Regional forskningsfinansiering

Fra 1. januar 2020 øker de regionale forskningsfondene (RFF) fra 7 til 11, og fondene vil følge de nye fylkesgrensene. Forskningsfondene finansierer FoU-prosjekter initiert av private og/ eller offentlige virksomheter i regionen. Forskere ved NMBU kan delta som partner i prosjekterne. 

RFF Viken

RFF Viken utgjør ett av 11 regionale forskningsfond - ett for hver fylkeskommune.

Det regionale fondet har en overordnet målsetning om å mobilisere til forskningsinnsats som bidrar til økt innovasjon i næringslivet og offentlig sektor. Dette skal oppnås gjennom:

 • et tettere samarbeid mellom FoU-institusjonene og næringsliv/offentlig sektor

 • å bidra til økt internasjonal konkurranseevne i FoU-institusjonene

 • å stimulere til økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid innenfor regionens prioriterte områder

Regionens prioriterte områder er beskrevet i politisk vedtatt policy-dokument for RFF Viken.

Økt internasjonal konkurranse, skjerpede miljø- og klimakrav samt store sosiodemografiske endringer representerer langsiktige utfordringer for en bærekraftig utvikling i Viken, både miljømessig, økonomisk og sosialt. FNs bærekraftmål (FN17) og Agenda 2030 er lagt til grunn som ramme for regional planstrategi, hvilket betyr at det er større behov for å se sektorer og politikkområder i sammenheng for å løse regionens utfordringer. Dette innebærer bl.a. at forsknings- og innovasjonsinnsatsen – der RFF er et viktig virkemiddel – må ha fokus på at den økonomiske verdiskapingen man ønsker å oppnå både er miljømessig og sosialt bærekraftig. Det innebærer også at man evner å samarbeide bredt mellom aktører i privat og offentlig sektor (f.eks. basert på innovative offentlige anskaffelser), kompetansemiljøer og det sivile samfunn for å finne innovative og bærekraftige løsninger på samfunnsutfordringene.
 
Med basis i politisk samarbeidsplattform og en samkjøring av satsingsområder i Oslofjordfondet og Hovedstadsfondet – som er forankret i de tre regionale planene – skal RFF Viken i kommende periode prioritere prosjekter innenfor følgende overordnede strategiske satsingsområder:

 • Klima, miljø og energi: vann/avløp, fornybar energi, energieffektivitet, mat/landbruk, biobasert produksjon, natur-og ressursforvaltning.

 • Helse og omsorg: livsvitenskap, helse-og velferdsteknologi, folkehelse, tjenesteutvikling.

 • Utdanning og oppvekst: læringsteknologi/«EdTech», integrering/inkludering, frivillighet.

 • Teknologi: digitalisering, miljøteknologi, mikro-/nanoteknologi, systemutvikling, smartteknologi, prosessteknologi, maritim teknologi og andre muliggjørende teknologier.

 • By-, steds-og regionutvikling: samferdsel og transport, reiseliv og opplevelser, attraksjonskraft, kultur.

Temaene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Under hvert tema er det eksempler på aktuelle tematiske områder, men ikke begrenset til disse. Innenfor disse satsingsområdene skal et kommende styre prioritere og spisse forskningstema gjennom utlysninger av midler fra fondet.

RFF Oslo

Det regionale fondet har en overordnet målsetning om å stimulere næringslivet og offentlig sektor i Oslo til å se nytten av forskningsdrevet innovasjon og samtidig løse noen av de regionale samfunnsutfordringene. Prosjektstøtten skal bidra til verdiskaping i næringslivet eller offentlig sektor.

RFF Innlandet

RFF Innlandet skal styrke forskningsevnen i regionen. Dette gjøres blant annet gjennom å gi tilskudd til prosjekter i privat næringsliv, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner.
 
Kunnskap og kompetanse er blant de viktigste innsatsfaktorene vi har på tvers av sektorer. Utvikling av nye produkter og tjenester som løser samfunnsutfordringer legger til rette for verdiskaping i både offentlig sektor og i næringslivet. Derfor jobber RFF Innlandet for å mobilisere til økt forskningsinnsats og bidra til økt forskningskvalitet.
 
RFF Innlandet mobiliserer til og finansierer forskningsprosjekter i Innlandet. Fondets aktivitet støtter opp under FoUi-strategi og de satsingsområdene som er valgt for Innlandet fylke:
 • Reiseliv og kreative næringer
 • Industri
 • IKT/informasjonssikkerhet
 • Digitalisering/spill/opplæring
 • Bioøkonomi
 • Tjenesteinnovasjon i offentlig sektor
 • Helse- og velferdsteknologi
RFF har virkemidler både for privat næringsliv, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner.

 

 

 

Published 12. mars 2014 - 11:27 - Updated 28. April 2020 - 12:02