Antibiotikaresistente E. coli-bakterier i kyllingproduksjonen

Solveig Sølverød Mo disputerer22. september 2016 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen «Cephalosporin-resistant Escherichia coli in the Norwegian broiler production pyramid- genetic characterization and determination of risk factors».

Antibiotikaresistens er en av de største helseutfordringene i verden i dag. Det siste tiåret er det påvist økt forekomst av E. coli som er resistente mot bredspektrede cefalosporiner, en gruppe antibiotika som er meget viktige i humanmedisinen. Det brukes lite antibiotika til husdyr i Norge, og i slaktekyllingproduksjonen er forbruket minimalt. Likevel er det funnet cefalosporin-resistente E. coli  hos slaktekylling i Norge. Disse bakteriene har sannsynligvis blitt innført med importert avlsmateriale.

I doktorgradsarbeidet sitt har Solveig Sølverød Mo identifisert risikofaktorer for forekomst av cefalosporin-resistente E. coli i slaktekylling og også karakterisert bakterieisolatene og deres resistensegenskaper. Formålet med arbeidet er å kunne gi kunnskapsbaserte anbefalinger til myndigheter og fjørfenæringen om forebyggende tiltak mot introduksjon, persistens og spredning av slike E. coli.

God biosikkerhet forebygger
Resultater fra arbeidet viste at risikoen for å finne cefalosporin-resistente E. coli i slaktekyllingflokker var assosiert med flere faktorer: status på forrige flokk i samme kyllinghus, antall foreldreflokker som leverte daggamle kyllinger til slaktekyllingflokken, rutiner for desinfeksjon mellom innsett av kyllinger, og om transportpersonell gikk inn i dyrerommet. Ved å sørge for god biosikkerhet, som for eksempel gode rutiner for rengjøring og desinfeksjon, vil forekomsten av cefalosporin-resistente E. coli i slaktekyllingflokker kunne begrenses.

Cefalosporin-resistens spres både vertikalt og horisontalt
Studien viste også at cefalosporin-resistens hos E. coli generelt var forårsaket av ett resistensgen. Dette genet ble funnet på to typer plasmider, små «genpakker», som kan overføres horisontalt mellom bakterier. Genetisk karakterisering viste at både formering av resistente E. coli og horisontal overføring av resistensplasmider  har bidratt til spredning av cefalosporin-resistens. E. coli-stammer og plasmider som ble påvist i norske slaktekyllingflokker, var svært like funn gjort hos kylling i andre land. Dette tyder på at enkelte vellykkede E. coli- stammer og plasmider sirkulerer i den europeiske slaktekyllingproduksjonen.

Miljøbakterier som reservoar for cefalosporin-resistens?
Karakterisering av resistensplasmidene viste at de bærer gener som sikrer stabil forekomst i bakteriepopulasjonen. Dette kan forklare hvorfor cefalosporin-resistens er utbredt selv om det ikke brukes antibiotika til kylling i Norge. Plasmidene viste seg også å kunne overføres mellom ulike bakterier i biofilm, og til miljøbakterier i gruppen Serratia spp. Både biofilm- og miljøbakterier har generelt økt evne til å overleve renhold og desinfeksjon, og resultatene tyder derfor på at slike bakterier kan fungere som reservoar for resistensplasmider. Dette kan også være forhold som bidrar til å opprettholde cefalosporinresistens i kyllingproduksjonen.

Doktorgradsarbeidet er en del av prosjektet «Emerging antimicrobial resistance in the food chain: Epidemiology and preventive measures against ESBL-producing E. coli» som ble finansiert av Forskningsrådet gjennom Matfondavtalen, med Animalia som næringspartner. Nofima, Nortura, Danmarks Tekninske Universitet, Statens veterinärmedicinska anstalt og Universitetssykehuset i Nord-Norge har også vært samarbeidspartnere i prosjektet. Arbeidet ble utført ved seksjon for Bakteriologi-fisk og dyr og seksjon for Epidemiologi på Veterinærinstituttet, samt på Nofima.

Annonsering av disputasen

Published 13. september 2016 - 10:22 - Updated 23. mai 2017 - 19:11