Miljøkonsekvenser av radioaktive stoffer i Fensfeltet - Jelena Mrdakovic Popic, 13. mai

Jelena Mrdakovic Popic disputerer tirsdag 13. mai 2014 for graden ph.d. ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen «Environmental impact of radionuclides and trace elements in the thorium rich Fen area in Norway»

Fensfeltet i Telemark er et magmatisk (eruptivt) berggrunnsområde som er beriket med thorium (Th), jern (Fe), niob (Nb) og sjeldne jordelementer (REE). Området er velkjent for forhøyete nivåer av naturlig ioniserende stråling fra radionuklider. Fensfeltet har vært av interesse siden 1600-tallet fordi det har vært gruvedrift der, først utvinning av jern og senere niob.

Doktorgradsarbeidet til Jelena M. Popic har vært en integrert del av en miljøvurdering i området. Hovedmålet med arbeidet var å undersøke hvilke miljøkonsekvenser som er knyttet til radioaktivitet og metaller.

Selv om det var forhøyede nivåer av radionuklider i jorda i området, samt høy gammastråling og utendørsnivåer av radon og thoron både i tidligere gruveområder og i uberørte thorium-rike områder i Fensfeltet, var det relativt lavt opptak av stoffene i levende organismer. Det ble ikke påvist noen signifikante opptak i planter eller meitemark, og derfor ble det beregnet lave eksponeringsdoser for disse organismene. For mennesker som oppholder seg utendørs i området, hadde den høye gammastrålingen mest å si for beregnete årlige strålingsdoser, men likevel ble dosene beregnet til å være lave.

Fensfeltet har store mengder av både thorium og sjeldne jordelementer som kan utnyttes i framtida. Selv om det tidligere er forsket på noen aspekter ved naturlig ioniserende stråling, har ingen før studert miljøkonsekvenser og påvirkning på levende organismer i området.

Resultatene fra dette arbeidet vil være av stor betydning hvis ressursene i Fensfeltet skal utnyttes i fremtiden, for eksempel ved utvinning av thorium eller andre elementer.

 

Published 12. mai 2014 - 14:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:29