Intern finansiering

Tidslinje utlysning og tildeling av interne midler til forskere og forskning ved NMBU

Tidslinje utlysning og tildeling av interne midler til forskere og forskning ved NMBU

Informasjon om tidspunkt for utlysning, søknadsfrister og tidspunkt for tildeling av interne midler ved NMBU finnes her.

 

NMBU Bærekraftsarenaer 2021-2024

NMBU Bærekraftsarenaer 2021-2024

NMBU har en overordnet strategisk satsing for strategiperioden 2019 – 2023: «Felles innsats for en bærekraftig fremtid». NMBUs Bærekraftsarenaer utlyses nå ut som et ledd i et langsiktig satsing innen forskning, undervisning, innovasjon og formidling knyttet opp mot vårt bidrag til å nå bærekraftsmålene. Søknadsfrist er 15. januar 2021, og planlagt oppstart for arenaene vil være våren 2021. Utlysningen forutsetter budsjettvedtak.

Såkornmidler til «Tverrfaglighet for økt bærekraft»

Såkornmidler til «Tverrfaglighet for økt bærekraft»

Det har vært lyst ut årlig interne såkornmidler til prosjekter  innen «Tverrfaglighet for økt bærekraft». Såkornmidlene skal bidra til at NMBUs strategi realiseres. Prosjektene skal bygge opp under et eller flere av FNs bærekraftsmål og være en start på allianser som i neste omgang vil bli viktige kunnskapsnoder. 

 

Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr

Interne midler til avansert vitenskapelig utstyr

NMBU lyser årlig ut interne midler til avansert vitenskapelig utstyr. Det forutsettes budsjettvedtak i universitetsstyret. Utlysning legges årlig ut i september/ oktober og fakultetene har søknadsfrist 15. desember. Les mer om utlysningen her.


NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer

NMBU ønsker å identifisere større infrastrukturplattformer av strategisk interesse. Plattformer som kommer på en slik liste forventes å søke om eksterne midler fra Forskningsrådet og EU og vil få prioritet ved tildeling av interne midler i to år. Utlysning legges årlig ut i september/ oktober og har søknadsfrist 15. desember. Les mer om utlysningen her.

NMBUs Idéutviklingsfond

NMBUs Idéutviklingsfond

NMBU har etablert en ordning for bistand i tidligfase utvikling av forskningsidéer. Det er satt av årlig 500 000 kr, og man kan søke om støtte på inntil 100 000 per prosjekt. Løpende søknadsfrist.

NMBUs interne midler til utenlandsopphold

NMBUs interne midler til utenlandsopphold

NMBU lyser årlig ut midler til utenlandsopphold for forskere i forsknings- og utdanningstermin samt for ph.d.-kandidater og postdoktorer i NMBUs rekrutteringsstillinger, og for spesialistkandidater. Søknadsfrist 1. november. Les viktig informasjon tilknyttet korona-situasjonen i artikkelen.

KDs rekrutteringsstillinger

KDs rekrutteringsstillinger

NMBU har per jan 2020 162 rekrutteringsstillinger i rammen som tildeles fra Kunnskapsdepartementet. Rekrutteringsstillingene utgjør en viktig del av forskningsressursen ved NMBU. Stillingene kan brukes til ansettelse av ph.d.-kandidater eller postdoktorer.

For fakultetene: Utvikling av veilederkompetanse

For fakultetene: Utvikling av veilederkompetanse

Veilederkompetanse utvikles gjennom møteplasser for å dele erfaringer og formidle nyttig informasjon. Les mer om utlysning av kompetansemidler til fakultetene. 

 

UMBs Forskningsfond

UMBs Forskningsfond

Fondet heter inntil videre UMBs Forskningsfond, siden det meste av prosessen skjedde før NMBU ble en realitet. Fondets forvaltes av UNIFOR. Styret har valgt å lyse ut støttemidler, som kan søkes av masterstudenter og doktorgradsstudenter som tilskudd til reiser og forskning. 

This web page is yet to be created in English.

NMBUs publikasjonsfond

NMBUs publikasjonsfond

NMBU har som mål å øke antall Open Access-publikasjoner ved universitetet og har satt av interne midler for å støtte opp om Gull Open Access publisering gjennom NMBUs publikasjonsfond. Fondet gir støtte til publisering i såkalte "gull" åpne tidsskrifter som ikke inngår i avtalene NMBU har via UNIT, og er for 2020 på ca. 900 000 kr.

 

Toppfinansiering av MSCA ITN-prosjekter

Toppfinansiering av MSCA ITN-prosjekter

NMBU har innført en toårig prøveordning med toppfinansiering av MSCA ITN-prosjekter. Ordningen gjelder for kandidater som kommer til NMBU. Prosjektene får støtte ut fra antall kandidater og eventuell koordinatorrolle.