Dr.philos.-graden

Av Solveig Fossum-Raunehaug

Studenter bruker den vakre parken. Her ved Storplenen.

Graden dr.philos. (doctor philosophiae) tildeles akademikere som har kvalifisert seg til doktorgrad på egen hånd, uten formell veiledning. Graden har ingen tidsnormering, og du har ingen tilknytning til universitetet som doktorgradskandidat før du har fått godkjent søknad om å fremstille deg til prøven for graden dr. philos.

For å gjøre dette, må du først ha skrevet ferdig dr.philos.-avhandlingen. Hvis du skal søke om å få fremstille deg for dr.philos.-prøven, må du sammen med søknaden levere ett eksemplar av den ferdige avhandlingen.

Søknad om å fremstille seg til prøven for graden dr. philos. rettes til det fakultetet som avhandlingen tematisk hører inn under. Her finner du kontaktinfo ved fakultetene: Kontaktpersoner NMBUs forskerutdanning.

Først om og når søknaden godkjennes, vil du bli registrert som doktorgradskandidat, du vil formelt levere avhandlingen din (i fem eksemplarer), og det oppnevnes en bedømmelseskomité.

Dr.philos.-graden tildeles på grunnlag av:

  • en godkjent vitenskapelig avhandling
  • to godkjente prøveforelesninger, en over et emne du får tildelt og en over et emne du velger selv
  • et tilfredsstillende offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

Vær oppmerksom på at dr.philos.-avhandlingen er et selvstendig arbeid, og at universitetet ikke tilbyr økonomisk støtte, veiledning eller annen bistand underveis.

Om avhandlingen

Avhandlingen må omhandle et tema som har relevans til et av NMBUs fagområder. Les mer om kravene til en dr.philos.-avhandling i forskriften.

Søknad om framstilling, innlevering av avhandling og bedømmelse

Tillatelse til fremstilling innvilges dersom søkeren har oppholdstillatelse i Norge, eller hvis minst ett av disse kriteriene er oppfylt:

  • avhandlingen omhandler tema eller bygger på materiale som har direkte tilknytning til Norge, eller
  • avhandlingen har sterk tilknytning til norsk forskning innen fagområdet, eller
  • doktorgradsarbeidet er utført under opphold ved norsk universitet eller forskningsinstitutt, eller i særlig kontakt med norske forskere.

Søknad om å fremstille seg til prøven for graden dr. philos. rettes til det fakultetet som avhandlingen tematisk hører inn under. Med søknaden vedlegges ett eksemplar av avhandlingen, dokumentasjon på tidligere utdanning, oversikt over tidligere vitenskapelige arbeider og dokumentasjon på oppholdstillatelse i Norge jf § 5 i dr.philos.-forskriften. 

Når fakultetet har gitt kandidaten adgang til å fremstille seg for dr. philos.-graden, skal kandidaten levere avhandlingen i 5 eksemplarer, en identisk elektronisk versjon av avhandlingen samt øvrige dokumentasjon jf. § 7 i dr.philos.-forskriften.

Når fakultetet har godkjent søknad om å få avhandlingen bedømt, oppnevner rektor etter forslag fra aktuelt fakultet, en sakkyndig bedømmelseskomité.

«Behandling av komiteens innstilling» gjøres av fakultetet ved enstemmig innstilling fra komiteen. Ved dissens behandles komiteens innstilling av rektor. 

Prøveforelesninger og disputas 

Dersom arbeidet finnes verdig til å forsvares for doktorgraden, skal doktoranden holde to offentlige prøveforelesninger, en over et selvvalgt emne og en over et oppgitt emne.

Bedømmelseskomiteen vurderer prøveforelesningene, og dersom prøveforelesningene godkjennes skal doktoranden forsvare doktorgradsarbeidet i en offentlig disputas.

Tildeling av graden, vitnemål

På grunnlag av fakultetets godkjenning av avhandling, prøveforelesninger og disputas, tildeler rektor graden dr.philos. Vitnemål utstedes fortløpende.

Klage

Avslag på søknad om å få avhandlingen bedømt og vedtak om ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller disputas kan påklages etter reglene i universitets- og høyskoleloven § 4-13 og forvaltningsloven §§ 28 flg.

Fakta

Regelverk:

Skjemaer for kandidaten:

Det er ikke noe eget søknadsskjema for framstilling for dr.philos.-graden. Søknaden utformes som brev til NMBU ved rektor eller stilet direkte til relevant fakultet.

Skjemaer/maler for ansatte:

Publisert - Oppdatert

Del på