Konkurranseforhold mellom enkelttrær kvantifisert med flybåren laserskanning - Rune Østergaard Pedersen, 21. mars

Flybåren laserskanning gir like gode og i noen tilfeller også bedre data om konkurranseforhold mellom enkelttrær i skogsområder enn tradisjonelle feltbaserte takstmetoder.

Konkurranseforhold mellom enkelttrær kvantifisert med flybåren laserskanning - Rune Østergaard Pedersen, 21. mars

Rune Østergaard Pedersen disputerer 21. mars 2014 for graden ph.d. ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen «On individual tree competition indices, airborn laser scanning, and plot edge bias».

Rune Ø. Pedersen har hatt fokus på konkurranseforhold mellom enkelttrær i norsk barskog og har ved hjelp av flybåren laserskanning prøvd ut en rekke nye metoder til å kvantifisere slike konkurranseforhold. Han har undersøkt ulike konkurranseindekser og deres evne til å forutsi enkelttrærs tykkelsesvekst i brysthøyde.

Statistiske egenskaper ved eksisterende feltbaserte konkurranseindekser er sammenholdt med samme indekser utarbeidet ved hjelp av flybåren laserskanning, og han har også studert gyldigheten av ulike statistiske tester.

Avhandlingen presenterer i tillegg nye metoder for korrigering av romlig avgrensing av data og feil som slik avgrensing medfører. Metodene er utviklet ved hjelp av flybåren laserskanning. Korreksjonsmetodene er sammenlignet med metoder basert på simulering.

Doktorgradsarbeidet er første skritt på vegen mot å forutsi konkurranseforhold mellom enkelttrær i større skogsområder basert på skanning fra fly. Dette vil bli mindre ressurskrevende enn posisjonering av trær i felt.

Published 21. mars 2014 - 9:41 - Updated 23. mai 2017 - 19:30