Rensing av slamvann med mikroalger

En doktoravhandling fra NMBU viser at mikroalger har et stort potensiale for fjerning av næringsstoffer i slamvann og for produksjon av biomasse med lavt energiforbruk.

Rensing av slamvann med mikroalger

Ved rensing av avløpsvann fra husholdninger er fjerning av næringsstoffer som fosfor (P) og nitrogen (N) en sentral del av renseprosessen. Det er meget energikrevende og står for 60-80 % av det totale energiforbruk i et renseanlegg.

I doktorgraden sin har Anette  Margaretha Åkerstrøm forsket på alternative måter å fjerne næringsstoffer på. Hun disputerer 11. desember 2015 for graden ph.d. ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen ”Effect of irradiance, temperature and CO2 on growth and nutrient removal in sludge liquor by Chlorella sp”.

Grønnalger
Avløpsvann fra husholdninger renses fysisk, kjemisk og i noen tilfeller biologisk i gigantiske renseanlegg. Rensing foregår i mange trinn hvor slam overføres til biogassanlegg der det foregår en anaerob nedbryting og hvor det produseres metangass iblandet CO2. Anettte Åkerstrøm dyrket grønnalgen Chlorella i slamvann fra biogassanlegget, en mikroalge som bruker CO2 til fotosyntesen på samme måte som planter og har på den måten evne til å ‘rense ut’ CO2 fra blandingsgassen.  Ved å integrere produksjon av mikroalger i renseanlegg er det mulig å kombinere fjerning av næringsstoffer med produksjon av bioenergi og CO2-fangst. På denne måten blir også metangassen renere og mere egnet for bruk som bl.a. brensel i busser.

I veksthus
Resultatene viste at det var mulig å fjerne alt fosforet (P) og betydelige mengder av nitrogenet (N) i slamvannet. Åkerstrøm vurderte også muligheten av å kombinere algedyrking i veksthus med renseanlegg, og undersøkte om det da var nødvendig med fullstendig temperaturkontroll under naturlige lysforhold, for å spare energi. Resultatene fra doktorgradsforskningen til Anette Åkerstrøm viste at mikroalger har et stort potensiale for fjerning av næringsstoffer i slamvann og for produksjon av biomasse med lite bruk av energi. Det er nå prosjekter i gang for å ta disse resultatene i bruk.

 

Published 31. oktober 2016 - 18:03 - Updated 23. mai 2017 - 19:16