Personalkostnader

Lønnskostnader skal inkludere sosiale kostnader slik at budsjettert lønn tilsvarer NMBUs faktiske lønnskostnad, som er høyere enn utbetalt lønn. Bare faktiske timer jobbet på prosjektet kvalifiser for refusjon og må dokumenteres med timeregistrering (eksempel på timeregistreringsskjema ligger i høyre marg). 

Budsjettering av lønnskostnader

Det er viktig å budsjettere med reelle lønnskostnader, hvis ikke kan det medføre underskudd i prosjektet. Hvis lønnen for en person er kjent/fastsatt skal denne brukes i budsjettet, og ellers må man budsjettere ut fra antatt stillingskategori.                                  

Standard produktive timer ved NMBU i EU-prosjekt
Produktive timer er antall dager i et år fratrukket helger, helligdager, 25 dagers ferie og sykefravær. Antall produktive timer brukes for å beregne timepris. Timene fordeles på 10,75 mnd. per år. For NMBU er annual productive hours 1.628 timer, ref. TDI-modellen.

 

Published 14. juli 2014 - 19:59 - Updated 22. oktober 2020 - 9:36