Programmer

Horisont Europa, inkludert ERC og MSCA

Horisont Europa er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon for perioden 2021-2027. Programmet er delt inn i tre pilarer; 

1. Fremragende vitenskap med satsninger på banebrytende, nysgjerrighetsdrevet forskning under Det europeiske forskningsrådet (ERC), mobilitetsvirkemidler under Marie Skłodowska-Curie Actions og forskningsinfrastruktur
2. Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv som støtter tematisk forskning og innovasjon i samarbeidsprosjekter
3. Åpen innovasjon som blant annet støtter utvikling av banebrytende og innovative teknologier med kommersialiseringspotensial.
 
Utlysninger ligger på EU-kommisjonens nettside Funding and Tenders. Søknadsfristene er spredte og varierer mellom de ulike underprogrammene. Ta kontakt med EU-rådgiverne hvis du ønsker hjelp til å finne relevante utlysninger.

Se EU-Kommisjonens nettsider for mer informasjon om Horisont Europa. Norges forskningsråd har også informative sider om programmet. 

Horisont 2020 (2014-2020)

Horisont 2020 var forgjengeren til Horisont Europa. Programmet ble avsluttet i 2020, men mange av prosjektene løper fortsatt. Se EU-Kommisjonens nettsider for mer informasjon om Horisont 2020.

COST

COST er et europeisk forsknings- og teknologisamarbeid hvor formålet er å bygge nettverk. COST gir støtte til nettverksaktiviteter som workshops, konferanser, korttids forskningsopphold, publisering og evalueringer. Selve forskningsaktivtetene må ha annen finansiering. Initiativet til samarbeidsprosjekter i COST etableres på grunnlag av forslag fra forskerne selv, og det er ingen tematiske begrensninger. COST har to åpne utlysninger hvert år. Se programmets hjemmeside for informasjon om utlysninger. COST er aktuelt for forskere på alle karrieretrinn.  

Se COSTs hjemmeside for mer informasjon.

ERA-NET/Partnerskapsprogrammer

ERA-net er europeiske programsamarbeid hvor hensikten er å samordne ulike lands nasjonale forskningsprogrammer. De enkelte ERA-nettene har utlysninger hvor forskningsinstitusjoner og andre aktører kan søke prosjektmidler. Utlysningene tar som regel utgangspunkt i tematiske utfordringer. Hvert land finansierer selv sin andel av deltakelsen i samarbeidet. Se det enkelte ERA-nettet for informasjon om utlysninger. Nye samarbeid (Partnership programmes) vil bli etablert under Horizon Europe, se EU-kommisjonens nettsted for mer informasjon. Noen av de tidligere ERA-nettene vil inngå i de nye partnerskapene.

Joint Programming Initiatives (JPIs)

Joint programming Initiatives (JPIs) er frivillig land-til-land samarbeid hvor deltakerlandene inngår et partnerskap med en strategisk forskningsagenda og felles visjoner. De enkelte JPI'ene har utlysninger hvor forskningsinstitusjoner og andre aktører kan søke prosjektmidler. Utlysningene tar som regel utgangspunkt i ulike tematiske utfordringer. Hvert land finansierer selv sin andel av deltakelsen i samarbeidet. Se det enkelte JPI for informasjon om utlysninger. Noen av JPI-ene vil inngå i nye de partnerskapsprogrammene i Horisont Europa, se avsnitt over om ERA-NET/Partnerskapsprogrammer.

Erasmus+

I tillegg til studentutveksling tilbyr Erasmus+ finansiering av samarbeidsprosjekter med bedrifter, organisasjoner og universiteter i land i og utenfor EU. Det finnes gode muligheter for internasjonalt nettverkssamarbeid og utvikling av innovative prosjekter. Se Erasmus+.no eller NMBUs nettsider om Erasmus+ for informasjon om utlysninger. Du kan også kontakte Studieavdelingen ved NMBU.

EURATOM

Euratom er EUs strålevernprogram. Euratom omfattes ikke av EØS-avtalen. Dette medfører at norske aktører som deltar i Euratom-prosjekter ikke mottar midler direkte fra EU og må  søke midler til sin deltagelse fra Forskningsrådet. Følg lenken for mer infomasjon om midler til norsk deltagelse i Euratom.

EØS-midlene (EEA-grants)

EØS-midlene representerer bidraget fra Island, Liechtenstein og Norge til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller og til å styrke de bilaterale forbindelsene med 16 EU-land i Sentral- og Sør-Europa og Baltikum. Midlene kan finansierie både forskningsprosjekter, mobilitet/utdannings-samarbeid, næringsutvikling og kompetanse og erfaringsdeling. EØS-programmene lyser ut midler til prosjekter som norske partnere kan delta i. Søker må være fra samarbeidslandet, men hvert prosjekt må ha minst én norsk partner. Følg lenkene for mer informasjon og utlysninger. For mer informasjon se hjemmesiden for EØS-midlene og Forskningsrådets nettside

Published 6. januar 2021 - 19:03 - Updated 2. august 2021 - 14:15