Russisk elektrisitets- og kapasitetsmarked

Oppgradering av eksisterende og investering i ny overføringskapasitet for god el-forsyningssikkerhet, markedspris på varmeproduksjon og muligheter for forbrukerrespons på prisvariasjoner i russisk kraftsektor: dette er anbefalinger gitt i en doktoravhandling fra NMBU.

Russisk elektrisitets- og kapasitetsmarked

Igor Pipkin disputerer 20. januar 2016 for graden ph.d. ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen «Essays on the Russian Electricity and Capacity Market».

I løpet av det siste tiåret har den russiske kraftsektoren gjennomgått en fullstendig restrukturering. Dette har skapt et behov for analyser av hvordan sektoren utvikles og hvordan det nye strømmarkedet i Russland fungerer. I doktoravhandlingen sin analyserer Igor Pipkin prisdannelse, markedsmakt og de viktigste regulatoriske hindringene for konkurranse i det russiske kraftmarkedet siden 2006.  Avhandlingen består av fire artikler. 

Artikkel I konkluderer med at nyinvesteringer i kraftsektoren bør ta hensyn til omfang og varighet av tidsregulariteter for å redusere en prisforskjell på 40% mellom dag- og nattetimene. Investeringer i økning av overføringskapasiteten bør fokusere på større utnyttelse av energiressurser i Sibir hvor prisene ligger ca. 30-40% under prisene i den europeiske sonen. Dette skyldes flaskehalser i nettverket.

I artikkel II påvises markedsmakt i spotmarkedet i Nord-Vest Russland og betydelig priselastisitet i etterspørsel fra Finland og Baltikum. Økningen i pris på naturgass reflekteres direkte i strømprisen i Nordvest-Russland. Gassprisen i Russland er forventet å øke mot Europeiske net-backpriser i fremtiden, og samme prisøkningen vil dermed reflekteres i strømprisen forutsatt at naturgass er hovedkilden for elektrisitetsproduksjonen.

Markedsregler og markedsmakt 
I artikkel III diskuteres hvilken betydning markedsregler og overføringskapasitet har for markedsmakten i det russiske elektrisitets- og kapasitetsmarkedet. Analysen viser at markedsregler begrenser utøvelse av markedsmakt, men at det likevel er for høy markedskonsentrasjon i områder der overføringskapasiteten er begrenset.

Artikkel IV oppsummerer de viktigste regulatoriske hindringer for konkurranse i det russiske kraftmarkedet. For liten overføringskapasitet mellom europeiske og sibirske soner har ført til at kunder i europeisk sone subsidierer kunder i sibirsk sone i spotmarkedet. Varmeproduksjonen subsidieres av elektrisitetsproduksjon og det er ingen insentiver for konkurranse i den nye modellen for kapasitetsmarkedet.

På bakgrunn av disse funnene i avhandlingen, presenterer Pipkin følgende anbefalinger:

  • Det er nødvendig å oppgradere eksisterende overføringskapasitet og investere i ny kapasitet for å hindre for stor markedsmakt og for å bedre forsyningssikkerheten.
  • Det bør innføres markedsprising på varmeproduksjon og brensel (kull og naturgass).
  • Det må legges til rette for forbrukerrespons på variasjon i priser og investeres i fleksibel teknologi på tilbuds- og/eller etterspørselssiden.

Annonsering av disputasen

Published 12. januar 2016 - 12:40 - Updated 23. mai 2017 - 19:15