Innovasjon og kommersialisering

Hva er kommersialisering?

Kommersialisering er i denne sammenhengen å ta forskningsresultater og ideer fra forskningsarbeid i retning av markedet i form av et nytt produkt, ny tjeneste eller prosess, eller ny anvendelse av eksisterende. 

Forskningsrådet har to ordninger med hver sin årlige søknadsfrist:

1. Forskningsbasert nyskaping

Dette er aktuelt for forskere ved en forskningsorganisasjon med interessante resultater fra et eller flere prosjekter som er offentlig finansiert. Dere har forskningsresultater med et kommersielt potensial, altså mulighet til å kunne bli et produkt, en tjeneste eller en ny produksjonsprosess. Dere er i en situasjon der disse resultatene ennå er for lite utviklet, altså har for lang vei fram til et marked der det vil skape inntekter, til at investorer er interesserte eller tør å satse.

For å kunne levere en best mulig søknad, anbefales det å ta kontakt med Ard Innovation snarest.

2. Studententreprenørskap (STUD-ENT)

STUD-ENT er Forskningsrådets nasjonale konkurransearena hvor studenter i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om økonomisk støtte til å realisere sine kunnskaps- og / eller forskningsbaserte forretningsideer. Prosjekter får skriftlig tilbakemelding fra ekspertene som vurderer søknadene. På denne måten representerer STUD-ENT også en praktisk læringsarena for studenter som ønsker å bli entreprenører, og for høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å tilby gode undervisningstilbud i entreprenørskap. Forretningsideen tilhører studentene. Utdanningsinstitusjonen støtter prosjektet, og samarbeidet skal bidra til å styrke entreprenørskapskulturen ved utdanningsinstitusjonen.

Ved NMBU kan du få bistand i dette arbeidet på to måter:

  • Du kan enten søke opptak til emnet TIN301 Idéutvikling og Idéverifisering. I dette kurset får du mulighet til å jobbe i et industrielt prosjekt hvor målet er å evaluere om et konsept er egnet for videre kommersialisering (mulighetsstudier, veiledning, samarbeidspartnere) og bygge opp egne team. Leveransen i faget vil kunne brukes som en søknad til STUD-ENT ordningen hvor et prosjekt får 1 MNOK for å realisere et prosjekt i form av en bedrift. Kontakt: inna.marie.dahlen@nmbu.no for mer informasjon.
  • Du kan også ta kontakt med Ard Innovation ved å sende en e-post til post@ardinnovation.no. Du vil da få en kontaktperson som kan bistå med tilbakemeldinger og råd i søknadsskrivingen.

Hvem kan hjelpe?

Ard Innovation AS er en godkjent kommersialiseringsaktør hos Norges Forskningsråd, og opererer per i dag som Teknologioverføringskontor (TTO) på vegne av NIBIO og NMBU. Selskapet bistår ansatte og studenter ved disse institusjonene med kommersialisering av forskning og studentbaserte idéer, i tillegg til å fremme innovasjons-, og entreprenørskapskultur. 

Published 29. mai 2019 - 13:49 - Updated 18. February 2021 - 15:42