Styring av kortsiktig prisusikkerhet i laksespotmarkedet

En doktoravhandling ved NMBU tilbyr nye statistiske modeller som kan benyttes til å forutsi prisvariasjoner i laksespotmarkedet og dermed minske usikkerheten i markedet.

Styring av kortsiktig prisusikkerhet i laksespotmarkedet

Daumantas Bloznelis disputerer 1. juli 2016 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen «Management of short-term price uncertainty in the salmon spot market».

I Norge er lakseoppdrett en stor industri som sysselsetter om lag 23000 mennesker og utgjør 1,6 % av bruttonasjonalproduktet. Norge produserer over halvparten av oppdrettslaksen i verden, mer enn 1 million tonn per år. I forhold til kjøttproduksjon på fjørfe, storfe og svin er lakseoppdrett en ressurseffektiv og miljømessig overlegen måte å produsere protein på og har i tillegg et betydelig vekstpotensial.

Men spotprisen på laks er ustabil og vanskelig å forutsi, og det er stor usikkerhet om hva den vil bli i fremtiden. Dette skaper hodebry for lakseoppdrettere, foredlere, eksportører og forhandlere fordi de ikke kan planlegge fremtidige inntekter eller utgifter godt nok. Siden fremtidens spotpris er så usikker, beregner bankene høye renter på utlån og aksjonærene krever høy avkastning på sine investeringer, noe som gjør finansieringen av næringen ekstra kostbar.

Daumantas Bloznelis’ doktoravhandling har som mål å finne løsninger som kan minske usikkerheten i laksemarkedet. Han har studert variasjoner i lakseprisene og etablert statistiske modeller som kan brukes til å forutsi disse variasjonene. Funnene viser at det er utfordrende å forutsi hvordan lakseprisen vil endre seg, og at til og med sofistikerte statistiske metoder ikke gir nøyaktige prediksjoner.

Futureskontrakter kan redusere usikkerheten
Han har videre foreslått strategier for å redusere usikkerheten. En god måte å motvirke lakseprissvingningene på er å investere i futureskontrakter. Dette vil bidra til å redusere usikkerhet omkring inntekter og utgifter betraktelig, men det krever høy nok likviditet i futuremarkedet.

Andre alternativer for å redusere usikkerheten er bruk av forwardkontrakter og å stole på vertikal integrasjon i laksemarkedet.

Doktoravhandlingen gir oppdatert informasjon om utarbeiding av prognoser for laksepris og redusering av prisusikkerheten. Dataene som er benyttet i avhandlingen er fritt tilgjengelige for alle, og modellene er godt dokumentert, noe som gjør dem velegnet til bruk i praksis. Dessuten kan aktører i diverse finansmarkeder dra nytte av en ny måte for måling av sikringseffektivitet som er foreslått i avhandlingen. Den nye måten er relevant for varer med delvis forutsigbare priser, som hvete, mais og drivstoff. Det bør løse den langvarige forvirringen i litteraturen over passende måling av sikringseffektivitet.

Annonsering av disputasen

Published 31. oktober 2016 - 18:11 - Updated 31. oktober 2018 - 13:29