Norges Forskningsråd

Les mer om ulike finansieringsordninger og søknadstyper i Forskningsrådet. 

Norges Forskningsråd

Frister og søknadsprosess:

Forskningsrådet har seks hovedsøknadsfrister eller løpende søknadsfrister til sine programmer.  

Alle søknader må sendes inn elektronisk ved bruk av eSøknad (NB! Tjenesten sperres ved fristens utløp!). 

Forskningsrådets satser for personalkostnader, indirekte kostnader og stipender skal benyttes. 

Aktuelle utlysninger finnes i Forskningsrådets søkbar liste over utlysninger.

Støtte ved søknadsutvikling og drift:

NMBU tilbyr støtte ved søknadsutvikling og tilbud om rekrutteringsstilling(er) og kontanter i driftfasen av prosjekter med midler fra Forskningsrådet. Ler mer om støtteordningene her.

Godkjenning av søknader:

Søknader som sendes fra NMBU må godkjennes av instituttet. Søkeren må konsultere instituttledelsen/administrasjonen god tid før søknadsfristen.

For søknader om Senter for fremragende forskning (SFF) og Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal universitetsdirektøren godkjenne søknaden før den kan sendes. Konsortieavtaler:

I Forskningsrådsprosjekter, skal Forskningsrådets maler for avtaler benyttes (samarbeidsavtale og konsortieavtale).  

Dersom det er ønskelig med andre løsninger enn det som følger av Forskningsrådets avtalemaler skal avtalene kvalitetssikres av Forskningsavdelingens jurist, Vegard Arnhoff.

Alle prosjekter finansiert av Forskningsrådet er underlagt NMBUs retningslinjer for IPR.

Alle vedlegg skal foreligge i endelig form før avtalen underskrives. Ethvert prosjekt kan bare settes i gang etter at avtalen er inngått og underskrevet.

Published 12. mars 2014 - 13:28 - Updated 1. september 2017 - 9:50