Deltakelse – for hvem?

Arbeidsprogrammene (Work Program, publisert sammen med utlysningen) angir minstekravet for antall deltakere i hvert prosjekt. Hovedregelen er at minst tre uavhengige enheter fra forskjellige EU-land eller assosierte land deltar. I enkelte deler av Horisont 2020, som i Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) og European Research Council (ERC), eller for spesielle prosjekttyper som koordinerings- og støttetiltak (Coordination and Support Actions) og SMB-instrumentet (Små og mellomstore bedrifter), er det tilstrekkelig med kun én deltager.

Horisont 2020 er åpent for deltagere fra hele verden og for alle typer aktører. Deltagere fra EU, fra de landene som er assosiert til rammeprogrammet og fra de tredjeland som er særskilt identifisert på egen liste i arbeidsprogrammet, kan motta finansiering. Deltagere fra de tredjeland som ikke er særskilt identifisert på egen liste i arbeidsprogrammet kan motta finansiering i de tilfeller der dette fremgår uttrykkelig av den aktuelle utlysningen. Slike deltagere kan også motta finansiering der deres deltagelse i prosjektet er av vesentlig betydning, eller der finansieringen følger av en bilateral avtale mellom EU og det aktuelle tredjelandet.

Published 31. oktober 2016 - 17:41 - Updated 13. mars 2018 - 14:16