Norges Forskningsråd

Les mer om ulike finansieringsordninger og søknadstyper i Forskningsrådet samt tips og krav ved utvikling av søknad og gjennomføring av prosjekt.

 

 

Norges Forskningsråd

Ved planlegging og utvikling av søknad:

 

Frister og søknadsprosess:

Forskningsrådet har fire hovedsøknadsfrister eller løpende søknadsfrister til sine programmer.  

Fire søknadsfrister hos Forskningsrådet i 2019:

  • 13. februar
  • 10. april
  • 25. september
  • 20. november

Alle søknader må sendes inn elektronisk ved bruk av eSøknad (NB! Tjenesten sperres ved fristens utløp!). 

Aktuelle utlysninger finnes i Forskningsrådets søkbar liste over utlysninger.

Støtte ved søknadsutvikling og drift:

NMBU tilbyr støtte ved søknadsutvikling og tilbud om rekrutteringsstilling(er) og kontanter i driftfasen av prosjekter med midler fra Forskningsrådet. Les mer om støtteordningene her.

Budsjettering:

Forskningsrådets satser for personalkostnader, indirekte kostnader (TDI-modellen) og stipender skal benyttes. 

Alle budsjett skal kvalitetssikres av økonomiansvarlig ved fakultetene. 

Godkjenning av søknader:

Søknader som sendes fra NMBU skal godkjennes av fakultetet (dekan). Søkeren må involvere dekan/ administrasjonen i god tid før søknadsfristen.

Søknader om Senter for fremragende forskning (SFF), Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), INFRASTRUKTUR og FRIPRO Toppforsk skal godkjennes av dekan og rektor før den kan sendes. Søkeren må involvere dekan/ administrasjonen ved fakultetet og Forskningsavdelingen (sentralt) i god tid før søknadsfristen.

Ved innvilgelse av søknad:

Konsortieavtaler:

I Forskningsrådsprosjekter, skal Forskningsrådets maler for avtaler benyttes (samarbeidsavtale og konsortieavtale).  

Dersom det er ønskelig med andre løsninger enn det som følger av Forskningsrådets avtalemaler skal avtalene kvalitetssikres av Forskningsavdelingens jurist, Vegard Arnhoff.

Alle prosjekter finansiert av Forskningsrådet er underlagt NMBUs retningslinjer for IPR.

Alle vedlegg skal foreligge i endelig form før avtalen underskrives. Ethvert prosjekt kan bare settes i gang etter at avtalen er inngått og underskrevet.

Datahåndteringsplaner:

Forskningsrådet krever nå datahåndteringsplaner (DMP) i prosjekter de finansierer.  Se informasjon her.

Ved prosjektgjennomføring:

Publikasjoner:

Forskningsrådet følger Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater. Disse fastslår at:

  1. Vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelige. Forskere skal undersøke mulighetene for å publisere sine artikler i åpne tidsskrifter og velge åpent der det er faglig forsvarlig. Kun i unntakstilfeller kan artikler basert på offentlig finansiering publiseres i tidsskrifter som ikke kan gjøres tilgjengelig i vitenarkiv.
  2. Alle vitenskapelige artikler basert på offentlig finansiert forskning skal deponeres i et egnet vitenarkiv senest ved publiseringstidspunktet. NMBU har et eget vitenarkiv som heter NMBU Brage og artikler lastes opp (post-print versjonen) via Cristin.

Forskningsrådet krever også at prosjektkoden (seks-sifret tall) registreres på publikasjoner i Cristin (krav fra 1. okt 2017). Se informasjon her

 

Forskningsdata:

Forskningsdata som ligger til grunn for en vitenskapelig produksjon eller som produseres i pågående prosjekter må lagres på en sikker måte i egne, nasjonale eller internasjonale arkiver. Les mer om datahånderingsplaner (DMP), arkiver og deling og lagring av forskningsdata her.

NMBU har egne retnigslinjer for håndtering av forskningsdata. Se informasjon her.

Det er også en forventning om at alle forskningsdata i prosjekter finansiert av Forskningsrådet er åpent tilgjengelig. I noen tilfeller kan det likevel være gode grunner til at ikke alle er åpne. Les mer på Forskningsrådets nettsider.

 

 

 

Published 12. mars 2014 - 13:28 - Updated 1. juli 2019 - 14:38