Eksterne finansieringskilder for forskermobilitet

Av Solveig Fossum-Raunehaug

Her finner du informasjon om eksterne finansieringskilder for utenlandsopphold og gjesteforskerstipend fra Forskningsrådet, EU (MSCA og Erasmus+), Fulbright, University of Minnesota, Peder Sather Center (US Berkeley) m.m.

Midler til utenlandsopphold ved University of Minnesota

NMBU og UiO deltar i et samarbeid med University of Minnesota for å fremme internasjonalt samarbeid: 

  • Reisestipend på opp til $ 5000 vil være tilgjengelig for ph.d.-kandidater og postdoktorer til å dekke noen kostnader forbundet med transatlantiske reiser (Norge (NMBU, UiO) og Minnesota (UM) for forskningsformål.
  • Reiser som fremmer eksisterende samarbeid eller kunne føre til nye interaksjoner mellom forskningsmiljøer vil bli prioritert.
  • Mer informasjon om søknadsprosess. Søknader behandles fortløpende.

Peder Sather Center of Advanced Study (UC Berkeley)

The Peder Sather senter for grunnforskning støtter prosjekter utført av forskere ved UC Berkeley i samarbeid med forskere fra åtte norske universiteter, deriblant NMBU.

  • Senteret tilbyr tilskudd på mellom $ 10K og $ 25K. Pengene blir tilgjengelige for ett studieår.
  • Tilskudd kan støtte aktiviteter som workshops, mini-konferanser, virtuelle intellektuelle utveksling, foretaket for utforskende og pilotstudier, aktiviteter som PhD studentutveksling, langsiktige opphold for forskeren, innsamling og analyse av data, og andre kjernen forskning aktiviteter.

EURAXESS

Portal med tips om eksterne finansieringskilder, praktisk informasjon til mobile forskere, jobb- og finansieringsmuligheter, rekruttering og karriereutvikling.

FORSKNINGSRÅDET

UTENLANDSSTIPEND - Utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiaterTilbudet om utenlandsstipend gjelder for doktorgradsstipendiater og postdoktorer i prosjekter med tilsagn om hel eller delvis finansiering av Forskningsrådet i minimum 24 måneder. Forskningsoppholdet i utlandet kan vare minimum 3 måneder og maksimum 12 måneder.

GROW - Graduate Research Opportunity Worldwide: Muligheter for forskningsopphold i Norge for stipendiater fra amerikanske National Science Foundation.  Mål for programmet er å etablere samarbeid med stipendiater under NSFs stipendprogram for å være med og bygge og forsterke relasjonene mellom norske og amerikanske forskningsmiljøer.

JSPS - Japan Society for the Promotion of Science utenlandsstipend til Japan: Ph.d.-kandidater og postdoktorer kan søke om stipend til forskningsopphold i Japan.

DAAD - stipend til forskerutveksling med Tyskland: Vitenskapelig ansatte/forskergrupper inviteres til å søke støtte til kortvarige opphold i Tyskland for å starte opp og utvikle felles forskningsprosjekter.

AURORA - stipend til forskerutveksling med Frankrike: Vitenskapelig ansatte og forskergrupper kan søke støtte til kortvarige opphold i Frankrike for å starte opp og utvikle felles forskningsprosjekter.

Statsstipend til Kina: Den kinesiske stat tilbyr årlig Norge inntil 10 stipender til studier eller forskning ved et kinesisk høyere lærested for viderekomne studenter og yngre forskere innen alle fagområder.

FULBRIGHT

Fulbright tilbyr både forskningsstipend og studentstipend for opphold i USA. Stipendene omfatter alle fagfelt. Minimum oppholdstid i USA er 3 måneder for forskere og postdoktorer, 4 måneder for ph.d.-studenter og et helt akademisk år for studenter (med unntak av studenter i et 5-årig lærerutdanningsprogram som kan søke om stipend til et opphold på minimum 4 måneder i USA). For studenter er det krav om at bachelorgrad eller tilsvarende er avlagt før utreise. Stipendbeløp for forskere og postdoktorer: fra NOK 100.000,- Stipendbeløp for studenter (inklusive ph.d.-studenter): fra NOK 150.000,-

Fulbright tilbyr også et  “Distinguished Arctic Scholar” (tidligere “Arctic Chair”) stipend for forskning på nordområdene eller Arktis/polar -relaterte problemstillinger. Oppholdets varighet må være på mellom 3 og 12 måneder. Stipendbeløp er NOK 200.000,- + et reisestipend på NOK 25.000,-. Kun én tildeling til en norsk forsker hvert år (krav om avlagt PhD).

Søknadsfrist for samtlige stipend er 1.oktober hvert år. Tidligst mulig startdato for oppholdet er 1.august, påfølgende år.

Fulbright tilbyr også stipend til amerikanere som skal studere eller forske ved norske institusjoner.

Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) 

MSCA er et program i Horisont Europa som støtter mobilitet for forskere mellom land, sektorer og disipliner for at forskerne skal tilegne seg ny kunnskap, ferdigheter og kompetanse. MSCA har ulike ordninger for forskere på ulike stadier i karrieren:

Postdoctoral Fellowships  – for forskere på postdoktornivå: Målet med postdoktorstipendene er å støtte forskeres karriere og fremme vitenskapelig kvalitet. Stipendene er rettet mot forskere som har en doktorgrad og som ønsker å utføre forskningsaktiviteter i utlandet, tilegne seg nye ferdigheter og få erfaring fra nye disipliner og ikke-akademiske sektor. Stipendene dekker opphold i utlandet på ett til to år. Her er det muligheter for NMBUs forskere til å reise ut, eller for å få attraktive utenlandske forskere til NMBU. NMBU har en egen satsing for Postdoctoral fellowships, se NMBU MSCA Master Class.

Staff Exchange – muligheter for forskere ikke-vitenskapelig ansatte: Staff Exchange finansierer kortvarig internasjonal og tverrsektoriell utveksling av ansatte involvert i forsknings- og innovasjonsaktiviteter. Målet er å utvikle bærekraftige samarbeidsprosjekter mellom forskjellige organisasjoner fra den akademiske og ikke-akademiske sektoren (spesielt SMB), basert i og utenfor Europa. Utvekslet personale drar nytte av ny kunnskap, ferdigheter og karriereutviklingsperspektiv, mens deltakende organisasjoner øker sin forskning og innovasjonskapasitet.

Doctoral Networks – for forskere på phd-nivå: Målet med doktorgradsnettverkene er å implementere doktorgradsprogrammer gjennom et samarbeid mellom universiteter og andre organisasjoner fra ulike sektorer i og utenfor Europa. Kandidater som ønsker å søke om en doktorgradsstilling i et slikt nettverk må følge med på utlyste stillinger for finansierte nettverksprosjekter. Disse annonseres internasjonalt, f.eks i  EURAXESS -portalen. NMBU som organisasjon kan delta som partner i nettverkene og motta utenlandske doktorgradsstudenter. 

Mer informasjon om de ulike MSCA-ordningene finner du her: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca 

ERASMUS+

Ansatte ved NMBU kan søke Erasmus+ om finansiering til kortere undervisnings- eller opplæringsopphold ved et lærested hvor det eksisterer en Erasmusavtale i Europa. For mer informasjon se NMBUs nettsider Ansattmobilitet gjennom Erasmus+.

ANDRE

ASF - The American-Scandinavian Foundation (ASF): Stipend for statsborgere i skandinaviske land som ønsker å gjennomføre studier eller undervise ved en amerikansk institusjon. Fondet disponerer USD 500.000 til å ta del i studie- eller forskningsprogrammer på graduate-nivå opp til ett år. ASF støtter også institusjoner i USA som ønsker å være vert for norske og svenske lektorer.

NORAM - Norge-Amerika Foreningen:  Stipend til norske statsborgere for videre studier og forskning i USA. Opp til 35 stipend deles ut hvert år. Stipendbeløpene er fra ca. USD 2.000 til USD 20.000. Frist for master og ph.d-stipend er normalt 5. januar hvert år. NORAM tilbyr også en rekke andre stipend «professional development award», The Alf and Bergljot Kolflat Fund for studier innen arkitektur og ingeniørfag, «Ambassador Robert D. Stuart Jr. Fellowships» og «visiting lectureships». NORAM tilbyr også en rekke ulike stipendordninger for amerikanere som vil til Norge bl.a. Marshallfondet.

The Royal SocietyNewton International Fellowships finansieres av British Academy og The Royal Society. Stipendet gis for 2 år til unge fremragende forskere med ph.d.-utdanning for forskningsopphold ved britiske institusjoner.

The Royal Society of Edinburgh Støtter forskningsopphold 2-6 måneder ved en institusjon i Skottland gjennom ordningen Caledonian Research Fund European Visiting Research Fellowships

NWO - Netherlands Organisation for Scientific Research: Samarbeid med EUs Marie Curie-program tilbyr Rubicon-ordningen. Rubicon retter seg primært mot lovende unge forskere som ønsker å etablere seg i Nederland ved hjelp av postdok-midler, men man  tilbyr også muligheter for forskere fra andre land til å forske ved en nederlandsk institusjon. Støtte gis opp til 2 år.

Alexandre Humboldt Foundation: Flere ulike stipend for forskere som ønsker å oppholde seg ved en tysk institusjon, bl.a. flere programmer rettet mot unge og erfarne forskere så vel som anerkjente forskere som er ledende i sine felt. Alexander Humboldt stipendet (postdoktor) har løpende frister og kan benyttes av forskere maks. 4 år etter oppnådd ph.d.-grad.

Swiss National Science FoundationForskere og sveitsisk forskningsinstitusjon kan sammen søke om International Short Visits for opphold med varighet på 1 uke til 3 måneder.

Chinese Academy of Sciences: Stipend for gjesteforskere og professorer/seniorforskere. Varighet er ett år med mulighet om forlengelse. 

Kontaktpersoner:

Fakta

Nyttige dokumenter:

Sjekkliste - Arbeid i utlandet

Sjekkliste - Utenlandsk arbeidskraft i Norge

Nyttige sider:

NMBU utveksling (Facebook)

Praktisk info om utenlandsopphold

Praktisk info for inngående forskermobilitet

EURAXESS: Portal med mye praktisk informasjon til mobile forskere, jobb- og finansieringsmuligheter, rekruttering og karriereutvikling. 

Publisert - Oppdatert

Del på