Mink som modelldyr for testing av proteinkvalitet i hundefôr

Maria Therese Tjernsbekk disputerer 14. oktober 2016 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen «Protein quality evaluation of animal protein ingredients applied in extruded dry dog food using mink (Neovison vison) as a model species».

Animalske råvarer benyttes i stor grad som proteinkilder i tørrfôr til hund. Proteinkvaliteten er imidlertid svært varierende, hovedsakelig fordi sammensetning og fordøyelighet av aminosyrer er ulik. Vurdering av proteinkvalitet er derfor vesentlig for å sikre at hundens næringsbehov dekkes.

Når fôrets fordøyelighet skal bestemmes, gjøres det mest nøyaktig ved måling av andel protein og aminosyrer som absorberes i tynntarmen (ileal fordøyelighet) sammenlignet med måling i avføring (fecal fordøyelighet) da sistnevnte gir for høye verdier.  Men prøveuttak av tynntarminnhold krever bruk av invasive metoder eller avliving, som er etisk betenkelig og uegnet ved rutineundersøkelser av proteinkvalitet i hundefôr.

Kan mink være et egnet modelldyr?
Bruk av mink som modelldyr kan være et godt alternativ fordi tarmsystemet deres er enklere og trolig vil gi fordøyelighetsverdier som er godt korrelert med fordøyelighet i tynntarmen hos hund. I doktorgradsarbeidet sitt har derfor Maria Therese Tjernsbekk brukt mink som modell for hund i innhenting av mer kunnskap om proteinkvalitet i animalske råvarer som benyttes i tørrfôr til hund.

Fecal fordøyelighet hos voksne mink er en relevant modell for estimering av ileal fordøyelighet av protein og aminosyrer hos hund, ifølge resultatene fra forsøkene. Minkvalper i vekst responderte også tydelig på forskjeller i hundefôr hvor proteininnholdet var likt, men hvor innholdet av tilgjengelige aminosyrer var forskjellig. Fordøyelighetsverdiene fra tynntarmen hos hund viste også at forskjeller i proteinets aminosyresammensetning og fordøyelighet kan bety at tilførselen av aminosyrer blir lavere enn behovet, til tross for at anbefalt proteininnhold er oppfylt.

Testing av ulike animalske proteinkilder
Følgende animalske proteinkilder ble vurdert: tre typer mel fra henholdsvis lam, fjørfe og fisk, samt et produkt av mekanisk utbeinet kyllingkjøtt og et lakseproteinhydrolysat. De to sistnevnte råvarene antas å ha en bedre proteinkvalitet med høyere fordøyelighet enn animalske meltyper og blir nå i økende grad benyttet i tørrfôr til hund. Resultatene bekreftet denne forskjellen, men viste også at proteinkvaliteten i animalsk mel kan variere betydelig, og at høykvalitets fiskemel har proteinfordøyelighet på samme nivå som kyllingkjøtt. Et uventet funn var at høy fordøyelighet av protein og aminosyrer i kyllingkjøtt og hydrolysat ikke ble gjenspeilet i tørrfôr der disse råvarene inngikk som proteinkilder. Dette skyldtes trolig en negativ effekt av varmebehandlingen.  

Siden proteinkvaliteten i hundefôr er avhengig av fordøyelighet av aminosyrer, er det nødvendig å ha pålitelige estimater for tynntarmsfordøyelighet. Dette kan oppnås ved å måle fecal fordøyelighet hos mink. Mink er derfor et velegnet modelldyr for evaluering av proteinkvalitet i hundefôr.


Annonsering av disputasen

Published 6. oktober 2016 - 11:06 - Updated 28. April 2021 - 19:17