Biodrivstoff og bærekraft

En doktoravhandling fra NMBU bidrar med viktig kunnskap om livsløpsanalyser av biodrivstoff, med et særlig fokus på biodrivstoffets rolle i å sikre bærekraftig utvikling.

Biodrivstoff og bærekraft

Geoffrey Sean Gilpin disputerer 10. november 2016 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen «The environmental life cycle assessment of selected 1st through 3rd generation biofuels within the context of sustainable development».

Produksjon av biodiesel i laboratoriet
Produksjon av biodiesel i laboratoriet
Foto
Ørjan Talle

Transportsektoren står for 14% av klimagassutslippene på verdensbasis, og det utvikles og brukes flere ulike biodrivstoffer for å bremse disse utslippene. Flere tilgjengelige drivstoffer krever at miljøpåvirkningen av hvert enkelt må kunne måles nøyaktig og sammenlignes med alternativene. Livsløpsanalyse er en metode som brukes til å måle miljøpåvirkninger av drivstoff.

Imidlertid er fokus flyttet fra ren miljøbevaring til bærekraftig utvikling, det fins kriterier for hva som er bærekraftig og metoder for evaluering av bærekraft. Men det er ingen konsensus på området, verken når det gjelder begrepet bærekraft eller hvilke vurderingsmetoder som skal benyttes.

Rammeverk for vurdering av biodrivstoff opp mot bærekraft
Det største hinderet for enighet er mangel på kunnskap både om hvordan biodrivstoff kan bidra til bedre bærekraft, og om de spesifikke vurderingsmetodenes begrensninger når det gjelder å sammenligne strategier. Forskningsmiljøet foreslår at flere komplementære evalueringsmetoder samles i et felles rammeverk for analyse av bærekraft.

I doktorgradsarbeidet sitt har Geoffrey Gilpin studert biodrivstoffenes rolle i å oppnå bærekraftig utvikling, og livsløpsanalysens begrensninger i å vurdere drivstoffenes bærekraft. I arbeidet har han benyttet livsløpsanalysemetoder på første-, andre- og tredjegenerasjons biodrivstoffer (biodiesel av raps, bioethanol av lignocellulose og bioetanol av makroalger).

Avhandlingen presenterer et rammeverk for vurdering av biobrensel opp mot bærekraft. I rammeverket deles begrepet bærekraftig transport opp i håndterbare strategier slik at forslag til bærekraftige transportløsninger og ulike biodrivstoffer kan settes i sammenheng.

Livsløpsanalysene har sine begrensninger
Livsløpsanalysene som ble utført på de ulike biodrivstoffene viste at analysemetodikken hadde sine begrensninger i å svare på spørsmål om bærekraft. Gilpin sammenlignet ulike teknologiske utviklingsstadier av første-, andre- og tredje generasjons biodrivstoff for å finne en sammenheng mellom de individuelle biodrivstoffalternativenes teknologiske utvikling og vurderingsnivåene utført ved hjelp av rammeverket.

Funnene i doktorgradsarbeidet kan kort oppsummeres slik: Biodrivstoffer vil spille en sentral rolle i å redusere klimaendringer og oppnå en bærekraftig utvikling. En forutsetning er da at både individuelle biodrivstoffer og drivstoffstrategier må komme gunstig ut i sammenligning med alternativer. Ved vurdering av bærekraftig utvikling av biodrivstoffer, er livssyklusanalyse et viktig element selv om den har sine begrensninger.

Geoffrey Gilpin har arbeidet med avhandlingen både mens han var ansatt ved Vestlandsforsking og nå ved Høgskulen i Sogn og Fjordane under veiledning av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for matematiske realfag og teknologi. Arbeidet er finansiert av stipend fra Sogn og Fjordane Energi AS som en del av et program for fornybar energi. Dette programmet er et samarbeid mellom Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane og regionale investorer i Sogn og Fjordane.

Annonsering av disputasen

Published 31. oktober 2016 - 12:27 - Updated 23. mai 2017 - 19:11