Arkivering av forskningsdata og persondata

  • Data
    Foto
    data_outlook.jpg

Forskningsdata som ligger til grunn for en vitenskapelig publikasjon eller avsluttet prosjekt skal arkiveres i godkjente nasjonale eller internasjonale arkiver og tilgjengeliggjøres der det er mulig. NMBUs studenter og forskere kan nå arkivere sine data i arkivet "NMBU Open Research Data" (DataverseNO). Les mer informasjon om arkivering av forskningsdata her.

Arkivering av forskningsdata og persondata

Hva er forskningsdata?

Med forskningsdata menes registering/ nedtegnelser/ rapporteringer i form av tall, tekster, bilder og lyder som genereres eller oppstår undervis i forskningsprosjekter. 

Hvor skal man arkivere forskningsdata?

Forskningsdata som ligger til grunn for en vitenskapelig publikasjon eller fra avsluttede prosjekter skal arkiveres i godkjente dataarkiv.

  • NMBUs studenter og forskere arkivere sine forskningsdata i arkivet  "NMBU Open Research Data" (DataverseNO). Universitetsbiblioteket bistår med opplæring og rådgivning. 
  • Norsk senter for foskningsdata (NSD) har et godkjent arkiv for arkivering av alle typer forskningsdata, også forskningsdata som inneholder sensitiv informasjon (se under).
  • Det finnes også andre nasjonale, internasjonale, og domenespesifikke arkiver som ivaretar internasjonale standarder for arkivering og tilgjengeliggjøring av forskningsdata. NMBUs forskere kan velge de arkiveringsløsningene som er mest hensiktsmessig i forhold til sitt fagområde og under eventuelle juridiske rammebetingelser.
  • Arkivene må oppfylle FAIR-prinsippene.
  • Nettsiden re3data.org gir en oversikt over godkjente internasjonale arkiv som oppfyller FAIR-prinsippene.

Arkivering av forskningsdata med sensitiv informasjon

Forskningsdata som berøres av Helseforskningsloven, Bioteknologiloven, Helseregisterloven eller Personopplysningsloven, ansees som sensitive data og krever særskilt håndtering. Lovverket krever at slike data arkiveres på en sikker og forsvarlig måte. Dette kan gjøres hos Norsk Senter for Forskningsdata (NSD)

Merking av forskningsdata

Alle datasett som arkiveres i nasjonale eller internasjonale arkiver tildeles en DOI (Digital Object Identifier). Denne fås fra arkivet man ønsker å arkivere sine data i.

Sitering av forskningsdata

Les mer om Joint declaration of data citation principles for hvordan forskningsdata skal siteres.

Lisensiering

Lisensiering av datasett gjøres ved opplasting i et dataarkiv. Les mer om lisenser her.

Eksempel på nasjonale dataarkiv

Arkivering av forskningsdata uten personopplysninger:

Arkivering av store datasett:

Arkivering av datasett som inneholder personopplysninger eller sensitive opplysninger:

Arkivering av biologiske og medisinske data:

Eksempel på internasjonale dataarkiv

Eksempel på domenespesifikke dataarkiv

Published 31. januar 2018 - 10:50 - Updated 28. oktober 2020 - 14:22