Søknadene vurderes etter følgende kriterier: I) relevans i forhold til punkter om bærekraft i NMBUs nye strategi, II) originalitet III) gjennomføringsevne IV) potensialet for utvikling av et langsiktig tverrfaglig samarbeid. Søknadene vil bli behandlet i en innstillingskomite bestående av prorektor for forskning og innovasjon (leder), prorektor for utdanning, 1 representant fra henholdsvis Forskningsutvalget og Studieutvalget samt representanter fra FIE og SA. Rektor beslutter endelig tildeling. Søknadsbehandlingen forventes avsluttet innen 15. mai 2020.

Sluttrapportering:

Ved prosjektslutt skal det leveres inn en sluttrapport (på eget skjema som finnes i høyre marg). 

NMBUs såkornmidler i 2019 «Tverrfaglighet for økt bærekraft»:

Prosjektleder

Hvem samarbeider

Tittel og føringer fra Rektor

Rani Lill Anjun & Elena Rocca

HH, CAPS +, tverrfaglig NMBU nettverk

Hvordan jobbe sammen mot en bærekraftig framtid? Utdanning av morgendagens forskere til å identifisere, forstå og overkomme barrierer for tverrfaglig samarbeid og forskning.

Christiaan Henkel

VET, BIOVIT

PoreCamp@NMBU – sekvensere hva som helst, når som helst, hvor som helst.

Erling Dokk Holm

LANDSAM, + alle NMBU FAK + stud.

Norge 2040 – fem mulige framtider i antropocenens tid.

Elin Kubberød

HH, LANDSAM

«Tverrfaglig problemløsing i team» – et pilotprosjekt for etablering av problembasert undervisningstilbud på tvers av studieprogram.

Angela Schwarm

BIOVIT, VET, KBM, UiO

Bærekraftig drøvtyggerproduksjon: metan, mikrobiom og immuneffektivitet hos melkekyr

Ole Jørgen Hanssen

MINA (Østfoldforsking), BIOVIT. REALTEK, HH, KBM. SEVU

Tverrfaglig undervisning i sirkulærøkonomi

og livsløpsvurdering ved NMBU

Trine Hvoslef-Eide

BIOVIT, LANDSAM, HH, MINA, REALTEK Læringssent., Vitenparken Pådriv

Videreføring av det Nasjonale senteret for urbant landbruk ved NMBU (inkl. master i urbant landbruk).

NMBUs såkornmidler i 2018 «Tverrfaglighet for økt bærekraft»:

Prosjektleder

Hvem samarbeider

Tittel og føringer fra Rektor

Ingrid Olsaker, VET

VET, BIOVIT, KBM, SHF (Tine+ Geno)

Analyse av proteiner og andre immunkomponeter i melk fra Norsk Rødt Fe (NRF)

Åsmund Bjørnstad, BIOVIT

BIOVIT, LANDSAM, MINA

Berekreft på tvers: eit tverrfagleg undervisnings-samarbeid om sosial, økologisk og økonomisk berekraft utifrå SDG 1-17.

Ola Westengen, LANDSAM

LANDSAM, BIOVIT (Cigene)

The Seeds of SDG2 / Genetiske ressurser for matsikkerhet

Trine Hvoslef-Eide, BIOVIT

BIOVIT, MINA LANDSAM, REALTEK, Læringssenteret, (SiEUGreen + Hovinbyen)

Creating a National Center for Urban Agriculture (NCUA) at NMBU

Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, 
BIOVIT

BIOVIT, LANDSAM, HH

Sjøplanter og fjærelandskap -Norsk tang og tare for matsikkerhet, kystlandskap, biologisk mangfold, bærekraftig næringsutvikling, opprensing av havmiljø, opplevelser og optimale miljøhensyn.

Published 13. mars 2019 - 15:19 - Updated 28. February 2020 - 10:34