Intern finansiering

Intern finansiering

Tidslinje utlysning og tildeling av interne midler til forskere og forskning ved NMBU

Informasjon om tidspunkt for utlysning og søknadsfrister av interne midler ved NMBU finnes her.

Mobilitet

NMBUs interne midler til utenlandsopphold

NMBU lyser årlig ut midler til utenlandsopphold for forskere i forsknings- og utdanningstermin samt for ph.d.-kandidater og post doktorer i NMBUs rekrutteringsstillinger og spesialistkandidater. Søknadsfrist 1. desember.

shutterstock_313298540

Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr

NMBU lyser årlig ut interne midler til avansert vitenskapelig utstyr. Det forutsettes budsjettvedtak i universitetsstyret. Les mer om utlysningen her.


NMBU

NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

NMBU ønsker å identifisere større infrastrukturplattformer av strategisk interesse. Plattformer som kommer på en slik liste forventes å søke om eksterne midler fra Forsknigsrådet og EU og vil få prioritet ved tildeling av interne midler i to år. 

Fond

UMBs Forskningsfond

Fondet heter inntil videre UMBs Forskningsfond, siden det meste av prosessen skjedde før NMBU ble en realitet. Fondets forvaltes av UNIFOR. Styret har valgt å lyse ut støttemidler, som kan søkes av masterstudenter og doktorgradsstudenter som tilskudd til reiser og forskning. 

Støtte

NMBUs publikasjonsfond

NMBU har som mål å øke antall Open Access-publikasjoner ved universitetet og har satt av interne midler for å støtte opp om Gull Open Access publisering. NMBUs publikasjonsfond har en ramme på 620 000 kr for 2018.

Insekter liker seg best i en rotehage.

Småforsk

Midlene i Småforsk-ordningen som NFR fordelte i årene 2006-2010, er siden 2011 lagt inn i budsjettrammen til NMBU. Rammen på 1 381 000 blir fordelt mellom fakultetene BIOVIT, HH, KBM, MINA, LANDSAM og REALTEK på grunnlag av årsverk i førstestillingene dosent, førsteamanuensis, forsker, postdoktor og professor. 

rekruttering

KDs rekrutteringsstillinger

NMBU har i dag 165 rekrutteringsstillinger som tildeles fra Kunnskapsdepartementet. Rekrutteringsstillingene utgjør en viktig del av forskningsressursen ved NMBU. Stillingene kan brukes til ansettelse av ph.d.-kandidater eller postdoktorer.