Støtte ved utvikling av søknader og drift av prosjekter

Intern støtte til søknadsutvikling

Forskningsrådet

Dersom du er prosjektleder for en søknad om SFF, SFI, FME, INFRASTRUKTUR eller Fellesløftet midler kan du søke om interne midler fra NMBU til søknadsutvikling. Dersom du er prosjektleder for en søknad om Nasjonale forskerskoler kan du søke om  interne midler fra NMBU til søknadsutvikling (inntil 25 000).

Det gis max 100 000 kr i støtte per søknad. I tillegg gjelder følgende:

 • Midler til eksterne konsulenter                             inntil 50 000 kr
 • Midler til frikjøp av tid (for NMBU ansatte)        inntil 50 000 kr
 • Midler til illustrasjoner, nettsider, video m.m     inntil 10 000 kr
 • Midler til workshops                                               inntil 20 000 kr (dekker matservering (ihht NMBUs retningslinjer) og leie av lokale samt reisekostnader til faglige eksperter/ bidragsytere/ inspiratorer)

NB! NMBU dekker ikke reisekostnader til interne eller eksterne deltakere som er partnere i søknaden. 

Søk om midler til søknadsutvikling ved å fylle ut e-skjema: https://nettskjema.no/a/soknadsutvikling.

EU finansiert forskning

Ekstern konsulenthjelp ved søknadsutvikling

NMBU tilbyr ekstern konsulenthjelp ved søknadsutvikling til utlysninger. For disse programmene finnes det midler fra sentral pott (se over):

 • Forskningsrådet (SFF, SFI, FME, INFRASTRUKTUR, Fellesløftet, Nasjonale forskerskoler)
 • EU koordinator søknader (ERC, MSCA, Societal Challenges m.m)

Kontakt Monica Holthe (EU) eller Anna Lewandowska-Sabat (Forskningsrådet) for mer informasjon.

Godkjenning av søknad og intern støtte i driftsfasen

Dersom NMBU er prosjektleder/ koordinator gjelder følgende:

Senter for fremragende forskning (SFF) eller Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI):

 • NMBU tilbyr sentrale midler til søknadsutvikling (se over). 
 • Søknader om skal godkjennes av rektor før de kan sendes.
 • Ved innvilgelse tilbyr NMBU ca. 1.4 MNOK kr per år i kontanter.
 • Ved innvilgelse tilbyr NMBU at senteret til enhver tid har to rekrutteringsstillinger (ph.d. eller postdoktor). I tillegg skal fakultetene som deltar, til enhver tid til sammen, yte to rekrutteringsstillinger til senteret.

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME):

 • NMBU tilbyr sentrale midler til søknadsutvikling (se over). 
 • Søknader om Forskningssenter for miljøvenlig energi (FME) skal godkjennes av rektor før de kan sendes. 
 • Ved innvilgelse tilbyr NMBU 1,4 MNOK kr per år i kontanter.
 • Ved innvilgelse tilbyr NMBU at senteret får tre rekrutteringsstillinger (ph.d. eller postdoktor). 

INFRASTRUKTUR Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur:

 • NMBU tilbyr sentrale midler til søknadsutvikling (se over). 
 • Søknaden om INFRASTRUKTUR skal godkjenes av rektor før den kan sendes.
 • Ved innvilgelse tilbyr NMBU at senteret får en rekrutteringsstilling (ph.d. eller postdoktor).

Fellesløftet:

 • NMBU tilbyr sentrale midler til søknadsutvikling (se over).
 • Søknader om Fellesløftet skal godkjennes av rektor før de kan sendes.
 • Prosjektene er et spleiselag mellom Forskningsrådet og institusjonene 50/ 50. 
 • Ved innvilgelse av koordinatorprosjekt stiller NMBU rekrutteringsstilling(er) (ph.d. eller postdoktor). NMBU sin andel er et spleiselag mellom universitetsadministrasjonen og fakultet(ene).  

Nasjonale forskerskoler:

 • NMBU tilbyr sentrale midler til søknadsutvikling (inntil 25 000 NOK) (se over)

Forskerprosjekt for fornyelse tema banebrytende forskning (tidligere FRIPRO):

 • NMBU tilbyr ekstern konsulenthjelp ved søknadsutvikling (må betales av fakultetet).
 • Søknader som sendes fra NMBU må godkjennes av fakultetet.

Forskerprosjekt for unge talenter tema banebrytende forskning (tidligere FRIPRO Unge Forskertalenter):

 • NMBU tilbyr ekstern konsulenthjelp ved søknadsutvikling (må betales av fakultetet).
 • Søknader som sendes fra NMBU må godkjennes av fakultetet.
 • Ved innvilgelse tilbyr NMBU en rekrutteringsstilling (ph.d. eller postdoktor).

Nærings- og offentlig sektor ph.d.-ordningen:

EU finansierte prosjekter:

 • Søknader til Horisont Europa eller andre europeiske finansieringskilder skal godkjennes av dekan før de sendes. Hvis budsjettet gjelder flere fakultet eller går ut over fakultetets egne budsjettrammer skal søknaden godkjennes av forskningsdirektøren.
 • NMBU har en to-årig prøveordning med toppfinansiering av MSCA ITN-prosjekter. Ordningen gjelder for prosjekter innvilget i 2020 og 2021 (call MSCA-ITN-2020 og MSCA-ITN-2021).
 • I driftsfasen kan EU project controller bistå fakultetene med økonomisk rapportering.
 • Ved innvilgelse av Horisont Europa koordinatorprosjekter (multipartner) og av ERC-stipend tilbyr NMBU rekrutteringsstilling(er) (ph.d. eller postdoktor).
Published 5. February 2016 - 11:33 - Updated 23. mai 2023 - 10:22