KDs rekrutteringsstillinger

NMBU har egne retningslinjer for fordeling av KD rekrutteringsstillinger (godkjent av rektor 3. desember 2021 og gjelder fra 1. januar 2022, og revidert 15. mars 2022). 

Rekrutteringsstillinger ved NMBU deles i tre kategorier

 • Kategori 1: Rekrutteringsstillinger i fakultetenes rammer (29 stillinger)
 • Kategori 2: Rekrutteringsstillinger som fordeles til fakultetene etter en egen nøkkel
 • Kategori 3: Rekrutteringsstillinger i rektors pott

Alle stillingene skal lyses ut så snart de blir tildelt og ha en maksimal tilsettingsperiode på 2 år for postdoktorstillinger og 3 år for ph.d.-stillinger.

Fordeling av stillinger i kategori 2

80% av de årlige ledige stillingene fordeles til fakultetene etter en nøkkel som baserer seg på:

 • Gjennomsnittlig antall disputaser ved fakultetet per total antall disputaser ved hele universitetet siste tre årene.
 • Ingen av fakultetene tildeles mindre enn tre stillinger årlig.

Fordeling av stillinger i kategori 3 ("rektors pott")

20% av de årlige ledige stillingene ligger innenfor rektors strategiske midler, og tildeles etter gitte kriterier som bygger på målet om flere fremragende fagmiljøer ved NMBU:

Tildeling av koordinatorprosjekt eller stipend (NMBU prosjekteier):

 • Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
 • Senter for fremragende forskning (SFF)
 • Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)
 • Senter for fremragende utdanning (SFU)
 • Fellesløftet (i regi NFR, KD og universitetene)
 • EU Horisont Europa
 • European Research Council (ERC) 
 • Unge Forskertalenter (NFR)

Bruk av rekrutteringsstilling som ph.d. eller postdoktor

Det er åpnet for mer fleksibel bruk av rekrutteringsstillingene i forhold til balansen mellom antall ph.d.- og postdoktorstillinger. Fakultetene må gi en begrunnelse dersom man ønsker å utlyse en tildelt ph.d.-stilling som en 2-årig postdoktorstilling. Begrunnelsen må bl.a. baseres på fakultetets langsiktige behov for doktorgradsstillinger og for postdoktorstillinger. Forskningsdirektøren gir tilsagn om stillingen kan utlyses som en postdoktorstilling (på fullmakt fra rektor).

Rutine for utlysning og ansettelse (fra 1. januar 2022)

 • Fakultetene er ansvarlig for utlysning og ansettelse i de tildelte rekrutteringsstillingene.
 • Fakultetene melder inn navn på kandidat, navn på veileder, oppstartsdato og om stillingen er kategori 1, 2 eller 3 samt eventuell øremerking i eget Excel-ark den 1. i hver måned.
 • Fakultetene må henvende seg til Forskningsdirektøren ved ønske om å omgjøre en rekrutteringsstilling fra 3-årig ph.d.-stilling til 2-årig postdoktorstilling.

Felles føringer for alle stillingene

 • Fakultetene må selv holde av midler eller kompensere økonomisk ved permisjoner, forlengelser, utsettelser mv.
 • Slutter en doktorgradsstipendiat eller en postdoktor i en rekrutteringsstilling før tilsettingsperioden er gått ut, er fakultetet ansvarlig å sørge for ny tilsetting i stillingen. 
Published 7. April 2016 - 14:31 - Updated 15. mars 2022 - 14:32