Barn med dysleksi sliter med synet

Tidligere studier viser at upresis øyemotorikk kan være en del av problemet hos de som har dysleksi. Sammenhengen mellom øyemotorikk og synsfeil er ikke kjent. Måling av øyemotorikk gjøres vanligvis i leserelaterte oppgaver, mens det er behov for mer kunnskap om øyemotorikk i ikke-leserelaterte oppgaver.

Hovedmålet i forskningsprosjektet til Gro Horgen Vikesdal var å utarbeide en god metode for måling av nøyaktige øyebevegelser, og undersøke i hvilken grad disse målingene ble påvirket av ukorrigerte synsfeil. Videre var det et mål å kartlegge synsfunksjonen hos barn og voksne med dysleksi.

Det ble utviklet et eksperiment for registering av øyebevegelser hvor lesing ikke var en del av oppgaven. Reaksjonstiden for raske øyebevegelser (sakkader) og øyestabilitet (fiksering) ble målt. Funnene i studien viser at personer med dysleksi har lik reaksjonstid som andre, men at barn med dysleksi har mindre stabil fiksering. Det ble ikke funnet noen klar sammenheng mellom synsfeil, raske øyebevegelser eller fiksering.

Det var en overhyppighet av langsynthet og fokuseringsproblemer blant barn med dysleksi, både sammenlignet med en kontrollgruppe, og i forhold til tidligere rapporterte data fra normalbefolkningen i Skandinavia. Økt forekomst av synsfeil hos barn med dysleksi indikerer at alle barn med mistenkt dysleksi eller lesevansker bør få en grundig synsundersøkelse.

LES HELE SAKEN HOS FORSKNING.NO

Published 21. April 2017 - 11:20 - Updated 26. April 2017 - 13:10