PES

Hvilke programmer skal PES dekke:
Du kan søke om PES-midler dersom du skal etablere et forsknings- eller innovasjonsprosjekt rettet mot en utlysning fra følgende programmer:

 • Horisont 2020 inkludert subprogrammer som MSCA, ERC, FET etc. (følg lenken for å se detaljer)

Du kan også få støtte til å utarbeide søknader rettet mot følgende programmer som mottar finansiering fra Horisont 2020 (dersom Norge deltar):

 • ERA-NET cofund
 • Joint Technology Initiatives (JTI) cofund
 • COST (opprettelse av nytt nettverk)
 • Active and Assisted Living (AAL)
 • EUROSTARS

Andre EU-initiativer enn de som er nevnt her støttes ikke med PES-midler. 

Støtten kan dekke følgende kostnader:

 • Reisekostnader knyttet til etablering av konsortier og prosjekter
 • Frikjøp av tid til søknadsskriving, for eksempel ansette vikar som overtar oppgaver for forskeren slik at forskeren får tid til å skrive søknaden. Ved frikjøp må timekostnad, antall timer og navn på innleid personale oppgis.
 • Innkjøp av ekstern assistanse og rådgivning knyttet til prosjektetablering og søknadsutvikling, for eksempel konsulentbistand.

Med unntak av frikjøp dekkes ikke timekostnader for ansatte ved NMBU.

Ved to-trinns søknadsprosesser fordeles i utgangspunktet tildelingen med halve beløpet ved trinn 1 og det gjenstående beløpet ved trinn 2.

NMBU mottar en rammebevilgning fra Forskningsrådet for PES. De sentrale føringene for PES-ordningen gitt av Norges forskningsråd samt egne interne satser for NMBU legges til grunn for tildelingen. Ordningen er basert på at én søknad (PES-søknad) per aktuelle prosjektforslag til EU sendes inn fra forskergruppen ved det institutt som har hovedansvaret for søknaden. Alle ansatte ved NMBU søker gjennom NMBU. Søknadene behandles av Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid.

Hvordan søke
Last ned søknadsskjemaet, fyll ut og send søknadsskjemaet til Monica Holthe. Vi prøver å gjennomføre rask og enkel saksbehandling. Normalt vil søker motta et tildelingsbrev i løpet av to uker. Støtten utbetales etterskuddsvis dersom det innsendte prosjektforslaget blir formelt godkjent (eligible). Utbetalingen blir basert på faktiske kostnader.

 Søknadsfrist:
Fortløpende. Søkere oppfordres til å sende PES-søknaden så tidlig som mulig, dvs. så snart et planlagt prosjekt begynner å ta form.

Interne satser for NMBU:
Interne satser 2019

Utbetaling av midler:
Tildelt beløp overføres etterskuddsvis basert på bokførte kostnader som spesifiseres i en kort sluttrapport. Sluttrapporten sendes senest tre uker etter at evalueringsrapporten fra EU-Kommisjonen eller annen finansiør foreligger. Det forutsettes at det opprettes et eget prosjekt i Agresso for PES-prosjektet. 

Rapporten skal ha følgende vedlegg:

 • Utskrift fra Agresso som viser hvordan pengene er brukt og at støtten er brukt innen søknadsfristens utløp. Ved frikjøp må timekostnad, antall timer og navn på innleid personale framkomme.
 • Evalueringsrapporten for søknaden
Published 31. mars 2014 - 14:41 - Updated 28. February 2020 - 11:46