PES

Hvilke programmer skal PES dekke:

Du kan søke om PES-midler for søknader rettet mot alle deler av Horisont Europa, inkludert subprogrammer som MSCA, ERC, EIC Pathfinder etc. (følg lenken for å se detaljer).

Du kan også få støtte til å utarbeide søknader rettet mot følgende programmer som har en direkte binding til Horisont Europa:

 • ERA-NET (gjelder ERA-NET som har startet i Horisont 2020 og som lyser ut midler i 2021 eller senere, ikke bare COFUND-utlysninger)
 • COST (opprettelse av nytt nettverk, koordinator)

Støtten kan dekke følgende kostnader:

 • Reisekostnader knyttet til etablering av konsortier og prosjekter
 • Frikjøp av tid til søknadsskriving, for eksempel ansette vikar som overtar oppgaver for forskeren slik at forskeren får tid til å skrive søknaden.
 • Innkjøp av ekstern assistanse og rådgivning knyttet til prosjektetablering og søknadsutvikling, for eksempel konsulentbistand.

Med unntak av frikjøp dekkes ikke timekostnader for ansatte ved NMBU. Midlene kan ikke benyttes til å dekke kostnader hos eventuelle samarbeidspartnere.

Støttebeløpet vil være basert på prosjekttype og søkers rolle i det planlagte EU-prosjektet. Støtte forutsetter at det innsendte prosjektforslaget blir formelt godkjent (eligible). Utbetalingen blir gjort etterskuddsvis basert på faktiske kostnader. Ved to-trinns søknadsprosesser fordeles i utgangspunktet tildelingen med halve beløpet ved trinn 1 og det gjenstående beløpet ved trinn 2.

NMBU mottar en rammebevilgning fra Forskningsrådet for PES. De sentrale føringene for PES-ordningen gitt av Norges forskningsråd samt egne interne satser for NMBU legges til grunn for tildelingen. 

Hvordan søke
Last ned søknadsskjemaet, fyll ut og send søknadsskjemaet til Monica Holthe. Vi prøver å gjennomføre rask og enkel saksbehandling og normalt vil søker motta et tildelingsbrev i løpet av to uker. Ordningen er basert på at én søknad (PES-søknad) per aktuelle prosjektforslag til EU sendes inn fra forskergruppen ved det fakultetet som har hovedansvaret for søknaden. Alle ansatte ved NMBU søker gjennom NMBU. Søknadene behandles av Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid.

Søknadsfrist:
Fortløpende. Søkere oppfordres til å sende PES-søknaden så tidlig som mulig, dvs. så snart et planlagt prosjekt begynner å ta form.

Interne satser for NMBU: last ned her

Utbetaling av midler:
Tildelt beløp overføres etterskuddsvis basert på bokførte kostnader som spesifiseres i en kort sluttrapport. Sluttrapporten sendes senest tre uker etter at evalueringsrapporten fra EU-Kommisjonen eller annen finansiør foreligger. Det forutsettes at det opprettes et eget prosjekt i UBW for PES-prosjektet og at alle kostnader det kreves refusjon for er ført på dette prosjektet. Ved frikjøp hvor personen som skal lønnes er NMBU-ansatt omposteres lønn i henhold til medgått tid på prosjektet via konto 5990 fra prosjektet vedkommende normalt lønnes over til PES-prosjektet.

Rapporten skal inneholde:

 • Kort beskrivelse av gjennomførte aktiviteter
 • Beskrivelse av bokførte kostnader med beløp og totalsum for prosjektet
 • Ved frikjøp av ansatte må følgende fremkomme: Antall timer, timekostnad og navn på personen som skal lønnes over PES-prosjektet
 • Vedlegg:
  • - Bilagsoversikt fra UBW som viser samme totalkostnad som i beskrivelsen av kostnadene
  • - Evalueringsrapporten eller tilsvarende for søknaden 
Published 31. mars 2014 - 14:41 - Updated 10. september 2021 - 13:03