Intern finansiering

Scholars at Risk (SAR)

Scholars at Risk (SAR)

NMBU ønsker to kandidater under Scholars at Risk (SAR) ordningen ved NMBU i 2022. 

Tidslinje utlysning og tildeling av interne midler til forskere og forskning ved NMBU

Tidslinje utlysning og tildeling av interne midler til forskere og forskning ved NMBU

Informasjon om tidspunkt for utlysning, søknadsfrister og tidspunkt for tildeling av interne midler ved NMBU finnes her.

 

"Forskertalenter for bærekraft" for årene 2021-2022

"Forskertalenter for bærekraft" for årene 2021-2022

NMBU satser på unge talenter som både har potensial, vilje og ønske å utvikle seg som forskere, veiledere og innovatører gjennom NMBUs Talentutviklingsprogram 2.0 (2021-2022). Programmet har fått navnet "Forskertalenter for bærekraft" og har en tydelig bærekraftsprofil. Målet er å gi unge vitenskapelig ansatte økte muligheter til å utvikle seg som forskere, veiledere og innovatører, og samtidig bygge kompetanse slik at de stiller sterkere i konkurransen om forskningsfinansiering. Les mer om Forskertalenter for bærekraft her.

NMBUs Talentsatsing 1.0 for årene 2016-2019

NMBUs Talentsatsing 1.0 for årene 2016-2019

NMBU satser på unge talenter som både har potensial, vilje og ønske å utvikle seg som forskere, veiledere og innovatører gjennom NMBUs Talentsatsing 1.0 (2016-2019). Les mer om deltakerne og programmet her. 

NMBU Bærekraftsarenaer 2021-2024

NMBU Bærekraftsarenaer 2021-2024

NMBU har i 2021 igangsatt fem Bærekraftsarenaer som er et ledd i et langsiktig satsing innen forskning, undervisning, innovasjon og formidling knyttet opp mot vårt bidrag til å nå bærekraftsmålene. Bærekraftsarenaene skal styrke kompetanseutvikling og tverrfaglighet i NMBUs fagmiljøer for en periode på 4 år. Les mer i artikkelen.

Såkornmidler til «Tverrfaglighet for økt bærekraft»

Såkornmidler til «Tverrfaglighet for økt bærekraft»

Det har vært lyst ut årlig interne såkornmidler til prosjekter  innen «Tverrfaglighet for økt bærekraft». Såkornmidlene skal bidra til at NMBUs strategi realiseres. Prosjektene skal bygge opp under et eller flere av FNs bærekraftsmål og være en start på allianser som i neste omgang vil bli viktige kunnskapsnoder. 

 

Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr

Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr

NMBU lyser årlig ut interne midler til avansert vitenskapelig utstyr. Det forutsettes budsjettvedtak i universitetsstyret. Utlysning legges årlig ut i september/ oktober med søknadsfrist 15. desember. NMBU Forskningsutvalget behandler søknadene i møte i januar/ februar, og endelig tildeling godkjennes av prorektor for forskning og innovasjon. Les mer om utlysningen her.


NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

NMBU ønsker å identifisere større infrastrukturplattformer av strategisk interesse. Plattformer som kommer på en slik liste forventes å søke om eksterne midler fra Forskningsrådet og EU og vil få prioritet ved tildeling av interne midler i to år. Utlysning legges årlig ut i september/ oktober og har søknadsfrist 15. desember. Les mer om utlysningen her.

NMBUs Idéutviklingsfond

NMBUs Idéutviklingsfond

NMBU har etablert en ordning for bistand i tidligfase utvikling av forskningsidéer. Det er satt av årlig 500 000 kr, og man kan søke om støtte på inntil 100 000 per prosjekt. Løpende søknadsfrist.

NMBUs interne midler til utenlandsopphold

NMBUs interne midler til utenlandsopphold

NMBU lyser årlig ut midler til utenlandsopphold for fast ansatte forskere i forsknings- og utdanningstermin (søknadsfrist 1. november), samt for ph.d.-kandidater og postdoktorer i NMBUs rekrutteringsstillinger, og spesialistkandidater (søknadsfrister 1. mai og 1. november). Les også viktig informasjon tilknyttet korona-situasjonen nederst i artikkelen.

KDs rekrutteringsstillinger

KDs rekrutteringsstillinger

NMBU har per 1. januar 2022 174 rekrutteringsstillinger i rammen som tildeles fra Kunnskapsdepartementet. Rekrutteringsstillingene utgjør en viktig del av forskningsressursen ved NMBU. Stillingene kan brukes til ansettelse av ph.d.-kandidater eller postdoktorer.

For fakultetene: Utvikling av veilederkompetanse

For fakultetene: Utvikling av veilederkompetanse

Veilederkompetanse utvikles gjennom møteplasser for å dele erfaringer og formidle nyttig informasjon. Les mer om utlysning av kompetansemidler til fakultetene. 

 

UMBs Forskningsfond

UMBs Forskningsfond

UMBs Forskningsfond støtter til studiereiser og forskning innen skogfag og landbruk for masterstudenter og doktorgradsstudenter ved NMBU. For nærmere informasjon om utlysning, frister og søknadsbehandling, se stiftelsens vedtekter som du finner på fondets nettsider hos UNIFOR eller denne artikkelen.

Toppfinansiering av MSCA ITN-prosjekter

Toppfinansiering av MSCA ITN-prosjekter

NMBU har innført en toårig prøveordning med toppfinansiering av MSCA ITN-prosjekter. Ordningen gjelder for kandidater som kommer til NMBU. Prosjektene får støtte ut fra antall kandidater og eventuell koordinatorrolle.