Estetisk kvalitet på norske veier

  • Vei gjennom skog
    Foto
    Christina Blumentrath

En avhandling fra NMBU har identifisert estetiske egenskaper ved veier. Dette kan komme til nytte når nye veiprosjekter skal planlegges og vurderes.

Estetisk kvalitet på norske veier

Christina Blumentrath disputerer 17. mars 2016 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen «Aesthetic Characteristics of Roads – Between Road Planning Professionals' Ideals and Laypersons' Perceptions».

Veier er offentlige rom som brukes av veldig mange, og veienes estetiske standard kan påvirke folks trivsel og atferd i trafikken. Veibygging har lange tradisjoner, likevel er kunnskapen om veiens estetikk begrenset, både teoretisk og empirisk.

I doktoravhandlingen sin har Christina Blumentrath hatt som mål å identifisere egenskaper som er viktige for vurdering av estetisk veikvalitet , både blant lekfolk og eksperter.

Litteraturstudier
Doktorgradsarbeidet er sammensatt av tre studier. Den første studien omfattet gjennomgang av aktuell litteratur for å skaffe oversikt over diskusjoner om  estetikk i veiplanleggingspraksis og i forskning. Litteraturstudien resulterte i tolv egenskaper som var av betydning for veiers estetiske kvaliteter, og alle hadde fokus på det visuelle. I planleggingslitteraturen var det forøvrig begrenset kunnskap om lekfolks preferanser med hensyn til veier, og det empiriske grunnlaget for de identifiserte særtrekkene var svakt.

Ekspertintervjuer
Landskapsarkitekter og arkitekter som jobber i Statens vegvesen og i kommunenes planavdelinger ble intervjuet for å finne ut hvilke estetiske veiegenskaper som er viktige for de som jobber med veiplanlegging i praksis. Gjennom intervjuene ble seks viktige karakteristika for god estetisk veikvalitet identifisert, og de fleste av disse harmonerte med resultatene fra litteraturstudien.

Lekfolks oppfatning
Lekfolks synspunkter på veiens estetikk, ble undersøkt ved hjelp av en internettbasert metode. Her ble folk flest spurt om å delta ved å laste opp bilder og informasjon om både av vakre og stygge veier på en blogg. Bildene og bakgrunnsinformasjonen ble så analysert.

På bakgrunn av de tre studiene ble det identifisert til sammen 17 forskjellige estetiske veikarakteristika. De er knyttet til utformingen av selve veien, harmonien mellom veien og omgivelsene og hvordan ferden langs veien oppleves: er utformingen naturlig, oppleves ferden langs veien som variert, er veiens lesbarhet god m.m. Mens de særtrekkene som ble identifisert gjennom litteraturgjennomgangen utelukkende var visuelle, viste intervjuene og den internettbaserte undersøkelsen at også andre aspekter, som funksjonalitet, er av betydning for både lekfolk og eksperter når de vurderer veiers estetiske kvalitet.

Samstemmighet mellom eksperter og lekfolk om veiers estetikk
Avhandlingen viser at både lekfolk og veiplanleggere benytter nesten de samme kriteriene for vurdering av veiers estetiske kvalitet, men at de legger ulik vekt på betydningen av disse. For eksempel var historiske og midlertidige aspekter viktige for deltakerne i den internettbaserte studien, noe som var lite omtalt i litteraturen og i ekspertintervjuene.

En annen forskjell mellom resultatene fra litteraturgjennomgangen og intervjuene på den ene siden og resultatene fra internettstudien på den andre siden, var at deltakerne i sistnevnte ikke bare så på selve veikonstruksjonen, men hele synsfeltet når de vurderte estetiske kvalitet.

Da alle de identifiserte estetiske karakteristika ved veier er i tråd med funn fra tidligere forskning på landskapspreferanser, kan eksisterende teorier om landskapspreferanse og estetisk opplevelse også benyttes i sammenheng med veier. Avhandlingen viser at de identifiserte karakteristika kan være nyttige for vurdering av veiprosjekter, og at de også kan brukes som inspirasjonskilde for veiplanleggere.

Annonsering av disputasen

Published 31. oktober 2016 - 18:08 - Updated 23. mai 2017 - 19:14