Personalkostnader

Lønnskostnader skal inkludere sosiale kostnader slik at budsjettert lønn tilsvarer NMBUs faktiske lønnskostnad, som er høyere enn utbetalt lønn. Bare faktiske timer jobbet på prosjektet kvalifiser for refusjon og må dokumenteres med et timeregistreringssystem (eksempel på timeregistreringsskjema ligger i høyre marg). 

Satser for månedslønn

Det er viktig å budsjettere med reelle lønnskostnader, hvis ikke kan det medføre underskudd i prosjektet. Hvis lønnen for en person er kjent/fastsatt skal denne brukes i budsjettet. Tabellen under inneholder estimerte lønnskostnader fram til 2019 for en vitenskapelig ansatt. Lønnssatsen utgjør de samlede kostnadene for ulike stillinger. Tallene er estimater, og det skal budsjetteres med faktisk lønnstrinn eller antatt lønnstrinn til vedkommende som jobber på prosjektet.                      

Stilling   2017*   2018*  2019*
PhD (lønnstrinn 50) 54’ 56’ 57’
Postdoc (lønnstrinn 60) 65’ 67’ 68’

Førsteamanuensis

(lønnstrinn 68)

75’ 77’ 79’
Professor (lønnstrinn 77) 91’ 93’ 95’
* Beløpene er beregnet med en forventning om 2 % lønnsøkning pr. år og er rundet opp til nærmeste runde tall.

             

Standard produktive timer ved NMBU i EU-prosjekt
Produktive timer er antall dager i et år fratrukket helger, helligdager, 25 dagers ferie og sykefravær. Antall produktive timer brukes for å beregne timepris. Timene fordeles på 10,75 mnd. per år.

Published 14. juli 2014 - 19:59 - Updated 19. April 2017 - 8:42