Besøkshunder er bra for eldre med demens

Dyreassisterte aktiviteter med hund kan med fordel benyttes i eldreomsorgen. Slike aktiviteter betyr bedre fysikk, mindre depresjoner og bedre livskvalitet hos eldre med demens.

Besøkshunder er bra for eldre med demens

 

Christine Olsen disputerer 4. november 2016 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen «Animal-assisted intervention as health promotion for persons with dementia».

Økende utbredelse av demens er en stor utfordring både for de syke, for de pårørende og for samfunnet. Det er stort behov for helsetjenester, både i hjemmet, på dagsenter og i sykehjem. Dyreassisterte aktiviteter kan ha positiv innvirkning på atferdsforstyrrelser og depresjon hos personer med demens. Det trengs imidlertid mer forskning på området, og målet med Christine Olsens doktorgradsarbeid, var å studere dyreassisterte aktiviteter med hund som helsefremmende tiltak for eldre personer med demens. Arbeidet er en del av et større forskningsprosjekt.

En tverrsnittsundersøkelse blant personer med demens (i sykehjem og hjemmeboende) ble gjennomført for å få kunnskap om livskvalitet og risikofaktorer. Resultatene herfra viste at det var signifikante forskjeller mellom sykehjemsbeboere og hjemmeboende. Eldre på sykehjem hadde dårligere livskvalitet og var i mindre aktivitet enn eldre hjemmeboende med samme kognitive funksjonsnivå. Hjemmeboende hadde oftere kontakt med familie og venner, de sov bedre og var mer aktive. Å bo på sykehjem ga dårligere livskvalitet, også over tid.

Astrix blir klappet.
Astrix blir klappet.
Foto
Linda Mills

Kan gruppeaktivitet med hund øke livskvalitet og dempe depresjon?
En kontrollert langtidsstudie med intervensjon med hund ble gjennomført i sykehjem. Egenskaper hos deltakerne ble målt før intervensjonen (pre-test), etter intervensjonens slutt (post-test) og tre måneder etter slutt (follow-up). Aktiviteten med hund pågikk i en halv time to ganger i uken i tolv uker. Beboerne koste med hunden, snakket med den, børstet den, ga godbiter og kastet ball.

Effekten ble analysert ved hjelp av psykometriske tester som målte depresjon, agitasjon og livskvalitet. I «hundegruppen» var det en kontinuerlig nedgang i depresjonssymptomer, mens de samme symptomene ble forverret i kontrollgruppen. Også hos personer med alvorlig demens ga intervensjonen en positiv effekt fra pre-test til follow-up.

Fall og bruddskader er vanlig hos hjemmeboende. Utgiftene til fallskader er store, men viktigere er det at fallulykker fører til funksjonshemming og dødelighet blant eldre. Dette har stor innvirkning på den enkeltes livskvalitet, og det ble undersøkt om gruppebasert aktivitet med hund kunne bedre balansen og øke livskvaliteten hos hjemmeboende med demens. Studien ble gjennomført etter samme mønster som studien i sykehjem. Resultatene viste en signifikant klinisk og statistisk effekt av intervensjonen fra pre-test til post-test, og forbedringen i balanse tilsier ca. 20 % redusert sjanse for fall.

Besøkshunder skaper engasjement blant eldre
En av sesjonene i uke to og en i uke ti ble filmet for å kartlegge atferden, både i sykehjem og dagsenter. Deltakerne brukte mye tid på å observere hunden, snakke til den og leke med den, og de lo og smilte mye. Det indikerer at aktiviteten med hund skapte engasjement og positive følelser hos både hjemmeboende og sykehjemsbeboere.

Funnene i avhandlingen tilsier at dyreassisterte aktiviteter som er individuelt tilrettelagt med fordel kan implementeres i eldreomsorgen. Det er sannsynlig at utdanning av hundeførerne og utvelgelsen av riktige hunder er en viktig faktor for maksimalt utbytte av dyreassisterte aktiviteter med hund.

Annonsering av disputas

Published 27. oktober 2016 - 9:14 - Updated 4. juli 2017 - 13:12