Hormonforstyrrende effekter av mykotoksiner - Doreen G. Ndossis, 30. januar

Doreen G. Ndossi disputerer 30. januar 2014 for graden ph.d. ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen «Mycotoxins as potential endocrine disrupters: In vitro models for steroidogenesis and receptor signaling».

Dette er resultatene av Doreen G. Ndossis doktorgradsarbeid basert på in vitro-modeller for studier av eventuelle forstyrrende effekter av mykotoksiner på hormonsyntese og reseptorsignaler. Mykotoksiner er giftige forbindelser produsert av mikroskopiske sopp som for eksempel forurenser kornavlinger. Mennesker og dyr kan eksponeres for mykotoksiner gjennom inntak av forurenset mat og fôr eller gjennom luften. Toksinene kan finnes i de samme matvarene både som enkeltstoffer og i blanding, og blandingene er oftest farligst.

Produksjonsdyr som eksponeres for mycotoksiner kan ha dårligere tilvekst, redusert reproduksjonsevne og redusert produksjon (melk, egg). Dette er følger av hormonforstyrrende effekter som primært utøves på reseptornivå, spesielt på østrogenreseptorer. Noen toksiner kan påvirke hormonproduserende celler gjennom andre mekanismer.

Ndossi har studert ulike mykotoksiner (trichothecener og zeralenon) fra sopp i slekten Fusarium samt alternariol (fra slekten Alternaria) som ofte finnes sammen med toksiner fra Fusarium. Hun benyttet in vitro cellemodeller for å studere hvordan mykotoksiner påvirker steroidreseptorer og syntesen av steroide hormoner (bl.a. kjønnshormoner). Zeralenon og dens metabolitter viste seg å være østrogene forbindelser som i lave konsentrasjoner økte steroidproduksjonen i H295R-celler. Trichothecener påvirket ikke steroidreseptorene direkte, men ga en doseavhengig reduksjon av hormonproduksjonen, pluss at de endret genutrykket i noen viktige gener som koder for steroidsyntese. Alternariol viste svak østrogen effekt på østrogenreseptorer og forårsaket en økning i uttrykket av viktige gener som koder for enzymer som er involvert i steroidsyntesen.

Leydigceller fra svin ble utsatt for naturlige blandinger av mycotoksiner i ekstrakter fra Fusarium graminearum. Et av ekstraktene var giftig for cellene (cytotoksisk) i høye konsentrasjoner, mens et annet forårsaket endringer i hormonprofilene. Zeralenon og ekstrakt 200785 fra Fusarium graminearum hadde begge samme effekt på hormonsyntesen i cellene, noe som kan bety at zeralenon i ekstraktet er delvis ansvarlig for hormonell effekt, mens andre bestanddeler er cytotoksisk.

Ndossi konkluderer med at mykotoksiner kan påvirke hormonelle systemer ved å endre reseptorsignalet, ved direkte forstyrrelse av hormonsyntesen eller ved å endre uttrykket av steroidsyntesegener.

Veiledere:
Professor Erik Ropstad, Veterinærhøgskolen
Dr. Steven Verhagen, Veterinærhøgskolen

Biografi:
Doreen Ndossi ble født i 1977 i Kilimanjaro, Tanzania og underviser nå ved Sokoine University of Agriculture i Tanzania hvor hun også tok sin veterinærutdannelse. Hun har mastergrad i kirurgi med fokus på sårbehandling med naturprodukter. Ndossi har vært doktorgradskandidat ved Norges veterinærhøgskole siden 2010, forskningsfelt toksikologi med virkning på reproduksjonen.

Kontakt:
Doreen G. Ndossi, tlf.: +255 684 847595, e-post: dgndossi@yahoo.com

Published 29. januar 2014 - 8:35 - Updated 2. juli 2018 - 10:08