Innvilgelse og gjennomføring av forskningsprosjekter

Innvilgelse av søknad:

Konsortieavtaler:

I Forskningsrådsprosjekter, skal Forskningsrådets maler for avtaler benyttes (samarbeidsavtale og konsortieavtale).  

Dersom det er ønskelig med andre løsninger enn det som følger av Forskningsrådets avtalemaler skal avtalene kvalitetssikres av Forskningsavdelingens jurist, Vegard Arnhoff.

Alle prosjekter finansiert av Forskningsrådet er underlagt NMBUs retningslinjer for IPR.

Alle vedlegg skal foreligge i endelig form før avtalen underskrives. Ethvert prosjekt kan bare settes i gang etter at avtalen er inngått og underskrevet.

Datahåndteringsplaner:

Forskningsrådet krever nå datahåndteringsplaner (DMP) i prosjekter de finansierer.  Se informasjon her.

Prosjektgjennomføring:

Publikasjoner:

Forskningsrådet følger Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. Disse fastslår at:

  1. Vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelige. Forskere skal undersøke mulighetene for å publisere sine artikler i åpne tidsskrifter og velge åpent der det er faglig forsvarlig. Kun i unntakstilfeller kan artikler basert på offentlig finansiering publiseres i tidsskrifter som ikke kan gjøres tilgjengelig i vitenarkiv.
  2. Alle vitenskapelige artikler basert på offentlig finansiert forskning skal deponeres i et egnet vitenarkiv senest ved publiseringstidspunktet. NMBU har et eget vitenarkiv som heter NMBU Brage og artikler lastes opp (post-print versjonen) via Cristin.

Forskningsrådet krever også at prosjektkoden (seks-sifret tall) registreres på publikasjoner i Cristin (krav fra 1. okt 2017). Se informasjon her

Forskningsdata:

Forskningsdata som ligger til grunn for en vitenskapelig produksjon eller som produseres i pågående prosjekter må lagres på en sikker måte i egne, nasjonale eller internasjonale arkiver. Les mer om datahånderingsplaner (DMP), arkiver og deling og lagring av forskningsdata her.

NMBU har egne retningslinjer for håndtering av forskningsdata. Se informasjon her.

Det er også en forventning om at alle forskningsdata i prosjekter finansiert av Forskningsrådet er åpent tilgjengelig. I noen tilfeller kan det likevel være gode grunner til at ikke alle er åpne. Les mer på Forskningsrådets nettsider.

 

 

 

Published 12. mars 2014 - 13:28 - Updated 12. januar 2021 - 9:25