Nasjonal forskningsfinansiering

Les mer om ulike nasjonale fnansieringskilder - Forskningsrådet, Forskningsmidler for jordbruk og matindustri (FFL-JA), Det norske Videnskaps-Akademi, Senter for grunnforskning (CAS) og Kreftforeningen. 

Nasjonal forskningsfinansiering

Forskningsrådet

Forskningsrådet finansierer forskning- og innovasjonsprosjketer, og jobber for et samfunn der forskning skapes, brukes, utfordres, verdsettes og deles av alle slik at det faktisk bidrar til omstilling og et mer bærekraftig samfunn. I 2018 fordelte Forskningsrådet ca. 10 milliarder kroner til forskning og innovasjon. 

Forskningsmidler for jordbruk og matindustri (FFL-JA)

Landbruksdirektoratet er sekretariat for to forskningsstyrer. 1. Styret for fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og 2. Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). Til sammen utgjør disse "Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri". De to finansieringskildene utgjør tilsammen ca. 200 mill. kroner pr. år til landbruks- og matforskning.

Det Norske Videnskaps-Akademi

Videnskapsakademiet forvalter: Nansenfondet,  Norsk Varekrigsforsikrings Fond, Norsk Hydros Fond til Vitenskapelig Forskning, Michael Width Endresens Fond For Sunnmør Næringsliv, Statoils Forskningsfond og Osebergfondet.

Senter for grunnforskning (CAS)

Senter for grunnforskning, eller Centre for Advanced Study (CAS), ved det Norske Vitenskaps-Akademi er en ressurssterk og uavhengig stiftelse som fremmer tverrfaglig og internasjonal grunnforskning på høyest faglig nivå. Senteret har en unik samarbeidsavtale med NMBU. 

Kreftforeningen 

Kreftforeningen bevilger midler til generelle driftsmidler, teknisk personale, postdoktorstipend, gjesteforskerstipend og forskerstillinger. Her finner du en fullstendig oversikt over Kreftforeningens utlysninger av forskningsmidler og deres søknadsfrister. 

 

 

Published 12. mars 2014 - 10:37 - Updated 6. February 2020 - 14:24