Utbetalinger fra EU-Kommisjonen

De økonomiske betingelsene for prosjektet er beskrevet i Grant Agreement (GA). EU overfører midler til prosjektkoordinator i samsvar med GA, og koordinator overfører deretter de respektive summene til partnerne. Detaljer om fordelingen bør være beskrevet i konsortieavtalen før oppstart av prosjektet.  Kommisjonen overfører en prefinansiering i starten av prosjektet, en eller flere utbetalinger underveis i prosjektet og en siste utbetaling når prosjektet er avsluttet. Kommisjonen plikter å foreta disse utbetalinger innen 90 dager etter at de periodiske rapportene er akseptert.

Prefinansiering
Prefinansieringen har til hensikt å sikre finansiell likviditet i prosjektet. Prefinansieringen utbetales til koordinator innen 30 dager etter at GA er trådt i kraft, eller, dersom det er fastsatt i GA, 30 dager etter startdatoen for prosjektet. Størrelsen på prefinansieringen er variabel og er definert i GA.

Garantifond
5 % av det forventede totale tilskuddet fra EU trekkes fra prefinansieringen og overføres til et garantifond. Alle offentlige institusjoner får refundert disse midlene med siste utbetaling fra EU.

Interim- og sluttutbetaling
Beløpene for interim- og sluttutbetalinger baseres på godkjente kostnader for den respektive rapporteringsperioden (som gitt i Form C - Financial Statements), og utbetales til koordinator innen 90 dager etter godkjenning av den periodiske rapporten. Deltakerne kan ikke motta mer enn 90 % av det totale EU-tilskuddet i løpet av prosjektets varighet (minus 5 % til garantifondet, så i praksis 85 %). De resterende 10 % pluss 5 % fra garantifondet blir overført i sluttutbetalingen. Den endelige betalingen forfaller innen 90 dager etter godkjenning av sluttrapport.

Published 31. oktober 2016 - 17:30 - Updated 9. januar 2020 - 15:07