Spekulasjoner driver ikke råvareprisene

Fredag 16. juni forsvarer Torun Fretheim sin doktoravhandling «Fire essay om råvarepriser og risiko». Denne avhandlingen støtter i liten grad hypotesen om at verdens råvarepriser har blitt frikoblet fra fundamentale faktorer som tilbud og etterspørsel. Fretheim finner for eksempel ingen indikasjoner på at råvarer som kun er svakt (fysisk) forbundet varierer i takt utover det som er naturlig å forvente i verdens råvaremarkeder. I et av sine essay ser hun spesifikt på forholdet mellom olje- og kornmarkedene, uten å finne støtte for hypotesen om at spekulasjon har ført til unaturlig samvariasjon mellom disse.

Norge er en råvareavhengig økonomi, og internasjonalt har interessen for råvaremarkeder, priser og risiko økt med stigende og til dels svært volatile råvarepriser. Fretheims avhandling undersøker hvilke faktorer som driver prisendringer og risiko i globale råvaremarkeder, og gir et bidrag til diskusjonen om hvordan man kan sikre moderate og stabile priser på essensielle råvarer som mat og energi. 

Etter at verdens råvarepriser økte dramatisk i perioden 2006-08 har både media og politiske beslutningstakere vært opptatt av hvordan man kan dempe dramatiske prissvingninger, blant annet for å kunne skjerme de fattigste forbrukerne mot høye kostnader. I denne sammenhengen har man også diskutert hva som driver priser og prisvariasjon, og en rekke aktører har hevdet at spekulasjon og psykologiske faktorer har ført til kunstig høye råvarepriser. Fokuset på spekulanter og fondsforvaltere har ført til en debatt om hvorvidt man bør innføre flere markedsreguleringer for å sikre velfungerende markeder, spesielt for mat.

Fretheims arbeider støtter den tradisjonelle oppfatningen om at priser i landbruket hovedsakelig påvirkes av sjokk på tilbud og etterspørselssiden, slik som ugunstig vær eller dramatiske politiske hendelser. Dette er et viktig bidrag til debatten rundt priser og prisvariasjon i råvaremarkeder, fordi volatilitet drevet av fundamentale faktorer vil være umulig å redusere ved hjelp av markedsreguleringer. Man må heller fokusere på å håndtere denne risikoen, for eksempel ved hjelp av sikring med finansielle kontrakter.

Handelshøyskolen ved NMBU ønsker velkommen til åpen prøveforelesning og forsvar av avhandlingen «Fire essay om råvarepriser og risiko»

Tid: Fredag 16. juni 2017 at 11.15

Sted: Tårnbygningen, NMBU, rom T401

Oppgitt tittel på prøveforelesning: ”The function and pricing of commodity futures - understanding risk management, price discovery and risk premia in commodity futures markets”

Veiledere:

Hovedveileder: Førsteamanuensis Marie Steen, Handelshøyskolen NMBU

Bi-veileder: Professor Ole Gjølberg, Handelshøyskolen, NMBU

Evalueringskomite

Professor T. Randall Fortenbery, School of Economic Sciences, Washingston State University

Professor Joëlle Miffre, EDHEC Business School, Nice

Professor Atle Guttormsen, Handelshøyskolen NMBU

Avhandlingen er tilgjengelig til gjennomsyn I ekspedisjonen ved Handelshøyskolen NMBU i fjerde etasje i Tårnbygningen.

Published 8. juni 2017 - 13:54 - Updated 8. juni 2017 - 14:32