Posisjoneringsstøtte

Posisjonering handler om å gjøre forskergruppen/fagmiljøet synlig, bli hørt og være en aktør som de beste miljøene i Europa ønsker å samarbeide med. Effekter av posisjoneringstiltak vil styrke forskergruppens/fagmiljøets evne til å lykkes i EUs rammeprogram. 

Med posisjonering menes for eksempel:

  • Å bygge relasjoner med ledende europeiske miljøer (nettverksbygging)
  • Kortsiktig posisjonering for å komme inn i eksisterende konsortier
  • Delta på arenaer som medvirker til å sette den europeiske forsknings- og innovasjonsagendaen (strategisk arbeid)
  • Tiltak som hever kompetansen om Horisont Europa og det europeiske forsknings- og innovasjonsområdet

Eksempler på posisjoneringsaktiviteter kan være deltagelse på ulike informasjonsmøter, sentrale konferanser og partnerbørser (Brokerage Events) hvor målet er at forskergruppen/fagmiljøet får tilgang til nye nettverk, synliggjør seg, profilerer seg som en attraktiv partner i framtidige søknader og får mer kunnskap om Horisont Europa. Posisjoneringsaktiviteter kan også være å besøke potensielle partnere, arrangere seminarer mm. Nytteverdi også utenfor egen forskergruppe/fagmiljø kan telle positivt.   

Den totale rammen for utlysningen er kr. 150 000, maksimalt budsjett per søknad er kr. 75 000.

 Søknadsfrist er 31. mars. Søknadsskjemaet finner du her. Søknader sendes per e-post til Forskningsavdelingen v/Monica Holthe: monica.holthe@nmbu.no. Svar på søknaden sendes innen 29. april.  

 Søknader som blir innvilget må sende en kortfattet sluttrapport innen 11. desember 2022. Sluttrapporten skal inneholde en beskrivelse av gjennomførte aktiviteter og resultater og en utskrift fra UBW som bekreftelse på dokumenterte kostnader. Tildelt beløp utbetales etter godkjenning av sluttrapporten. Støtten dekker bare kostnader for NMBUs ansatte, lønn dekkes ikke. Aktivitetene må gjennomføres ila. 2022.  Vær oppmerksom på at utgifter knyttet spesifikt til utvikling av søknader i Horisont Europa ikke dekkes av posisjoneringsmidler men av Prosjektetableringsstøtte-ordningen.

Published 23. February 2022 - 13:49 - Updated 10. mars 2022 - 10:29