For fakultetene: Utvikling av veilederkompetanse

Veilederkompetanse utvikles gjennom møteplasser for å dele erfaringer og formidle nyttig informasjon. Les mer om utlysning av kompetansemidler til fakultetene. 

This web page will only be found in Norwegian.

 

For fakultetene: Utvikling av veilederkompetanse

VEILEDERKOMPETANSE 2019:

Intern utlysning – Utvikling av veilederkompetanse ved fakultetene

Som en del av NMBUs satsing på fremragende forskning og utdanning er det satt av midler til utvikling av veilederkompetanse ved fakultetene. Forskningsutvalget anbefalte i møte 6. juni at det lyses ut midler til utvikling av veilederkompetanse som fakultetene kan søke på. Det kan søkes om inntil 30 000 kr per fakultet. Det er også mulig at to eller tre fakulteter går sammen om en felles søknad med ett felles opplegg (legger da sammen summene for hvert fakultet).

Tilsvarende utlysning ble gjennomført i 2017 og 2018 hvor samtlige fakulteter ble tildelt midler. Tilbakemeldingene fra fakultetene var at dette var midler som var nyttige for utvikling av kompetanse og erfaringsutveksling mellom veiledere ved fakultetet.

Også for 2019 skal midlene brukes til kompetanseutvikling for ph.d.-veiledere. Dette kan være ett kurs, en seminarserie, veilederforum, veilederlunsj og annet med temaer som er relevante for ph.d.-veiledere ved fakultetet.

Skriv søknad i vedlagte mal og merk med prosjektleder og ansvarlig fakultet. Søknaden lastes opp via P360 ref. nr. 19/02532.

Søknadsfrist: 15. aug 2019

Midlene må brukes innen juni 2020 og det skrives en kort rapport om hvordan midlene er brukt. Rapporteringsfrist er 30. juni 2020.

 

VEILEDERKOMPETANSE 2018:

Utlysning til fakultetene (søknad  skrives i denne malen)

VEILEDERKOMPETANSE 2017:

Utlysning til fakultetene

 

Published 30. august 2016 - 13:34 - Updated 7. juni 2019 - 14:28