Anvendelighet av in vitro- og in vivo-modeller i studier av utviklingstoksisitet for REACH

Miljøgifter finnes i forskjellige forbruksprodukter, mat, støv og miljøet for øvrig.  Derfor blir både mennesker og dyr eksponert for flere miljøgifter samtidig. Mange av disse kjemikaliene kan akkumulere i næringskjeden og kroppen, og på ulike måter gi negative effekter på mennesker og dyrs helse. En fellesbetegnelse på slike miljøgifter er persistente organiske miljøgifter (POPs). Det er viktig å undersøke blandinger av miljøgifter i tillegg til mer tradisjonelle undersøkelser av enkeltstoffer, fordi de i blanding kan påvirke hverandres virkemåte.

Målet med Khezris doktorgradsavhandling var å undersøke atferdseffekter, og reproduksjonsparametre hos hanndyr etter eksponering for en miljørelevant blanding av POPs.

Khezri viste at både kjemikaliekonsentrasjon og måten eksperimentet blir gjennomført på, kan påvirke resultatene i atferdsforsøk med sebrafisklarver, og at det derfor er behov for standardisering av slike forsøk, samt en bedret forståelse av atferd hos denne modellorganismen. Videre viste han at eksponering for en POP-blanding basert på målinger i blodprøver fra den skandinaviske befolkningen økte svømmehastigheten til sebrafisklarver. Denne effekten viste seg å være forbundet med innholdet av perfluorerte kjemikaler i blandingen, og av disse utmerket spesielt forbindelsen PFOS seg. Selv om den observerte effekten av POP-blandingen som en helhet og PFOS alene var lik, påvirket - de uttrykket av gener i nerveceller knyttet til atferd på forskjellige måter. Den siste delen av Khezris doktoravhandling viste lavere antall sædceller med flere DNA-skader, samt endret vevsstruktur i testiklene hos mus eksponert for POPs i fosterlivet og gjennom morsmelk. Mødrene til disse musene fikk et fôr som inneholdt en POP-blanding basert på miljøgiftmålinger i skandinavisk mat.

Avhandlingen konkluderer med at eksponering for POP-blandinger som finnes i skandinaviske blodprøver og mat, kan påvirke atferd og gi effekter på sædkvalitet og testikkelutvikling i dyremodeller. 

Published 15. mai 2017 - 15:41 - Updated 5. juli 2018 - 9:01