Virkning av radionuklider på laks - You Song, 20. juni

MSc You Song disputerer 20. juni 2014 for graden Ph.D. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet over avhandlingen «Transcriptional responses in Atlantic salmon (Salmo salar) following single and combined exposure to depleted uranium and gamma radiation».

Forurensinger i miljøet kan forekomme i en rekke former og utgjøre en risiko for organismer som lever i vann, for eksempel Atlanterhavslaks. Myndighetene vurderer og regulerer de fleste miljøgiftene enkeltvis til tross for at de ofte opptrer i komplekse blandinger som kan virke sammen.

Radionuklider kan virke på vannlevende organismer både gjennom kjemisk giftvirkning av selve grunnstoffet og gjennom effekter fra utsendt ioniserende stråling. For bedre å kunne vurdere konsekvensen av radionuklider på akvatiske organismer, er det viktig å undersøke radionukliders virkningsmekanisme inklusivt kjemiske skadevirkninger. Dette var formålet med You Songs doktorgradsprosjekt. Som representanter for ioniserende stråling og giftighet knyttet til kjemisk reaktivitet valgte han henholdsvis gammastråling og utarmet uran som eksponeringskilder, og han har arbeidet med å klarlegge effekten av disse på laks, enkeltvis og i kombinasjon.

For å etablere en modell for virkningsmekanismer (AOPs) og utføre en økologisk risikovurdering (ERA) for laks utsatt for gammastråling og utarmet uran, har han benyttet genekspresjonsanalyse og bioinformatikk. Resultatene viser at flere virkningsmekanismer kan være aktuelle, og at kombinasjonseffekter ikke kan forutsies på grunnlag av effekter forårsaket av enkeltvis eksponering av laks med hhv utarmet uran og gamma stråling.

 

Published 16. juni 2014 - 11:13 - Updated 23. mai 2017 - 19:29