KDs rekrutteringsstillinger

NMBU har per jan 2020 162 rekrutteringsstillinger i rammen som tildeles fra Kunnskapsdepartementet. Rekrutteringsstillingene utgjør en viktig del av forskningsressursen ved NMBU. Stillingene kan brukes til ansettelse av ph.d.-kandidater eller postdoktorer.

KDs rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillinger ved NMBU deles i tre kategorier

 • Kategori 1: Rekrutteringsstillinger i fakultetenes rammer
 • Kategori 2: Rekrutteringsstillinger i stillingsbanken  
 • Kategori 3: Rekrutteringsstillinger i rektors pott

Felles føringer for alle stillingene:

Alle stillingene skal lyses ut så snart de blir ledige og ha en maksimal tilsettingsperiode på 2 år for postdoktorstillinger og 3 år for doktorstipendiatstillinger.

Fakultetene må selv holde av midler eller kompensere økonomisk ved permisjoner, forlengelser, utsettelser mv. Slutter en doktorgradsstipendiat eller en postdoktor i en rekrutteringsstilling før tilsettingsperioden er gått ut, er fakultetet ansvarlig å sørge for ny tilsetting i stillingen. Stillingen finansieres i sin helhet fra universitetsadministrasjonen, men det må sendes informasjon om ny tilsetting og oppstartsdato til Solveig Fossum-Raunehaug (solvfoss@nmbu.no)

Fordeling av stillinger i stillingsbanken (kategori 2) fordeles til fakultetene etter en nøkkel som baserer seg på:

 • Antall årsverk i førstestilling (førsteamanuensis, førsteamanuensis II, professor og professor II) per fakultet.
 • Gjennomsnittlig antall publiseringspoeng per fagårsverk (UFF) de siste 3 årene.
 • Årsverk i førstestilling og publiseringspoeng per fagårsverk (UFF) vektes likt (50 % hver).

Fagårsverk (UFF) hentes fra DBH og omfatter: Faste og midlertidig ansatte i stillingskode professor, professor II, førsteamanuensis, førsteamanuensis II, amanuensis, førstelektor, universitetslektor, forsker, postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent.

Se retningslinjene i høyre meny. Fakultetene fordeler selv stillingene sine internt.

Fordeling av stillinger i "rektors pott" (kategori 3):

20% av de årlige ledige stillingene ligger innenfor rektors strategiske midler, og tildeles etter gitte kriterier som bygger på målet om flere fremragende fagmiljøer ved NMBU:

 • Prioriteringer i NMBUs strategi og strategiske føringer
 • Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) (NMBU koordinator/ prosjekteier)
 • Senter for fremragende forskning (SFF) (NMBU koordinator/ prosjekteier)
 • Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) (NMBU koordinator/ prosjekteier)
 • Tildeling av European Research Council (ERC) - stipend
 • Tildeling av koordinatorprosjekt i Horisont 2020
 • Fellesløft i regi av Forskningsrådet (NFR), Kunnskapsdepartementet (KD) og universitetene
 • Tildeling av FRIPRO unge forskertalent - stipend 
Det er rektor som tar den endelige avgjørelsen på fordeling av stillinger i rektors pott (normalt i nov/des årlig).  Dersom fakultetet kvalifiserer for en stilling fra rektors pott sendes en e-post til Solveig Fossum-Raunehaug (solvfoss@nmbu.no) innen 15. okt årlig.

Bruk av rekrutteringsstilling som ph.d. eller postdoktor:

Det er åpnet for mer fleksibel bruk av rekrutteringsstillingene i forhold til balansen mellom antall ph.d.- og postdoktorstillinger. Fakultetene må gi en begrunnelse dersom man ønsker å utlyse en tildelt ph.d.-stilling som en 2-årig postdoktorstilling. Begrunnelsen må bl.a. baseres på fakultetets langsiktige behov for doktorgradsstillinger og for postdoktorstillinger. Rektor gir tilsagn om stillingen kan utlyses som en postdoktorstilling.

 

 

Published 7. April 2016 - 14:31 - Updated 18. oktober 2019 - 8:28