Læring gjennom landbruk

Lokal deltagelse i planlegging og tilrettelegging av en mer praktisk tilnærming til læring i grunnskolen, kan være en forutsetning for å skape bærekraftige livsvilkår i afrikanske bygdesamfunn.

Læring gjennom landbruk

Athman Kyaruzi Ahmad disputerer 21. oktober 2016 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen «Participatory Action Research for engaging schools and communities to enhance relevant learning: the use of ‘farm’ as a pedagogical resource in Tanzanian rural primary schools».

Tanzania sliter med fattigdom og høy arbeidsløshet blant ungdom. Befolkningstilveksten er stor, men antall jobber øker ikke tilsvarende. Ungdom som sysselsetter seg selv kan unngå fattigdom, men utdanningssystemet fokuserer mest på teoretisk kunnskap og er i liten grad rettet mot praktiske ferdigheter som gjør det mulig å livnære seg i lokalsamfunnene.

Doktorgradsarbeidet til Athman Kyaruzi Ahmad baseres på deltakende aksjonsforskning og er knyttet til hans egne erfaringer med utdannelse og bygdeutvikling i Tanzania. Arbeidet dreier seg i hovedsak om tilrettelegging av lokale tiltak som kan tilpasse hverdagserfaringer til grunnskolens undervisning, spesifikt gjennom læringsaktiviteter knyttet til landbruk.

Kartlegging av undervisningspraksis ved en landsbyskole
I samarbeid med aktører fra lokalsamfunnet og forskere fra Sokoine University of Agriculture og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, kartla Ahmad undervisningspraksisen ved en utvalgt grunnskole i landsbyen Nyandira i Uluguru-fjellene i Tanzania. Samtaler med lokale aktører (foreldre, lærere, lokalpolitikere) om hvordan de så for seg læringsmiljø og utvikling av lokalsamfunnet, la sammen med kartleggingsarbeidet grunnlaget for en dialogkonferanse. Her utarbeidet de lokale aktørene en handlingsplan med tidsbestemte milepæler for gjennomføring av tiltak.

Grunnleggende kjennetegn ved deltakende aksjonsforskning er kartlegging av, kjennskap til, følsomhet for og hensyntaken til lokale levekår. Valget av deltakende aksjonsforskning som strategi for studien har resultert i en tverrfaglig tilnærming basert på demokratiske verdier som samarbeid og lokal medvirkning gjennom hele prosjektet.

Kjennskap til lokale levekår
En to-dagers dialogkonferanse ble forberedt og tilrettelagt av det Tanzanianske forskningsteamet. Erfaringene fra denne viser at bruk av dialogkonferanser som metode i deltakende aksjonsforskning, kan forene samarbeidslæring og forskning slik at deltakerne får hjelp til å bygge opp både egenstyrke og forent lokal styrke. God tilretteleggelse av dialogkonferanser fordrer imidlertid kjennskap til den lokale kulturelle konteksten.

Avhandlingen drøfter også gjennomføringen av handlingsplanen, blant annet i hvilken grad ulike deltakere fulgte opp tiltak de hadde forpliktet seg til å utføre og om de foreslåtte løsningene var gjennomførbare. Konklusjonen er at nøye planlagt deltakende aksjonsforskning kan bygge ut og styrke sosiale forbindelser og lokale institusjoner i meningsfullt samarbeid for forbedring av skolen.

Prosjektets betydning
På 1970 og -80 tallet bygget Nyerere et skolesystem der erfaringslæring og selvhjulpenhet sto sentralt. Dessverre har disse initiativene ikke blitt fulgt opp, og skolens funksjon i dagens Tanzania er i stor grad konsentrert om å passere eksamener.  I avhandlingen drøftes teoretiske perspektiver som kan revitalisere og fornye utdannelse for selvhjulpenhet i dagens Tanzania. Videre utdypes argumenter for en grunnskoleutdanning på landsbygda som i tillegg til å fokusere på selvhjulpenhet, også utformes slik at den samtidig øker elevenes kunnskaps- og holdningsmessige læringsutbytte. Omkring 80% av befolkningen jobber med landbruk. Derfor er det avgjørende for folks levekår og for landets økonomi at skolen bidrar til utvikling av kunnskap og ferdigheter innen landbruk.

Erfaringene fra Nyandira og naboskoler i Uluguru-fjellene tilsier at læringsaktiviteter i landbruk er en lovende strategi for å styrke samarbeid og forbindelser mellom grunnskole og lokalsamfunn på landsbygda i Tanzania. Det kan sannsynligvis gjøre skolens tilrettelegging for læring mer effektiv og relevant, noe som er en forutsetning for å utvikle bærekraftige livsvilkår i bygdesamfunnene. Avhandlingen gir et nyansert bilde av hvordan slik endringsforskning kan legges til rette.


Annonsering av disputasen


Published 13. oktober 2016 - 11:28 - Updated 23. mai 2017 - 19:11