Økonomiske felteksperimenter som evalueringsmetode for utviklingsprosjekter

Øyvind Nystad Handberg disputerer 10. februar 2017 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige univeritet med avhandlingen «Local forest use and conservation: framed field experiments in Tanzania».

Målet med avhandlingen er å bidra i den akademiske diskusjonen om den eksperimentelle metoden og om hva som er «god» naturbevaring. Avhandlingen ønsker også å bidra til bedre evalueringer av naturbevaringsprosjekter og tiltak, og spesielt til at økonomiske felteksperimenter blir en integrert del av evalueringen.

Årlig brukes store ressurser på å bevare naturmangfold, sikre lokalt levebrød og redusere klimautslipp gjennom prosjekter i utviklingsland.

Konsekvensevalueringer av prosjektene uteblir ofte, til tross for at de har viktige mål og at de ofte påvirker sårbare grupper.

Det er heller slik at prosjektene drives av «aksepterte sannheter» om god drift. Slike sannheter er et resultat av erfaringer, men også av aktørenes interesser.

REDD+ (reducing emissions from deforestation and forest degradation) er det største globale enkelttiltaket for å bevare natur i utviklingsland, og Norge er sterkt involvert.

Pilotprosjekter blir blant annet gjennomført i Tanzania, hvor feltarbeidet for Øyvind Hystad Handbergs doktoravhandling ble gjennomført.

Økonomiske felteksperimenter som evalueringsmetode for skogbevaringstiltak

Økonomiske felteksperimenter er en relativt ny metode, og Handbergs avhandling introduserer metoden for å vurdere enten hele prosjekter eller tiltak for å bevare skog i spesifikke settinger.

Eksperimenter er kontrollerte beslutningssituasjoner, hvor deltakernes beslutninger har økonomiske incentiver.

Handberg ser også på to utbredte hypoteser innenfor naturvern og utvikling.

  1. Lokal deltakelse gir eierskapsfølelse, som igjen fører til mer suksessfulle prosjekter.
  2. Betaling for miljøtjenester fortrenger iboende og sosiale motivasjoner for å bevare skog.

Resultatene viser at deltakernes atferd i eksperimentene korresponderer godt med deres egne rapporter om hvordan de bruker skogen.

Handberg finner ingen støtte for de to hypotesene i denne settingen og diskuterer mulige forklaringer på dette.

Økonomiske felteksperimenter ser ut til å ha potensiale som komplementær konsekvensevaluering av tiltak, også før tiltaket blir iverksatt.

Eksperimentene kan tilpasses den spesifikke settingen, og kan teste mekanismer i tiltaket eller gjøre mer helhetlige vurderinger. Siden det er et eksperiment, har evalueringen liten effekt på de involverte.

Published 8. February 2017 - 16:24 - Updated 29. mars 2017 - 10:29