Intern finansiering

Intern finansiering

Tidslinje utlysning og tildeling av interne midler til forskere og forskning ved NMBU

Informasjon om tidspunkt for utlysning og søknadsfrister av interne midler ved NMBU finnes her.

Mobilitet

NMBUs interne midler til utenlandsopphold

NMBU tildeler midler til utenlandsopphold for forskere i forskningstermin, ph.d.-kandidater og post doktorer i NMBUs rekrutteringsstillinger, og spesialistkandidater. Utlysning årlig i høstsemesteret (okt/ nov) forutsatt budsjettvedtak.

shutterstock_313298540

NMBUs interne midler til forskningsinfrastruktur

NMBU lyser årlig ut interne midler til forskningsinfrastruktur. Årlig bevilgning er ca. 7-7,5 MNOK og lyses ut i høstsemesteret (okt/ nov). Forsknings- og innovasjonsavdelingen forvalter midler på vegne av universitetet. Det forutsettes budsjettvedtak i universitetsstyret.


Fond

UMBs Forskningsfond

Fondet heter inntil videre UMBs Forskningsfond, siden det meste av prosessen skjedde før NMBU ble en realitet. Fondets forvaltes av UNIFOR. Styret har valgt å lyse ut støttemidler, som kan søkes av masterstudenter og doktorgradsstudenter som tilskudd til reiser og forskning. 

Støtte

NMBUs publikasjonsfond

NMBU har som mål å øke antall Open Access-publikasjonar ved universitetet og har satt av interne midler for å støtte opp om "Gull" Open Access publisering. Publikasjonsfondet har en ramme på 680 000 kr for 2017.

Insekter liker seg best i en rotehage.

Småforsk

Midlene i Småforsk-ordningen som NFR fordelte i årene 2006-2010, er siden 2011 lagt inn i budsjettrammen til NMBU. Rammen på 1 381 000 er fordelt mellom instituttene på Ås på grunnlag av antall førstestillinger (som definert av DBH) inklusive universitetslektor. 

rekruttering

KDs rekrutteringsstillinger

NMBU har i dag 165 rekrutteringsstillinger som tildeles fra Kunnskapsdepartementet. Rekrutteringsstillingene fordeles til instituttene etter en nøkkel og utgjør en viktig del av forskningsressursen ved NMBU. Stillingene kan brukes til ansettelse av ph.d.-kandidater eller postdoktorer.