Naturlige drapsceller hos hund

Kunnskap om naturlige drapsceller, NK-celler, i det medfødte immunforsvaret hos hund, kan bidra til at slike celler på sikt kan inngå i kreftbehandling hos hund.

Naturlige drapsceller hos hund

Christine Grøndahl-Rosado disputerer 27. juni 2016 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen «Characterization of NK cells in the dog with a focus on the activating receptor NCR1.

Immunsystemet beskytter oss mot både ytre og indre trusler, samtidig som det tolererer vårt eget vev. Det medfødte immunforsvaret er et førstelinjeforsvar når kroppen oppdager farer, mens det ervervede immunforsvaret er mer spesifikt og består av T- og B-celler.

Naturlige drapsceller (NK-celler) er en del av det medfødte immunforsvaret, og de er viktige i kampen mot virusinfeksjoner og i eliminering av potensielle kreftceller. NK-celler kan drepe målceller, og de representerer en kobling mellom det medfødte og det ervervede immunforsvaret fordi de også produserer signalstoffer som kommunisere med andre celler i immunforsvaret. NK-cellenes egenskaper viser artsvariasjoner, og det kan derfor ikke trekkes generelle konklusjoner for alle pattedyr. Disse cellene er grundig karakterisert hos menneske og en del andre pattedyrarter, men er ennå ikke beskrevet hos hund.

Identifisering av NK-celler hos hund
Christine Grøndahl-Rosados doktorgradsarbeid har derfor bestått i å identifisere og beskrive NK-celler hos hund ved bruk av en markør som kalles NCR1 (natural cytotoxicity receptor 1). NCR1 uttrykkes på NK-cellenes overflate hos de fleste pattedyr som til nå er undersøkt.

I arbeidet påviste Grøndahl-Rosado både NK-celler med, og trolig også uten, NCR1 uttrykt på overflaten. I tillegg ble det funnet NCR1-markører på overflaten av en underpopulasjon av T-celler, noe som betyr at NCR1 ikke bare uttrykkes på NK-celler hos hund. NCR1-positive NK-celler hadde evne til å drepe målceller og til å produsere et signalstoff, IFNγ, og dette er to egenskaper som er typiske for NK-celler.

Hunder med blodkreft
Undersøkelse av hunder med en spesiell type blodkreft inngikk også i dette arbeidet. NCR1 ble oppdaget på kreftceller fra én hund, men den kliniske betydningen av dette ble ikke klarlagt. NK-celler er imidlertid involvert i mange forskjellige sykdommer, og hos menneske brukes også NK-celler i kreftbehandling.

Håpet er at identifiseringen av NK-celler hos hund kan bidra til å forstå mer av hundens immunforsvar og av sykdommer hos hund der NK-celler er av betydning. Det er også ønskelig at NK-cellebasert kreftbehandling på sikt kan tilbys hunder.

Annonsering av disputasen

Published 31. oktober 2016 - 18:11 - Updated 23. mai 2017 - 19:13