Prosjekttyper

I Horisont Europa finnes følgende prosjekttyper:

  • Research & Innovation Actions er prosjekter som omfatter grunnleggende og anvendt forskning, teknisk utvikling samt i begrenset omfang også demonstrasjons- og innovasjonsaktiviteter.
  • Innovation Actions er markedsnære prosjekter som skal frembringe nye, endrede eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Prosjektene kan inkludere utvikling av prototyper, testing, demonstrasjon, utvikling av piloter, produktvalidering i stor skala og markedsreplikasjon.
  • Coordination and Support Actions er prosjekter hvor støtte gis for å bidra til bedre standardisering, formidling, kommunikasjon og nettverk. Prosjektene kan omfatte koordinerings –og støttetjenester, støtte til policydialog og gjensidig læring, inkludert designstudier for ny infrastruktur prosjektresultater, samt støtte til nettverks- og koordineringsaktiviteter mellom forsknings- og innovasjonsprogrammer i forskjellige land.
  • Programme Cofund  Actions: Horisont Europa støtter europeiske partnerskap der EU, nasjonale myndigheter og / eller privat sektor i fellesskap forplikter seg til å støtte utviklingen og implementeringen av et program for forsknings- og innovasjonsaktiviteter (f.eks. ERA-Net, Marie Sklodowska-Curie COFUND). Målet med europeiske partnerskap er å bidra til oppnåelse av EUs prioriteringer, håndtere komplekse utfordringer skissert i Horisont Europa og styrke det europeiske forskningsområdet (ERA). Du kan lese mer om de ulike partnerskapstypene på EU-Kommisjonens nettsider.
Published 18. september 2014 - 21:49 - Updated 6. April 2021 - 16:36