UMBs Forskningsfond

Fondet heter inntil videre UMBs Forskningsfond, siden det meste av prosessen skjedde før NMBU ble en realitet. Fondets forvaltes av UNIFOR. Styret har valgt å lyse ut støttemidler, som kan søkes av masterstudenter og doktorgradsstudenter som tilskudd til reiser og forskning. 

This web page is yet to be created in English.

UMBs Forskningsfond

UMBs forskningsfond lyser ut inntil 200.000 NOK som støtte til studiereiser og forskning for masterstudenter og doktorgradsstudenter ved NMBU. Høyeste tildelingsbeløp pr. søker er 30.000 NOK. 

Søknader må inneholde:

  • En kort (maks. 3 sider) prosjektbeskrivelse og et støttebrev fra veileder
  • Budsjett for prosjektet, som må være detaljert, gjenspeile prosjektets mål og aktiviteter, og spesifisere eventuelle andre finansieringskilder
  • Redegjørelse for hvordan prosjektet overensstemmer med § 2 i fondets vedtekter
  • En kort personbeskrivelse som gjør rede for søkers tilknytning til studieprogram, veileder og institutt ved NMBU

Søknader som ikke fyller formkravene blir ikke vurdert.

Les utlysningsteksten og vedtekter nøye, samt veiledning og søknadsprosedyren som følger på søknadsskjemaet. Det aksepteres kun elektroniske søknader fra UNIFORs nettsider.

Published 31. oktober 2016 - 18:11 - Updated 27. mai 2019 - 10:42