Eksponering av miljøgifter i svangerskapet og via morsmelk

Mennesker er eksponert for persistente organiske forbindelser (POPs) og andre kjemiske stoffer gjennom mat og miljø. POPs er tungt nedbrytbare, fettløselige, akkumulerer i fettvev og deres konsentrasjon øker oppover i næringskjeden. POPs overføres fra mor til foster via placenta og fra mor til barn via morsmelk. POPs har potensiale til å forårsake alvorlige helseeffekter, som hormonforstyrrelser, nedsatt immunforsvar, nedsatt utvikling av hjernen, misdannelser, kreft og i verste fall død. Foster og små barn er svært sårbare for POPs eksponering på grunn av de sensitive utviklingsprosessene som foregår tidlig i livet. Selv små forstyrrelser av disse prosessene kan gi permanente skader, som også kan danne grunnlaget for helseeffekter som uttrykkes først senere i livet. 

Tanzania er et utviklingsland i rask vekst. Bruk og utslipp av kjemiske stoffer fra økende industri og jordbruk, i tillegg til import av forbruksvarer og elektriske artikler, møbler og tekstiler, og uregulert avfallshåndtering, øker risikoen for at befolkningen eksponeres for potensielt helseskadelig kjemikalier som POPs. POPs eksponering og risiko for potensielle helseeffekter for befolkningen i Tanzania er per i dag lite kjent.

Målet med dette studiet var å vurdere POPs eksponering i Tanzanianske barn før fødsel og via morsmelk etter fødsel, og potensiell helserisiko med denne eksponeringen. Prøver av morsmelk, blod fra mor, morkake og blod fra navlestreng ble samlet inn fra 150 mor/barn par på Mount Meru Hospital i Arusha og sendt til Miljøtoksikologisk Laboratorium, NMBU, Norge for POPs analyser.

I enkelte land, som Tanzania, spiser gravide kvinner en type leire (geofagi) som tilskudd av mineraler og for å redusere kvalme. Tidligere studier har vist at slik leire kan inneholde helseskadelige stoffer, inkludert POPs. I dette studiet hadde mødre som spiste leire, såkalt «Pemba», under svangerskapet høyere nivåer av enkelte POPs (PBDE og HCB) enn de mødrene som ikke spiste leire. Pemba kan derfor være en viktig kilde til POPs for Tanzanianske kvinner og videre deres foster og ammende barn.

Studiet har økt kunnskapen om POPs eksponering av den generelle befolkningen i Tanzania, med fokus på kvinner i reproduktiv alder og barn. Det er også meget sannsynlig at disse funnene representerer POPs eksponering i andre afrikanske land sør for Sahara.

Bruk av sprøytemidler, uregulert avfallshåndtering som brenning av husholdningsavfall og elektronisk utstyr, bosted nærme industri og/eller gamle lagre med rester av forbudte sprøytemidler er trolig viktige årsaker til POPs eksponeringen i Tanzania. Turisme og import av forbruksvarer, møbler og elektronisk utstyr tilfører miljøet og menneskene i Tanzania POPs som ikke er produsert i landet, særlig bromerte flammehemmere og perfluorerte forbindelser. Dette utgjør en helserisiko for befolkningen.

Dette studiet konkluderer med at miljø- og helsemyndighetene i Tanzania bør etablere og gjennomføre tiltak for å redusere befolkningens eksponering av kjemiske stoffer, med spesifikt fokus på den mest sårbare delen av befolkningen, nemlig foster og barn.

Published 5. April 2017 - 20:15 - Updated 30. januar 2019 - 12:31