Intern finansiering

Tidslinje utlysning og tildeling av interne midler til forskere og forskning ved NMBU

Tidslinje utlysning og tildeling av interne midler til forskere og forskning ved NMBU

Informasjon om tidspunkt for utlysning, søknadsfrister og tidspunkt for tildeling av interne midler ved NMBU finnes her.

 

Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr

Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr

NMBU lyser årlig ut interne midler til avansert vitenskapelig utstyr. Det forutsettes budsjettvedtak i universitetsstyret. Utlysning legges årlig ut i september/ oktober og fakultetene har søknadsfrist 15. des. Les mer om utlysningen her.


NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

NMBU ønsker å identifisere større infrastrukturplattformer av strategisk interesse. Plattformer som kommer på en slik liste forventes å søke om eksterne midler fra Forskningsrådet og EU og vil få prioritet ved tildeling av interne midler i to år. Utlysning legges årlig ut i september/ oktober og har søknadsfrist 15. des. Les mer om utlysningen her.

This web page is yet to be created in English.

NMBUs Idéutviklingsfond

NMBUs Idéutviklingsfond

NMBU har etablert en ordning for bistand i tidligfase idéutvikling.

NMBUs interne midler til utenlandsopphold

NMBUs interne midler til utenlandsopphold

NMBU lyser årlig ut midler til utenlandsopphold for forskere i forsknings- og utdanningstermin samt for ph.d.-kandidater og postdoktorer i NMBUs rekrutteringsstillinger, og for spesialistkandidater. Søknadsfrist 1. november.

Posisjoneringsmidler for Horisont 2020 og Horisont Europa

Posisjoneringsmidler for Horisont 2020 og Horisont Europa

Forskergrupper og fagmiljøer ved NMBU kan søke om midler for 2019 for å posisjonere seg for deltagelse i Horisont 2020 og EUs neste rammeprogram, Horisont Europa.

KDs rekrutteringsstillinger

KDs rekrutteringsstillinger

NMBU har per jan 2020 162 rekrutteringsstillinger i rammen som tildeles fra Kunnskapsdepartementet. Rekrutteringsstillingene utgjør en viktig del av forskningsressursen ved NMBU. Stillingene kan brukes til ansettelse av ph.d.-kandidater eller postdoktorer.

Såkornmidler til «Tverrfaglighet for økt bærekraft» 2019

Såkornmidler til «Tverrfaglighet for økt bærekraft» 2019

Rektor stilte 2,5 mill. NOK til disposisjon for interne prosjekter i 2019 med søknadsfrist 6. mai 2019. Prosjektene skal bidra til at NMBUs strategi realiseres. Strategiens overordnede satsing er «Felles innsats for en bærekraftig framtid», og innsatsområdet «Tverrfaglighet» var sentralt for denne utlysningen. Rektor selv besluttet tildelingen etter innstilling fra en komite på 6 medlemmer.

Såkornmidler til «Tverrfaglighet for økt bærekraft» 2018

Såkornmidler til «Tverrfaglighet for økt bærekraft» 2018

NMBU satte i 2018 av 1,5 MNOK til en utlysning for å få frem nye gode ideer og initiere utvikling av nye interne tverrfaglige allianser under temaet økt bærekraft. Det er et sterkt ønske om å videreføre støtteordningen i kommende budsjetter, men endelig beslutning er ennå ikke fattet.

For fakultetene: Utvikling av veilederkompetanse

For fakultetene: Utvikling av veilederkompetanse

Veilederkompetanse utvikles gjennom møteplasser for å dele erfaringer og formidle nyttig informasjon. Les mer om utlysning av kompetansemidler til fakultetene. 

This web page will only be found in Norwegian.

 

UMBs Forskningsfond

UMBs Forskningsfond

Fondet heter inntil videre UMBs Forskningsfond, siden det meste av prosessen skjedde før NMBU ble en realitet. Fondets forvaltes av UNIFOR. Styret har valgt å lyse ut støttemidler, som kan søkes av masterstudenter og doktorgradsstudenter som tilskudd til reiser og forskning. 

This web page is yet to be created in English.

NMBUs publikasjonsfond

NMBUs publikasjonsfond

NMBU har som mål å øke antall Open Access-publikasjoner ved universitetet og har satt av interne midler for å støtte opp om Gull Open Access publisering.