Investeringer i landbruk og barns utdanning i Afrika sør for Sahara

Utviklingen i Afrika sør for Sahara er nært knyttet opp mot landbrukshusholdningers evne til å tilpasse seg klimarisiko, og utdanningsnivået til den unge og voksende befolkningen. Denne doktoravhandlingen belyser hvilken betydning klimavariasjoner, rådende politikk og lokale skikker kan ha for landbruk og utdanning.

Investeringer i landbruk og barns utdanning i Afrika sør for Sahara

Nina Bruvik Westberg disputerer 29. november 2016 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen «Four empirical essays on food security and human capital in Sub-Saharan Africa».

Landbrukssektoren er fremdeles den dominerende inntektskilden i Afrika sør for Sahara. Økt bruk av kunstgjødsel kan bidra til økt produktivitet i jordbruket og forbedret matsikkerhet. Samtidig er kjøp av kunstgjødsel forbundet med en større økonomisk risiko ettersom tørke kan ødelegge avlingen.

I doktorgradsarbeidet sitt har Nina Bruvik Westberg undersøkt bruk og etterspørsel etter kunstgjødsel blant småbønder i det nordlige Etiopia. Westberg studerte hvordan risikoaversjon og nedbørsvariasjon kan forklare variasjon i kunstgjødselbruken. Ett funn i denne studien er at lite nedbør gjennom en sesong fører til mindre bruk av kunstgjødsel i den påfølgende sesongen. Liten bruk av kunstgjødsel ser ut til å henge sammen med både manglende likviditet og nedbørsforhold.

Tidligere erfaringer med tørke øker evnen til klimatilpasning
Westberg undersøkte også hvorvidt landbrukshusholdninger i Tanzania evner å beskytte avlinger og barns helse ved tørke, og om tilpasningsevnen er avhengig av tidligere erfaringer med tørke. Husholdningene ser ut til å være i stand til å dra nytte av tidligere erfaringer med tørke for å minske virkningen av nye tørkeperioder.

De investerte i jord- og vannkonservering som svar på hyppigere tørke, men var mindre tilbøyelige til å bruke gjødsel. Videre tok de i bruk andre inntektskilder utenom gården for å mestre nye tørkeperioder. Det ser derimot ut til å være begrenset med rom for tilpasning ved mer alvorlig tørke.

Subsidieprogram kan utnyttes politisk
I løpet av de siste 15 årene har flere land i Afrika sør for Sahara introdusert subsidieprogram som har som mål å forbedre matsikkerheten. Disse programmene kan imidlertid også utnyttes for politisk vinning. Westberg har undersøkt i hvilken grad tildeling av kunstgjødselkuponger fra et pågående nasjonalt program i Malawi ble endret i sesongen før presidentvalget i 2009, sammenlignet med andre sesonger.

Hun fant at distrikter med flere svingvelgere i gjennomsnitt fikk flere kuponger i 2008/09 enn i andre sesonger. Distrikter med flere av motkandidatenes kjernevelgere fikk i snitt færre kuponger. Dersom man skiller mellom velgere basert på etnisitet, ble den sittende kandidatens kjernevelgere og svingvelgerne favorisert sammenlignet med den etniske gruppen til en av motkandidatene.

Høyere utdanningsnivå blant jenter fra etniske grupper som praktiserer brudeprisskikken
Oppgaven tar også for seg utdanningsløpet for barn i fire land i det sørlige Afrika. Westberg har lagt spesiell vekt på å studere hvordan brudeprisskikken kan ha innvirkning på jenters utdanningssyklus. De fleste eksisterende studier av barns utdannelse i land sør i Afrika indikerer at det står verre til med jenters enn med gutters utdannelsesløp.

Westbergs undersøkelser indikerer et mer nyansert bilde hvor det ser ut til at jenter har større sannsynlighet for å begynne på skolen i tide enn gutter. Videre ser det ut til at brudeprisskikken fører til at det investeres mer i jenters utdannelse fordi bedre utdannelse gir høyere pris.

Annonsering av disputasen 

 

Published 18. november 2016 - 10:40 - Updated 23. mai 2017 - 19:10