IPN-virus har strategier for å unngå vertscellens forsvar

Viruset som forårsaker infeksiøs pankreasnekrose hos laksefisk, nedregulerer vertscellenes forsvar mot virus og fremmer på den måten produksjon av nye viruspartikler.

IPN-virus har strategier for å unngå vertscellens forsvar

Amr Ahmed Abdelrahim Gamil disputerer 31. august 2016 for graden ph.d. ved NMBU, Veterinærhøgskolen med avhandlingen «The interplay between IPNV and host cell machinery: Possible strategies for immune evasion”.

Infeksiøs pankreasnekrose (IPN) hos laksefisk, inkludert atlantisk laks, er en sykdom av stor økonomisk betydning. Viruset som forårsaker sykdommen, IPNV, er funnet over hele verden og kan infisere flere andre fiskearter. Antall sykdomstilfeller er redusert de siste årene samtidig som genetisk motstandsdyktig fisk er satt i produksjon.

I dag har vi ikke vaksiner som hindrer infeksjon eller spredning av virus og det finnes heller ingen antiviral behandling for kontroll av sykdommen. Dermed kan virusets utbredelse og mangel på kunnskap om reservoarer og smitte mellom arter, bane vei for nye utbrudd i framtida.

Virus nedregulerer cellenes forsvarsevne
I doktorgradsarbeidet sitt har Amr Gamil studert samspillet mellom virus og vertsceller. Her fant han at IPN-virus som har forskjellig geografisk opprinnelse, har ulik virulens (evne til å fremkalle sykdom). Forskningen hans viste videre at viruset nedregulerer de infiserte cellenes forsvar mot virus, noe som i sin tur legger til rette for økt produksjon av nye viruspartikler (virusreplikasjon).

Basert på funnene han gjorde, har Gamil foreslått en modell som beskriver hvordan viruset samspiller med ulike komponenter i vertscellene for å nedregulere cellenes antivirale reaksjon slik at virusformeringen kan maksimeres og nye virus lettere kan frigis fra infiserte celler. Gamil har i tillegg identifisert en kjemisk komponent som hemmer virusreplikasjon i cellekultur, og denne komponenten kan kanskje benyttes som antiviralt middel i framtida.

Funnene som presenteres i avhandlingen belyser sykdomsmekanismene hos ulike isolater av IPN- virus og bidrar til ny informasjon om vert-virusinteraksjon. Kunnskapen kan bidra i utviklingen av effektive vaksiner eller antiviral behandling.

Annonsering av disputasen 

Published 25. august 2016 - 12:39 - Updated 23. mai 2017 - 19:12