Underleverandører og tredjeparter

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">


Underleverandører og tredjeparter

Hvis det er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet kan underleverandører eller andre tredjeparter utføre oppgaver i prosjektet. Reglene for dette er beskrevet i kontrakten (Grant Agreement). Tredjeparter og underleverandører er ikke en del av konsortiet, har ingen kontrakt med EU-kommisjonen og mottar derfor ikke direkte utbetalinger fra EU-kommisjonen.

Underleverandører (subcontracting)
Hvis prosjektpartnerne er ute av stand til å utføre nødvendige aktiviteter i prosjektet kan disse aktivitetene bli tildelt underleverandører (subcontracting). Bruk av underleverandører skal helst unngåes, men dersom det er helt nødvendig må det være beskrevet i kontrakten og kostnadene må være inkludert i budsjettet. 

Tredjeparter (third parties)
I motsetning til subcontracting kan tredjeparter gjennomføre prosjektoppgaver bare dersom kontrakten spesifiserer nøyaktig hvem som utfører nøyaktig hvilke aktiviteter. Tredjeparter kan også be om refusjon av kostnader som påløper i forbindelse med prosjektet direkte fra EU dersom visse vilkår er oppfylt (se Rules for participation). Underleverandører og tredjeparter kan bli revidert av EU-kommisjonen eller EUs revisjonsrett.

Published 15. juli 2014 - 10:32 - Updated 23. mai 2017 - 19:28